Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vzdelávanie v oblasti požiadaviek na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely

aktualizované dňa 11.6.2021

 

 

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky realizuje projekt vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu

Na základe rozhodnutia Komisie na výber dopytovo orientovaných projektov zriadenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR za účelom výberu projektov bol nami predložený „Pilotný projekt odborného vzdelávania zamestnancov orgánov štátnej správy (okrem MP SR) vo veterinárnej a potravinovej oblasti“ schválený a dňa 7. júla 2006 bola podpísaná zmluva na jeho realizáciu medzi MPSVR SR a ŠVPS SR. Realizácia projektu je územne ohraničená - vzťahuje sa len na územie Brati­slav­ského samosprávneho kraja.
 
Cieľom projektu je overenie systému špecifického vzdelávania pre výkon štátnej správy v oblasti veterinárnej a potravinovej bezpečnosti, teda zabezpečenie vzdelávania aj pre oblasť:

„Vzdelávanie v oblasti požiadaviek na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely“

ŠVPS SR v rámci realizácie projektu ESF organizuje v mesiacoch november 2006, január 2007 a marec 2007 jednodňové školenie na hore uvedenú tému.

Školenie je určené pre prevádzkovateľov schválených pokusných, chovných a dodávateľských zariadení a uchádzačov o schválenie pokusných, chovných a dodávateľských zariadení, uchádzačov o schválenie pokusov vykonávaných na zvieratách v schválenom pokusnom zariadení

Školenie je pre účastníkov bezplatné. Účastníci školenia môžu byť len z územia Bratislavského samosprávneho kraja a sú tiež obmedzené kapacitne na maximálne 20 účastníkov na jedno školenie. Z jedného zariadenia môže prísť aj viac účastníkov.


Termín školenia:

 v mesiaci november je 29.11.2006 o 9:00 hodine.

Miestom konania:

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava.

Kontaktná adresa:

MVDr. Daniela Bucsuházyová, Botanická 17, 842 13 Bratislava, bucsuhazyova@svps.sk  tel. 02/602 57 227. Na túto adresu prosím nahláste mená a adresy účastníkov školenia do 20.11. 2006.