Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobode informácií

aktualizované dňa 28. júna 2019
Poskytovanie informácií
Písomne / Osobne
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Odbor auditu a kontroly
Botanická 17
842 13 Bratislava

Telefonicky
02/602 57 444

E-mailom
informacie@svps.sk
Sadzobník úhrad za poskytnuté informácie
Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len ŠVPS SR) je v zmysle § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobník nákladov spojených s vyhotovením kópie a odoslaním informácie.

 • Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

 • Žiadosti sa prijímajú:
  1. osobne a telefonicky - odbor auditu a kontroly ŠVPS SR, 02/60257 444
  2. písomne – Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
  3. elektronickou poštou - informacie@svps.sk
  4. iným technicky vykonateľným spôsobom

 • Žiadosť musí obsahovať, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z, nasledovné:
  - určenie povinnej osobe (resp. komu je žiadosť určená)
  - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
  - ktorých informácií sa žiadosť týka
  - aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje
  Neúplná žiadosť znásobuje administratívu, pretože žiadateľa musí ŠVPS SR vyzvať na jej doplnenie. Ak na výzvu žiadateľ údaje nedoplní, žiadosť sa odloží bez odpovede.

 • Ak ŠVPS SR nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.
  V prípade, že predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, ŠVPS SR môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví ŠVPS SR bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.
  Zo závažných dôvodov môže ŠVPS SR predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
  Ak ŠVPS SR poskytne žiadateľovi požadované informácie v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

 • Ak ŠVPS SR žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote 8 pracovných dní písomné rozhodnutie. Písomné rozhodnutie zašle ŠVPS SR žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.

 • ŠVPS SR nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.

 • ŠVPS SR neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská.
  V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá ŠVPS SR rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.

 • Proti rozhodnutiu ŠVPS SR o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva ŠVPS SR, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
  O odvolaní proti rozhodnutiu ŠVPS SR, rozhoduje nadriadený orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).

 • Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ŠVPS SR. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Informácia o ochrane osobných udajov (kliknite pre zobrazenie/skrytie)


Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) o spracúvaní osobných údajov na základe zákona č. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Prevádzkovateľ:
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, IČO: 00156426 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa e-mail: gdpr@svps.sk, tel.: 02 602 57 215, 119.

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracovávania osobných údajov dotknutých osôb je prijímanie a vybavovanie žiadostí podľa zákona o slobode informácií a uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci. Právny základ spracúvania osobných údajov je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 211/2000 Z. z., zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, názov žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.

Tretie strany / prijímatelia, ktorým budú / môžu byť osobné údaje poskytnuté: Iné príslušné orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, exekútorské úrady, žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. alebo iné oprávnené subjekty na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov: Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov. Po uplynutí 5 rokov osobné údaje, ktoré sa po skončení trvania účelu spracúvania stanú nepotrebnými - osobné údaje v dátových súboroch budú vymazané z elektronických médií a dokumenty s osobnými údajmi v písomnej forme budú zlikvidované skartovaním s výnimkou tých údajov v elektronickej forme a písomných dokumentov, ktoré musia byť po skončení účelu spracúvania uchovávané u prevádzkovateľa z dôvodu plnenia zákona č. zákon č. 211/2000 Z. z.; dokumenty s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov budú skartované po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iný ako uvedený účel, spracúvať ich v rozsahu nad uvedený rozsah a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou uvedených subjektov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Európskej únie ani Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje dotknutých osôb zverejňovať ani poskytovať tretím stranám. Prevádzkovateľ nespracúva údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Okrem práva na informácie uvedené v článku 1 až 7 majú dotknuté osoby právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, na opravu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; osobné údaje sa spracúvali nezákonne...), namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.

Pri podávaní žiadosti podľa zákona o slobode informácií je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

Dotknutá osoba je pri podávaní žiadosti podľa zákona o slobode informácií povinná poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odloženie žiadosti o informácie.