Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Projekt vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu

aktualizované dňa 11.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky realizuje projekt vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu


Na základe rozhodnutia Komisie na výber dopytovo orientovaných projektov zriadenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR za účelom výberu projektov bol nami predložený „Pilotný projekt odborného vzdelávania zamestnancov orgánov štátnej správy (okrem MP SR) vo veterinárnej a potravinovej oblasti“ schválený a dňa 7. júla 2006 bola podpísaná zmluva na jeho realizáciu medzi MPSVR SR a ŠVPS SR. Realizácia projektu je územne ohraničená - vzťahuje sa len na územie Bratislavského samosprávneho kraja.
 

Cieľom projektu je overenie systému špecifického vzdelávania pre výkon štátnej správy v oblasti veterinárnej a potravinovej bezpečnosti, teda zabezpečenie vzdelávania aj pre oblasť:

 

„Zabezpečovanie hlásení o nežiaducich účinkoch veterinárnych liečiv od súkromných veterinárnych lekárov na kompetentnú organizáciu a spôsob vyhodnocovania hlásených výsledkov“

 

    ŠVPS SR v rámci realizácie projektu ESF organizuje v mesiaci február 2007 trojdňové školenie na hore uvedenú tému.
Školenie je určené pre súkromných veterinárnych lekárov a zamestnancov štátnej správy s cieľom zvýšenia informovanosti pri riešení prípadov vzniknutých pri vykonávaní monitoringu cudzorodých látok v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu, ako aj v pripravovaných zmenách v legislatíve EÚ.


Školenie je pre účastníkov bezplatné. Účastníci školenia môžu byť len z územia Bratislavského samosprávneho kraja a sú tiež obmedzené kapacitne na 20 účastníkov na jedno školenie.


Termín školenia je 27. – 28. 02. 2007 a 1.03.2007.


Miestom konania je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava, budova B, II. poschodie – malá zasadačka


Kontaktná adresa je: MVDr. Ihnátová Martina a MVDr. Matuš Milan, Botanická 17, 842 13 Bratislava, ihnatova@svps.sk a matus@svps.sk tel. 02/60257204 alebo 02/60257225.

 

www.esf.gov.sk