Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Predsedníctvo Slovenskej Republiky v Rade EÚaktualizované dňa 17. augusta 2016
                     

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej Únie
       
        


         Slovenská republika bude v druhom polroku 2016 po prvý raz od jej vstupu do Európskej únie (EÚ) predsedať Rade EÚ, čo je z hľadiska našej krajiny nepochybne historicky mimoriadne vážny a významný medzník. Slovensko bude predsedať Rade EÚ v rámci tria spolu s Holandskom a Maltou a jeho hlavnou úlohou bude viesť rokovania o európskej legislatíve, či aktuálnych politických otázkach. Hľadanie kompromisov medzi členskými štátmi a ich zastupovanie navonok voči ostatným európskym inštitúciám bude predstavovať spoločné výzvy.
Proces príprav a zabezpečenie predsedníctva organizačne, technicky a administratívne koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Viac informácií o SK PRES nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí:

https://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-slovenske_predsednictvo_v_rade_eu


Rotujúce predsedníctvo

         Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade.
Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada EÚ zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program. Súčasné trio tvorí holandské, slovenské a maltské predsedníctvo.

 Taliansko  júl – december 2014
 Lotyšsko  január – jún 2015
 Luxembursko  júl – december 2015
 Holandsko  január – jún 2016
 Slovensko  júl – december 2016
 Malta  január – jún 2017
 Estónsko  júl – december 2017
 Bulharsko  január – jún 2018
 Rakúsko  júl – december 2018

 

Úlohy predsedníctva

Predsedníctvo má dve hlavné úlohy:
 

1. Plánovanie a vedenie zasadnutí Rady a jej prípravných orgánov

 

  Predsedníctvo vedie zasadnutia rôznych zložení Rady (s výnimkou Rady pre zahraničné veci) a prípravných orgánov Rady, ktoré zahŕňajú stále výbory, ako napr. Výbor stálych predstaviteľov (Coreper), a pracovné skupiny a výbory zaoberajúce sa veľmi špecifickými otázkami. Predsedníctvo dohliada na správne uplatňovanie rokovacieho poriadku a pracovných metód Rady a riadny priebeh rokovaní. Usporadúva tiež rôzne formálne a neformálne zasadnutia v Bruseli a v krajine, ktorá vykonáva rotujúce predsedníctvo.
2. Zastupovanie Rady vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ

 

  Predsedníctvo zastupuje Radu vo vzťahoch s inými inštitúciami EÚ, najmä Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Jeho úlohou je usilovať sa o dosiahnutie dohody o legislatívnych návrhoch prostredníctvom trialógov, neformálnych rokovaní a zasadnutí Zmierovacieho výboru.

Rada Európskej únie

        Rada Európskej únie je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. Zastupuje hlas vlády krajín EÚ, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie. Jej členmi sú ministri z každej krajiny EÚ, podľa oblasti politiky, o ktorej sa má diskutovať. Jednotlivé zasadnutia Rady EÚ vedie vždy príslušný minister predsedajúcej krajiny.
Rada EÚ predstavuje jeden právny subjekt, jej zasadnutia sa však konajú v desiatich rôznych zloženiach, a to v závislosti od prerokúvanej témy.
 
 • Rada pre všeobecné záležitosti
 • Rada pre zahraničné veci
 • Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci
 • Rada pre hospodárske a finančné záležitosti
 • Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľ
 • Rada pre konkurencieschopnosť
 • Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku
 • Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo
 • Rada pre životné prostredie
 • Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru


Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH)

         Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo prijíma právne predpisy vo viacerých oblastiach, ktoré sa týkajú výroby potravín, rozvoja vidieka a riadenia rybárstva, harmonizácie pravidiel týkajúcich sa veterinárnych záležitostí, dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, krmív pre zvieratá. Zasadnutia sa zvyčajne konajú raz za mesiac.
Agendu Rady pripravuje Výbor stálych predstaviteľov (používa sa francúzska skratka COREPER), ktorý tvoria stáli predstavitelia členských krajín pri Európskej Únii v Bruseli na úrovni veľvyslancov (COREPER II.) alebo ich zástupcovia (COREPER I.), ktorí sa schádzajú spravidla aspoň raz za týždeň. Tento výbor riadi prácu asi 250 výborov a pracovných skupín, ktoré pripravujú podklady pre záležitosti, ktoré prejednáva COREPER a Rada.
Činnosť Rady EÚ sa vykonáva na 3 úrovniach, v rámci ktorých členské štáty obhajujú svoje národné záujmy:
 • pracovné skupiny
 • COREPER
 • úroveň ministrov


Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ (SK PRES)

        Predsedať v Rade EÚ znamená viesť rokovanie, plánovať a stanovovať agendu, ako aj predkladať kompromisné riešenia potrebné na dosiahnutie dohody členských štátov.
V rámci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky („ŠVPS SR“) počas SK PRES veterinárni experti ŠVPS SR budú plánovať a viesť rokovania v nasledujúcich pracovných skupinách:

 • Pracovná skupina pre poľnohospodárske otázky- krmivá
 • Pracovná skupina hlavných veterinárnych lekárov
 • Pracovná skupina veterinárnych expertov: A, Zdravie zvierat B, Welfare zvierat C, Potsdam skupina
 • Pracovná skupina Codex Alimentarius - Počas SK PRES bude Slovenská republika ako predsedajúca krajina v Rade EÚ zapojená do prípravných prác súvisiacich so zasadnutiami Codex Alimentarius, kedy sa budú schvaľovať spoločné stanoviská EU k oficiálnym zasadnutiam Codex Alimentarius na medzinárodnej úrovni. V pôsobnosti ŠVPS SR počas SK PRES budú relevantné nasledujúce zasadnutia:

  • Kódexový výbor pre rezíduá veterinárnych liekov v potravinách
  • Kódexový výbor pre hygienu potravín
  • Kódexový výbor pre spracované ovocie a zeleninu

Hlavné témy ŠVPS SR počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie:

 

 • Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ o veterinárnych liekoch - cieľom je pokrok v rokovaniach s následným výhľadom dosiahnutia mandátu na rokovania s Európskym parlamentom. Cieľom SK predsedníctva bude dosiahnuť čo najväčší progres v danom legislatívnom akte v závislosti od toho, aký progres dosiahne holandské predsedníctvo.
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje Smernica Rady 90/167/EHS ( ide v balíku s návrhom nariadenia o veterinárnych liekoch) - cieľom SK PRES bude dosiahnuť progres so zameraním na získanie mandátu na trialógy s Európskym parlamentom, v závislosti od toho, aký progres dosiahne holandské predsedníctvo.

Iné témy, ktoré sa budú riešiť v rámci SK PRES:

 

 • Klonovanie zvierat – Diskusia o návrhoch smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely a Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o uvádzaní potravín z klonov zvierat na trh,
 • Zdravie zvierat – hodnotenie aktuálnej nákazovej situácie,
 • Všeobecné potravinové právo – diskusia k správe Európskej komisie o účinnosti a efektívnosti nariadenia (ES) č.178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín,
 • Pohoda zvierat – diskusia k správe Európskej komisie týkajúcej sa pohody u prasiat, genetická selekcia u hydiny,
 • Veterinárny a potravinový úrad – správy z auditov členských štátov,
 • Strategické diskusie na úrovni Hlavných veterinárnych lekárov – antimikrobiálna rezistencia, vzťahy s tretími krajinami pre otváranie nových trhov na vývoz komodít, potravinové podvody, pohoda zvierat, choroby pochádzajúce z potravín, potravinové právo, úradné kontroly,
 • v novembri 2016 bude v Bruseli usporiadaná konferencia na tému Aplikácia informačných technológií v oblasti zdravotnej bezpečnosti potravinového reťazca, ktorej cieľom bude zvýšenie zdravotnej bezpečnosti potravinového reťazca prostredníctvom aplikácii a využitia informačných technológii na národnej a medzinárodnej úrovni. Zlepšenie využitia, dostupnosti a informovanosti širokej verejnosti a spotrebiteľov na každom stupni potravinového reťazca v oblasti zdravia zvierat, welfare, zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín v európskom priestore a v tretích krajinách,
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky plánuje zorganizovať v septembri Neformálne stretnutie hlavných veterinárnych lekárov členských štátov v Piešťanoch.

Zodpovedný koordinátor SK PRES za ŠVPS SR: MVDr. Eva Štovčiková, stovcikova@svps.sk

Oficiálna webová stránka slovenského predsedníctva v Rade EÚ: http://www.eu2016.sk/sk