Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Nové Zámky

aktualizované dňa 13. februára 2019

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky

 • príjme po uskutočnení výberového konania do dočasnej štátnej služby uchádzača:

  • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: oddelenie zdravia zvierat
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov

 

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK/2019/980, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti. V prípade záujmu uchádzať sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
e-mail: Riaditel.NZ@svps.sk
tel. č.: 0917 249 166