Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

aktualizované dňa 11.6.2021
Ústredný riaditeľ

Jozef Bíreš

 

Dňom 20.9.2010 bol ministrom pôdohospodárstva SR menovaný do funkcie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

ktorý tak vystriedal na tomto poste MVDr. Rudolfa Smrigu., ktorý vo funkcii ústredného riaditeľa ŠVPS SR pôsobil od 15.7.2010.

Narodil sa 7.3.1956 v Banskej Bystrici. Základné školské vzdelanie absolvoval v roku 1962 až 1971 v Banskej Bystrici a stredoškolské v roku 1971 až 1975 na Strednej veterinárnej škole v Košiciach – Barci .. Štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, smer všeobecné veterinárne lekárstvo, ukončil v roku 1981. Počas štúdia na Vysokej škole veterinárskej sa aktívne zúčastňoval na študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
Po ukončení štúdia nastúpil na Oddelenie chorôb oviec v Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny v Košiciach, spoločného pracoviska Vysokej školy veterinárskej, ako odborný, neskôr ako vedecký pracovník. Od roku 1989 vykonával funkciu interného a externého vedúceho Oddelenia chorôb oviec v Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny. Na Vysokej škole veterinárskej začal pracovať ako odborný asistent Katedry vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných od roku 1990.
V roku 1996 až 1998 bol vedúcim Akreditovaného klinického skúšobného laboratória na Univerzite veterinárskeho lekárstva ako prvého akreditovaného pracoviska Slovenskou národnou akreditačnou komisiou SR na slovenských univerzitách. V roku 1998 až 2000 vykonával funkciu prorektora pre rozvoj a styk s praxou Univerzity veterinárskeho lekárstva. V rokoch 2000 až 2003 bol vedúcim Školského veterinárneho obvodu na Školskom poľnohospodárskom podniku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Zemplínskej Teplici. V rokoch 2002 až 2003 zastával funkciu riaditeľa Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach. V roku 2003 bol ministrom pôdohospodárstva SR menovaný za ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Túto funkciu vykonával do roku 2007. Od roku 2007 do 2010 pôsobil ako profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.


Základné informácie

Vedúci organizácie

Ústredný riaditeľ:

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Botanická 17, 842 13 Bratislava
02/ 602 57 212
02/ 602 57 242
sekretariat-UR@svps.sk

Podateľňa

Tel :

Otváracia doba:

02/ 602 57 307
8:00 až 15:00

Tu nás nájdete


mapka
(c)2014 Google - Údaje máp (c)2014 Google

Ústredný riaditeľ  (100)

Hlavný veterinárny lekár SR:
Tel :
Fax :
Email:
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
02/ 602 57 212
02/ 602 57 242
jozef.bires@svps.sk

Sekretariát

Tel :
Fax :
Email:
02/ 602 57 211
02/ 602 57 242
sekretariat-UR@svps.sk

Osobný úrad (150)

Poverená zastupovaním :
Tel :
Email:
Ing. Hrubšová Elena
02/ 602 57 205
elena.hrubsova@svps.sk

Referát krízového manažmentu, CO,BOZ,PO (140)

Vedúci:
Tel :
Email:
Urbanová Jana
032 / 650 9915
jana.urbanova@svps.sk

Odbor informatiky (160)

Poverený vedúci:
Tel :
Email:
Ondrej Ružovič
02/ 602 57 107
ondrej.ruzovic@svps.sk

Odbor legislatívny a právny (170)

Vedúci:
Tel :
Fax:
Email:
JUDr. Bohuslav Harviľak
02/ 602 57 521
02/ 602 57 452
bohuslav.harvilak@svps.sk

Odbor auditu a kontroly (180)

Vedúci:
Tel :
Fax:
Email:
MVDr. Roman Matejčík
02/ 602 57 315
02/ 602 57 345
roman.matejcik@svps.skÚsek odborného riaditeľa (200)

Riaditeľka:
Tel :
Fax :
Email:
MVDr. Zuzana Büchlerová
02/ 602 57 216
02/ 602 57 247
zuzana.buchlerova@svps.sk

Sekretariát

Tel :
Email:
02/ 602 57 217
aniko.sziglova@svps.sk

Odbor zdravia a ochrany zvierat (220)

Poverený vedúci:
Tel :
Email:
MVDr. Martin Chudý
02/ 602 57 230
martin.chudy@svps.sk

Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov (240)

Vedúci:
Tel :
Fax :
Email:
MVDr. Róbert Hačko
02/ 602 57 124
02/ 602 57 146
robert.hacko@svps.sk

Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie (260)

Vedúca:
Tel :
Email:
MVDr. Martina Ihnátová
02/ 602 57 511
martina.ihnatova@svps.sk

Odbor hygieny produktov živočíšneho pôvodu (330)

Vedúci:
Tel :
Email:
MVDr. Ing. Fridolín Pokorný
02/ 602 57 428
fridolin.pokorny@svps.sk

Odbor kontroly potravín rastlinného pôvodu (360)

Vedúca:
Tel :
Email:
Ing. Zuzana Fischerová
02/ 602 57 429
zuzana.fischerova@svps.sk

    Oddelenie kontroly vín (390)

Vedúci:
Tel :
Email:
Ing. Marek Závracký
02/ 602 57 365
marek.zavracky@svps.sk

    Oddelenie krížového plnenia a delegovaných činností (380)

Vedúci:
Tel :
Email:
RNDr. Martin Babič, PhD.
02/ 602 57 411
martin.babic@svps.sk

Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie (370)

Zastupujúca vedúca:
Tel :
Email:
Ing. Mária Matušová
02/ 602 57 421
maria.matušova@svps.skÚsek ekonomického riaditeľa (400)

Riaditeľ:
Tel :
Fax :
Email:
Ing. Mgr. Juraj Bučko
02/ 602 57 101
02/ 602 57 141
juraj.bucko@svps.sk

Sekretariát

Tel :
Email:
02/ 602 57 102
lubomira.chuda@svps.sk

Odbor rozpočtu a financovania (410)

Vedúca:
Tel :
Fax :
Email:
Mgr. Jana Kubová
02/ 602 57 128
02/ 602 57 148
jana.kubova@svps.sk

Odbor správy majetku štátu a investícii (420)

Vedúca:
Tel :
Email:
Mgr. Zuzana Juhásová
02/ 602 57 112
zuzana.juhasova@svps.sk

Odbor hospodárskej správy a autodopravy (430)

Vedúci:
Tel :
Fax:
Email:
František Požgay
02/ 602 57 127
02/ 602 57 147
frantisek.pozgay@svps.sk


Organizačná štruktúra Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

org schema