Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Senica

aktualizované dňa 24. marca 2020

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica , K veterine 5001/4, 90501 Senica

 • • prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby dvoch uchádzačov s možnosťou ubytovania :


  • Funkcia: odborný radca - úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: Oddelenie hygieny potravín a potravinového dozoru živočíšneho pôvodu
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
  • Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK 2020/914, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti. V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese :

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica

MVDr. Beáta Parízková
e-mail: Riaditel.SE@svps.sk
tel. 034/651 2881Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica , K veterine 5001/4, 90501 Senica

 • prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby jedného uchádzača s možnosťou ubytovania :


  • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
  • Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK 2020/918, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti. V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese :

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica

MVDr. Beáta Parízková
e-mail: Riaditel.SE@svps.sk
tel. 034/651 2881