Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Nové Mesto nad Váhom

aktualizované dňa 14. februára 2019

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Mesto nad Váhom, Tajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača na zastupovanie počas materskej dovolenky s reálnou perspektívou trvalého pracovného pomeru:

  • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: bitúnok SVAMAN Myjava
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín,
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, o Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.
  • Miesto výkonu práce – bitúnok SVAMAN Myjava

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK/2019/816, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti. V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, Tajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom e-mail: Riaditel.NM@svps.sk, tel. 0907 753929