Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nové požiadavky pre dovoz potravín do Číny od 1.1. 2022

aktualizované dňa 29.10.2021

Generálna administratíva colnej správy ČLR (GACC) mení od 1. januára 2022 podmienky pre dovoz potravín zo zahraničia do Číny pre výrobcov, exportérov aj importérov. Zmeny definujú vyhlášky GACC č. 248 a č. 249 a týkajú sa najmä procesu registrácie výrobcov. ale aj vývozcov, dovozcov a označovania obalov.

Vyhláška č. 248 s platnostou od 1. ianuára 2022 rozširuje povinnost' registrácie všetkých zahraničných výrobcov potravín, spracovateľov potravín a miest uskladnení, ktorých produkty sú dovážané do Číny a nahradí tým v súčasnosti platný výnos č. 145 vydaný bývalou Generálnou správou pre dohľad nad kvalitou, inšpekciou a karanténou (AQSIQ) z 22. 3. 2012, revidovaný výnosom GACC č. 243 z 23.11.2018. Vyhláška č. 248 sa nevzťahuje na vývoz prídavných látok a na produkty súvisiacimi s potravinami.

Pre export potravín do Číny doposiaľ platili rozdielne podmienky dovozu podľa toho, či išlo o tzv. vysokorizikové, alebo nízkorizikové potraviny. Pre vysokorizikové potraviny bolo potrebné uzavrieť bilaterálne protokoly na národnej úrovni, alebo bol export povolený na základe tzv. tradičného historického exportu. Ale všetci producenti vysokorizikových potravín museli prejsť úspešne certifikačným procesom GACC.

Podľa vyhlášky č. 248 existujúca registrácia výrobcov 4 skupín „vysokorizikových agrokomodít" vyžadujúca štandardnú analýzu rizika (t.j. mäso a mäsové výrobky; produkty akvakultúry; mliečne výrobky a mlieko, vtáčie hniezda a produkty z vtáčích hniezd) ostáva v platnosti bez ďalších zmien. (Pozn.: Registrácia 17 slovenských firiem so schváleným exportom mlieka a mliečnych výrobkov zo SR do Číny ostáva bez zmien - nevyžaduje sa nová registrácia).

NOVÉ! Vyhláška GACC č. 248 však rozširuje potrebu registrácie výrobcov, spracovateľov a miest uskladnení potravín pre ďalších 14 kategórií produktov: črievka, produkty včelárstva, vajcia a vaječné produkty, jedlé oleje a tuky, plnené cestoviny a pečivo, obilniny, mlynské obilné výrobky a slad, čerstvá a sušená zelenina a sušená fazuľa, koreniny, orechy a semená, sušené ovocie, nepražené kávové bôby a kakaové bôby, potraviny pre špeciálnu výživu a funkčné potraviny.

GACC umožnila zjednodušený proces registrácie výrobcov potravín uvedených 14 kategórií, ktorí už v minulosti (od 1. januára 2017 do súčasnosti) do Číny vyvážali tovar. Možnosť zjednodušenej registrácie je časovo obmedzená, zatiaľ do 31. októbra 2021.

GACC na základe prehľadu dovozu potravín zo SR jednostranne stanovila, že akceptuje žiadosti Slovenskej republiky len o registráciu výrobcov dvoch skupín:
(1) plnené cestoviny/ suffed pasta/ a
(2) potraviny pre špeciálnu výživu/ special dietary food/

Definície uvedených 2 druhov potravín pre zrýchlenú registráciu sú:

  • plnené cestoviny, pečivo/ suffed pasta/: označuje varené, alebo nevarené mrazené výrobky vyrobené z rôznych surovín ako plnky a pšeničnej múky ako obalu, napr. parené plnené buchty, „jiaozi", „baozi", koláče.
  • potraviny pre špeciálnu výživu/ special dietary food/:
    1. Dojčenská výživa na báze sóje: označuje sóju a sójové bielkovinové produkty ako hlavnú surovinu, do ktorej sa pridáva správne množstvo vitamínov, minerálov a/alebo iných zložiek, pričom sa používajú iba fyzikálne metódy výroby a spracovania, ktoré sú vhodné pre normálne dojčatá a malé deti na konzumáciu tekutín alebo práškové produkty.
    2. Špeciálna receptúra na lekárske použitie na splnenie stravovacích obmedzení, porúch trávenia a vstrebávania, metabolických porúch alebo špecifických chorobných stavov ľudí so špeciálnymi potrebami živín alebo stravy, špeciálne spracovaná a formulovaná receptúra. Takéto výrobky musia byť pod vedením lekára alebo odborníka na klinickú výživu, konzumované samostatne alebo v spojení s inými potravinami.
    3. Doplnkové potraviny pre dojčatá a batoľatá vrátane doplnkových potravín pre dojčatá a batoľatá v konzervách a cereálnych doplnkových potravín pre dojčatá a batoľatá. Výživové doplnky pre dojčatá a batoľatá sú potravinové materiály spracované, plnené, uzatvárateľné, sterilizované alebo aseptické plnené na komerčnú sterilitu, môžu sa skladovať pri izbovej teplote pre dojčatá a batoľatá staršie ako 6 mesiacov; cereálne doplnky pre kojencov a batoľatá sú jedna alebo viac obilnín ako hlavná surovina a obilniny tvoria viac ako 25 % zloženia sušiny, pridáva sa k nim príslušné množstvo nutričného obohatenia a (alebo) iných pomocných zložiek, vyrobených spracovaním Doplnkového krmiva vhodného pre dojčatá a batoľatá staršie ako 6 mesiacov.
    4. Iné (doplnkové výživové doplnky, športová výživa a pod.) iné na splnenie osobitných telesných alebo fyziologických podmienok a (alebo) na splnenie osobitných stravovacích potrieb pri chorobách, poruchách a iných stavoch, špeciálne spracované alebo upravené potraviny.

Výrobcovia potravín iných ako sú vyššie uvedené 2 kategórie s existujúcim exportom (v rámci 14 kategórií) môžu tiež požiadať o zjednodušenú registráciu. Pokiaľ ste výrobcom niektorej z uvedených 14 kategórií potravín s exportom do Číny od 1. januára 2017 do súčasnosti a máte záujem vo vývoze pokračovať, odporúčame bezodkladne kontaktovať príslušnú kompetentnú autoritu podľa danej kategórie potravín (ŠVPS SR/ Úrad verejného zdravotníctva SR) a/alebo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu  (+86 10 137 0135 9243) a na ich adresy a na adresu martina.mihalova@mzv.sk poskytnúť údaje podľa priloženej tabuľky v Exceli.

Pokiaľ prevádzky nenahlásia záujem o registráciu do 31.10.2021, budú musieť od 1. novembra 2021 absolvovať' v spolupráci s príslušnými inštitúciami SR komplikovanejší registračný proces, detaily čínska strana zatiaľ neuviedla.

V prípade výrobcov ostatných druhov potravín nespadajúcich do vyššie uvedených kategórií s exportom do Číny je výrobca povinný zaregistrovať' sa od 1. novembra 2021 do 31. decembra 2021 prostredníctvom registračného miesta https://en.singlewindow.cn/
(stránka je bilingválna vrátane AJ) - spoločná brána pre systémy GACC „CIFER" a „IRI".

Požiadavky označovania potravíndovážaných do Číny platné od 1.1. 2022

Vyhláška GACC č. 249 s platnosťou od 1. januára 2022 upravuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti importovaných a exportovaných potravín a bližšie dopĺňa vyhlášku č. 248. Vyhláška č. 249 v článku 30 stanovuje požiadavky na vnútorné a vonkajšie balenie tovaru, ktoré musí byť v čínštine a angličtine, prípadne v čínštine a v jazyku exportujúcej krajiny. Špecifické požiadavky stanovuje okrem iných aj pre potraviny pre špeciálnu výživu a funkčné potraviny, pri ktorých musí byt' značenie na konečnom maloobchodnom balení vytlačené v čínštine priamo na balení, nalepenie etikiet nie je povolené.
Označovanie výrobkov uvádza aj vyhláška č. 248, ktorá v článku 15 nariaďuje na vonkajšom aj vnútornom balení uviesť registračné číslo príslušného dozorného orgánu vyvážajúcej krajiny (ŠVPS SR/ Úrad verejného zdravotníctva SR), alebo (nové) číslo pridelené čínskymi úradmi - GACC po úspešnej registrácii.

ZÚ Peking odporúča overiť interpretáciu oboch vyhlášok GACC s Vašimi obchodnými partnermi, odberateľmi a distribútormi v Číne. Zároveň upozorňuje na možné ad hoc situácie pri dovoze potravín do Číny začiatkom roka 2022 ako hromadenie kontajnerov v prístavoch, prísnejšia colná kontrola, dlhší proces colnej deklarácie a pod. GACC bude kontrolovať plnenie podmienok vyhlášok GACC č. 248 a č. 249 pre vstup potravín na územie Číny od 1.1.2022, v prípade nesplnenia podmienok môže byt tovar bez náhrady škody zlikvidovaný.

Vypracoval: ZÚ Peking
Kontakt: M. Mihálová Šteliarová, ekonomická diplomatka, martina.mihalova@mzv.sk

Pôvodný text dokumentu (príloha č. 10) ŠVPS SR upravila ohľadom kompetencií.

Prílohy:

č.3 – Excel- tabuľka na vyplnenie údajov o výrobcoch
č.4 – Definícia 14 kategórií
č.8 – Vyhláška 248 – preklad v AJ
č.9 – Vyhláška 249 – preklad v AJ
č.10 – Nové požiadavky pre dovoz potravín do Číny od 01.01.2022
č.12 – Interpretácia 248 z GACC web stránky – preklad – AJ
č.13 – Interpretácia 249 z GACC web stránky – preklad – AJ
č.14 – Porovnanie kategórií potravín EK-ou