Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Veterinárny a potravinový ústav Košice


Adresa,  kontakty

Adresa

Adresa :
Tel :
Fax :

WEB:

Hlinkova 1/A, 043 65 Košice
+421 55 6330111-13, 6330194, 6337267, 6339293
+421 55 6330193
www.svpuke.sk

Riaditeľ

Meno:
Tel:
e-mail:

MVDr. Gabriela Gadusová
+421 55 633 0120
gabriela.gadusova@svpu.sk


Základné informácie

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach je špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovanie služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania, v zmysle zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Laboratórium vykonáva analýzy v rozsahu svojej činnosti aj pre potreby súkromného sektora.


Akreditácia laboratória

Laboratórium je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-239 zo dňa 2.1.2014

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach Skúšobné laboratórium VEHYDIS je spôsobilé vykonávať senzorické, mikrobiologické, biologické, fyzikálno-chemické, inštrumentálno-sérologické a chemické skúšky požívatín, krmív, potravinárskych surovín, vôd, klinického, biologického a patologického materiálu podľa rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.


Členenie ústavu

  • Odbor zdravia zvierat
  • Odbor hygieny potravín
  • Odbor komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu
  • Odbor cudzorodých látok
  • Odbor hygieny krmív