Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Topoľčany

aktualizované dňa 30. januára 2019

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany, Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany

 • prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača :


  • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: oddelenie zdravia zvierat,
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany, Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany,
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín,
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC,
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK/2019/599, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti. V prípade záujmu uchádzať sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany, Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany,
e-mail: Riaditel.TO@svps.sk,
tel. 0903 955571

Vieme poskytnúť ubytovanie.