Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu - automobil

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota ako správca majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu, a to:

Osobný automobil zn. Škoda Fabia 6Y,
Typ: STAZQX01FM5,
EČ: RS-777AP,
VIN výrobné číslo vozidla: TMBDY16Y644141537,
Identifikačné číslo motora (typ): AZQ 538583 (AZQ – R KAT),
Zdvihový objem valcov: 1198 cm3,
Rok výroby: 2004,
Farba vozidla: modrá tmavá,
Počet najazdených km: 142 000 km,
Technický stav: úmerný počtu ubehnutých kilometrov a veku automobilu, technická a emisná kontrola platná do 5.10.2018.,
Primeraná cena ponúkaného majetku podľa znaleckého posudku Znalecký úkon č. 29/2018: 849,00 € (slovom: osemstoštyridsaťdeväť eur).

Zvíťazí záujemca s najvyššou ponúknutou cenou, pričom správca majetku štátu bude akceptovať len cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou.

Záujemcovia môžu ponuky doručovať v zalepenej obálke do 22. 6. 2018 na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota (tel.047/5811138, 5811139) s označením na obálke: „NEOTVÁRAŤ – prevod vlastníctva hnuteľného majetku“ a s uvedením mena a adresy záujemcu. V ponuke záujemca-fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa tejto ponuky, ponúknutú cenu, podpis, záujemca-právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo, právnu formu, IČO, špecifikáciu majetku podľa tejto ponuky, ponúknutú cenu, meno, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v jej mene.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku primeranej ceny ponúkaného majetku.