Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Žiar nad Hronom

aktualizované dňa 5. augusta 2019

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom, ul. SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom

 • prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača :


  • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, ul. SNP 612/12 , 96501 Žiar nad Hronom
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK 2019/4864, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti. V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese :

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom
 Ul. SNP 612/120 , 965 01 Žiar nad Hronom
 e-mail: riaditeľ.zh@svps.sk
tel. 0907 211 626

Vieme poskytnúť ubytovanie.