Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Bratislava

aktualizované dňa 27. júla 2020

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava

 • prijme do dočasnej stálej štátnej služby na zastupovanie počas materskej dovolenky uchádzača:


  • Funkcia: odborný radca – inšpektor,
  • Organizačný útvar: Oddelenie hygieny potravín a potravinového dozoru živočíšneho pôvodu
  • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava
  • Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

   1.Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín

   2.Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Prax sa nevyžaduje

Nástup možný ihneď

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto
Polianky 8, 841 01 Bratislava

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:

MVDr. Želmíra Gavorová
tel.: +421918325701
e-mail: Zasielky.BA@svps.sk