Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Veterinárny ústav Zvolen


Adresa,  kontakty

Adresa

Adresa :
Tel :
Fax :
Email :

Pod Drahami 918, 960 86 Zvolen
+421 45 5320803 - ústredňa, +421 45 5479718
+421 45 5332486
mojzis@svuzv.sk

Riaditeľ

Meno:

MVDr. Miroslav Mojžiš

Zástupca riaditeľa

Meno:

MVDr. Iveta Nemčeková


Základné informácie

Pracovisko je zamerané na riešenie problematiky nákaz zvierat servisnou diagnostickou činnosťou, vývojom nových diagnostických metód a postupov, vypracovávaním ozdravovacích programov, surveillance a poradenskou činnosťou.

 

Akreditácia laboratória

Laboratórium je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-166 zo dňa 2.1.2014.

Veterinárny ústav Zvolen je spôsobilý vykonávať laboratórnu diagnostiku biologického materiálu virologickými, bakteriologickými, sérologickými, imunochemickými, histopatologickými, imunohistochemickými, molekulárno-biologickými a parazitologickými metódami podľa rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC l 7025:2005.
 
 

Členenie ústavu

  • oddelenie patologickej morfológie a histológie
  • oddelenie bakteriológie
  • oddelenie virológie