Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

aktualizované dňa 10.2.2023
LOGO OPII

Názov a sídlo prijímateľa :

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická č. 17

842 13 Bratislava


Názov projektu :

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky


Miesto realizácie projektu:

Slovensko : Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.


Výška poskytnutého NFP:

1 039 189,86 EUR.


Stručný opis projektu :

Účelom projektu je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v rámci organizácie, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát. Realizáciou projektu Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky sa prispeje k naplneniu nasledovných cieľov súvisiacich s údajmi v organizácii :

Referenčné údaje a „jedenkrát a dosť“ : rozšírenie zoznamu referenčných údajov; zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť"; zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi.


Moje dáta : sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú.


Kvalita údajov : zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v organizácii. Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe : zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe; zvýšiť dostupnosť dát pre analytické spracovanie.

Prepojené dáta (Linked Data) : zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených dát.

Hypertextové odkazy:

  • Detail projektu na verejnej stránke ITMS2014+ (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)  www.itms2014.sk
  • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
  • Centrálny koordinačný orgán  www.eufondy.sk
  • Operačný program Výskum a inovácie www.opvai.sk
  • Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho akivitách METAIS