Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podávanie podnetov

aktualizované dňa 11.6.2021
Podnet možno podať písomne, ústne (osobne), telefonicky alebo elektronickou formou. Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha. Lehotu na vybavenie podnetov neukladá žiadna platná legislatíva.
Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním - podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis - zákon o sťažnostiach, ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

 

Kompetencie orgánov pri výkone úradných kontrol potravín

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálne veterinárne a potravinové správy

webové sídlo organizácie: www.svps.sk

 

Vykonáva úradnú kontrolu potravín:

 1. stárenia (zrenia) liehovín
 2. výroby, manipulovania a umiestňovania na trh potravín
  1. živočíšneho pôvodu,
  2. rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe na základe analýzy rizika vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, nápojov, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení,
  3. geneticky modifikovaných,
  4. a poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi,
  5. a poľnohospodárskych produktov označených údajmi podľa § 9b.
 3. zákazu nekalých obchodných praktík, ak ide o potraviny podľa písm. a ) a b),
 4. dodržiavania povinností pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak ide o potraviny podľa písm. a) a b),
 5. dodržiavania požiadaviek podľa zákona o reklame, ak ide o potraviny podľa písm. a) a b).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva

webové sídlo organizácie: www.uvzsr.sk

 

Vykonávajú úradnú kontrolu potravín:

 1. v prevádzkarňach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,
 2. vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh,
 3. výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy,
 4. nových potravín,
 5. z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
 6. v súvislosti s prídavnými látkami do potravín,
 7. a kontrolu zákazu nekalých obchodných praktík, ak ide o potraviny podľa písm. a) až f)
 8. a kontrolu dodržiavania povinností pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak ide o potraviny podľa písm. a ) a f).

Slovenská obchodná inšpekcia

 webové sídlo organizácie: www.soi.sk

Pri predaji potravín vykonáva kontroly zamerané na ochranu spotrebiteľa najmä kontroly :
 1. dodržiavania poctivosti predaja z hľadiska správneho účtovania
 2. dodržiavania času predaja
 3. označovania výrobkov predajnou cenou
 4. vydávania dokladov o kúpe a správnosti ich náležitostí
 5. správnosti postupu pri vybavovaní reklamácií
 6. zákazu diskriminácie spotrebiteľov.

Slovenský metrologický inšpektorát

webové sídlo organizácie www.smi.sk

Vykonáva kontrolu zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľskom balení. Všetky podnety ohľadne hmotnosti potravín v spotrebiteľskom balení je potrebné adresovať na:,

Slovenský metrologický inšpektorát - SMI
Geologická 1
821 06 Bratislava
(budova Slovenskej legálnej metrológie, n.o., pracovisko Bratislava)

Tel.: 02 /4020 3670
e-mail: smi@smi.sk


Dohody o spolupráci