Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu - automobil

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta ako správca majetku štátu ponúka na odplatný prevod v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prebytočný hnuteľný majetok: osobný automobil zn. Škoda Octavia, ev. č. GA 889 BX, rok výroby 2005, zdvihový objem valcov 1595 cm3, najazdených 292 655 km. Technický stav je primeraný počtu najazdených kilometrov a veku vozidla. Primeraná cena hnuteľného majetku štátu: 578,00 €.

Záujemca o kúpu predmetného majetku štátu predloží svoju písomnú cenovú ponuku do 10 dní od zverejnenia ponuky na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta - v zalepenej obálke s označením: "CENOVÁ PONUKA – ŠO889BX - NEOTVÁRAŤ" s uvedením mena a adresy záujemcu. Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v eurách.