Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu - osobný automobil

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec ako správca majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu, a to:

osobný automobil zn. Škoda FABIA 6Y, EČ: LC 366 BR, zdvihový objem valcov: 1198 cm3, rok výroby: 2004, počet najazdených km: 191 790 km, farba: modrá, STK a emisná kontrola platná do 08.12.2016, technický stav úmerný počtu najazdených kilometrov a veku vozidla. Cena ponúkaného majetku podľa znaleckého posudku je 1 211,00 €.

Zvíťazí záujemca s najvyššou ponúknutou cenou, pričom správca majetku štátu bude akceptovať len cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou.

Záujemcovia môžu ponuky doručovať v zalepenej obálke do 23.05.2016 na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec, Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec (tel.:047/4322431, 4511754) s označením na obálke: „NEOTVÁRAŤ – prevod vlastníctva NHMŠ“ a s uvedením mena a adresy záujemcu. Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto ponuky.