Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

aktualizované dňa 10.2.2023
LOGO OPII

Názov a sídlo prijímateľa :

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická č. 17

842 13 Bratislava


Názov projektu :

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky


Miesto realizácie projektu:

Slovensko : Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.


Výška poskytnutého NFP:

1 522 888,41 € EUR


Stručný opis projektu :

Predmetom projektu je elektronizácia hlavných procesov ŠVPS SR, hlavné benefity :

 • umožnenie podania elektronických hlásení zo strany občanov a podnikateľov;
 • evidencia, registrácia, schvaľovanie prevádzok, subjektov a činností;
 • podávanie podnetov a sťažností; - evidencia vzoriek z voľne žijúcich zvierat
 • vytvorenie elektronickej ambulantnej knihy (zjednotením v súčasnosti vedenej knihy veterinárnych úkonov a registra chovateľa), ktorá prepojí interné aj externé postupy pre cca 1 500 veterinárnych lekárov;
 • vytvorenie Elektronickej bitúnkovej knihy - Protokol o veterinárnej prehliadke na bitúnkoch, ktorá zabezpečí kompletnú elektronickú evidenciu na bitúnku a nahradí papierovú evidenciu pri ante mortem a post mortem kontrolách; služba je určená pre úradných veterinárnych lekárov a bitúnky;
 • vytvorenie evidencie odchytených túlavých zvierat v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Projekt prispeje k zlepšeniu zdravia spotrebiteľov, zvýšeniu bezpečnosti potravín tak na slovenskom, ako aj na európskom trhu (zrýchlenie procesov varovaní a výmeny dát), zníženie rizika zavlečenia a rozšírenia rôznych nákaz zvierat, zlepšenie zdravotného stavu chovaných zvierat a lepšia kontrola nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktami a zlepšenie kontroly používania liekov a to predovšetkým u potravinových zvierat a zníženie rizika výskytu rezíduí.

Rovnako je možné očakávať aj výrazné zníženie motivácie k porušovaniu predpisov zo strany všetkých subjektov zapojených v celom chovateľskom a potravinárskom reťazci. Projekt vytvára predpoklady pre možnosť implementácie „food chain“ v podmienkach SR. Food chain je špecifikým prípadom implementácie block chain, v rámci ktorého je možné trasovať pôvod a spracovateľský cyklus potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu. Prostredníctvom food chain bude možné poskytnúť občanovi informáciu o reálnom pôvode kupovaného mäsa, pôvodu zvieraťa, spôsobu jeho chovu, veterinárnych vyšetreniach, aplikácii antibiotík a iných liečiv, prepravy, miesta usmrtenia a procesov ante a post mortem. Všetky tieto informácie budú súčasťou budovaného IS KVEPIS (isvs_9111) a bude možné ich automaticky a v digitálnej forme poskytovať pre realizáciu konkrétneho riešenia implementácie food chain.


Hypertextové odkazy:

 • Detail projektu na verejnej stránke ITMS2014+ (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)  www.itms2014.sk
 • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 • Centrálny koordinačný orgán  www.eufondy.sk
 • Operačný program Výskum a inovácie www.opvai.sk
 • Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho akivitách METAIS