Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu - automobil

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správca majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu, a to:

Osobný automobil zn. Škoda FABIA AA Sedan, EČ: SE438BF,zdvihový objem valcov: 1390 ccm, rok výroby: 2007, počet najazdených km: 233629 km, farba: červená, STK a emisná kontrola platná do 3/2019, výkon 59kW, technický stav úmerný počtu najazdených kilometrov a veku vozidla. Cena ponúkaného majetku podľa znaleckého posudku je 1.268,- €, čo je primeraná cena ponúkaného majetku.

Zvíťazí záujemca s najvyššou ponúknutou cenou, pričom správca majetku štátu bude akceptovať len cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou.

Záujemcovia môžu ponuky doručovať v zalepenej obálke do 30.11.2017 vrátane na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica s označením na obálke: „NEOTVÁRAŤ – prevod vlastníctva NHMŠ“, pričom záujemca - fyzická osoba v ponuke uvedie meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa tejto ponuky, ponúknutú cenu, podpis a záujemca – právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo, právnu formu, IČO, špecifikáciu majetku podľa tejto ponuky, ponúknutú cenu, meno, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v jej mene.

Obhliadky je možné dohodnúť na telefónnom čísle 034/6543961 alebo 034/6512881. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto ponuky.