Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Rimavská Sobota

aktualizované dňa 9. januára 2019

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota

 • prijme po uskutočnení výberového konania do dočasnej štátnej služby uchádzača na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku.

  • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: referát potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu (veterinárno-hygienický dozor na bitúnku, kontrola dodržiavania veterinárnych požiadaviek v registrovaných a v schválených prevádzkarniach, kontrola dodržiavania požiadaviek zákona o potravinách v registrovaných prevádzkarniach, potravinový dozor v maloobchodnej sieti),
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota,
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín,
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK/2019/100, kde sú uvedené dalšie podrobnosti. V prípade záujmu uchádzať sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota,
e-mail: Riaditel.RS@svps.sk,
tel. 047/5811138, 5811139.