Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Štátny veterinárny a potravinový ústav

aktualizované dňa 20. novembra 2019

Štátne veterinárne a potravinové ústavy a štátny veterinárny ústav sú od 1.1.2014 rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizačne začlenené do novej organizácie - Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO 42355613.

Od 2. januára 2014 pracujú všetky štyri pracoviská ako akreditované subjekty v nezmenenom rozsahu poskytovaných diagnostických služieb. Sú oprávnené vydávať akreditované protokoly o všetkých vykonávaných skúškach rovnako ako doposiaľ.


Štátny veterinárny a potravinový ústav

Adresa

Adresa :
Tel :
Fax :
Email :
Web:

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín


riaditel@svpu.sk

Generálny riaditeľ, poverený vedením

Meno:
Tel:
e-mail:

MVDr. Martin Mojžiš
+421 905 430307
riaditel@svpu.sk


Zoznam veterinárnych a potravinových ústavov


 1. Veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 2. Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
 3. Veterinárny ústav Zvolen
 4. Veterinárny a potravinový ústav Košice


Referenčné laboratória v Slovenskej republike

VPÚ Bratislava

 • Národné referenčné laboratórium pre organochlórované látky, organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B3a, B3b, B2c, B2e, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol)
 • Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis)
 • Národné referenčné laboratórium pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mäse
 • Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis)
 • Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v potravinách živočíšneho pôvodu
 • Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v ovocí a zelenine
 • Národné referenčné laboratórium pre metódy stanovenia jednotlivých rezíduí pesticídov
 • Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v cereáliách a krmivách
 • Národné referenčné laboratórium pre analýzy a testovanie pôvodcov zoonóz-salmonel
 • Národné referenčné laboratórium pre tieto látky: stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a estery, steroidy, laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, beta-agonisti
 • Referenčné laboratórium pre rádiometriu a rádiológiu
 • Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky
 • Národné referenčné laboratórium tuberkulózy (Mycobacterium bovis) a iných mykobakterióz
 • Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a mäsových výrobkoch
 • Referenčné laboratórium pre toxoplazmózu

VPÚ Dolný Kubín

 • Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb
 • Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov
 • Národné referenčné laboratórium pre sledovanie morských biotoxínov
 • Národné referenčné pre antimikrobiálnu rezistenciu
 • Národné referenčné laboratórium pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
 • Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter
 • Národné referenčné laboratórium pre Listeria monocytogenes
 • Národné referenčné laboratórium pre Escherichia coli, vrátane verotoxín produkujúcich E.coli /VTEC/
 • Národné referenčné laboratórium pre koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus
 • Národné referenčné laboratórium pre antibakteriálne látky, (tetracyklíny, sulfonamidy, quinolóny) a iné farmakologicky aktívne látky, farbivá a niektoré zakázané látky (B1, B2f, B3e, A6 – chloramfenikol, nitrofurány
 • Národné referenčné laboratórium pre polycyklické aromatické uhľovodíky
 • Národné referenčné laboratórium chorôb kôrovcov
 • Národné referenčné laboratórium pre zdravie včiel
 • Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov
 • Referenčné laboratórium pre diagnostiku vírusov v potravinách
 • Referenčné laboratórium pre pôvodcu zoonózy Yersinia sp.

VPÚ Košice

 • Národné referenčné laboratórium pre chemické rizikové prvky, mykotoxíny, antihelmintiká , antikokcidiká, sedatíva a tyreostatiká (B3c, B3d, B2a, B2b, B2d, A2 podľa Prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 320/2003 Z.z.)
 • Národné referenčné laboratórium pre chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu
 • Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy v potravinách a krmivách
 • Národné referenčné laboratórium pre tyreostatiká
 • Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny
 • Národné referenčné laboratórium pre antikokcidiká vrátane nitroimodazolov
 • Národné referenčné laboratórium pre antihelmintiká
 • Národné referenčné laboratórium pre sedatíva
 • Národné referenčné laboratórium pre dioxíny a PCB
 • Národné referenčné laboratórium pre detekciu živočíšnych proteínov v krmivách

VÚ Zvolen

 • Národné referenčné laboratórium klasického moru ošípaných
 • Národné referenčné laboratórium afrického moru ošípaných
 • Národné referenčné laboratórium pseudomoru
 • Národné referenčné laboratórium moru hydiny
 • Národné referenčné laboratórium brucelózy
 • Národné referenčné laboratórium enzootickej bovinnej leukózy
 • Referenčné laboratórium Aujeszkyho choroby
 • Národné referenčné laboratórium besnoty
 • Národné referenčné laoratórium vezikulárnej choroby ošípaných
 • Referenčné laboratórium Infekčnej bovinnej rinotracheitídy/Infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy
 • Národné referenčné laboratórium prenosných spongiformných encefalopatií
 • Národné referenčné laboratórium afrického moru koní
 • Národné referenčné laboratórium zhubnej katarálnej horúčky oviec a hovädzieho dobytka
 • Národné referenčné laboratórium pre choroby koní (okrem afrického moru koní)

Vyhodnotenie činnosti národných referenčných a referenčných laboratórií

 • Správa o činnosti národných referenčných laboratórií za rok 2011  format PDF (veľkosť 1809kB)
 • Správa o činnosti národných referenčných laboratórií za rok 2010  format PDF (veľkosť 1900kB)