Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky začína realizovať projekt vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu

aktualizované dňa 11.6.2021

Európsky sociálny fond je jeden zo štyroch štrukturálnych fondov EÚ, ktorý pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním podnikavosti,  rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov vrátane ďalšieho vzdelávania

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky sa prihlásila na  verejnú výzvu  č. JPD3/2005/2.1/01, vyhlásenú 1. júla 2005  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 3, ktorý definuje priority a ciele smerujúce k rozvoju ľudských zdrojov a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Bratislavského kraja. Program  sa vzťahuje len na územie Brati­slav­ského samosprávneho kraja.

Na základe rozhodnutia Komisie na výber dopytovo orientovaných projektov zriadenej MPSVR SR za účelom výberu projektov na hore uvedenú výzvu bol ŠVPS SR predložený projekt schválený a dňa 10. júla 2006 bola podpísaná  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. JPD3/2005/2.1/01 –  44  medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou  Slovenskej republiky  na financovanie „Pilotného projektu odborného vzdelávania zamestnancov orgánov štátnej správy (okrem MP SR) vo veterinárnej a potravinovej oblasti“.  Kód projektu v ITMS: 13120110095. Evidenčné číslo: DP 175/05 – I/32 – 2.1.

 

Cieľom projektu je overenie systému špecifického vzdelávania pre výkon štátnej správy v oblasti veterinárnej a  potravinovej bezpečnosti teda, zabezpečenie bezplatného vzdelávania účastníkov  pre oblasť:

 

1. Ochrany zdravia zvierat a ochrany zvierat

 

1.1 Zdravie zvierat a ochrana zvierat

 

1.1.1 Vzdelávanie v oblasti identifikácie a registrácie zvierat

Rozsah vzdelávania: celkom 120 účastníkov v 8 školeniach pre zástupcov chovateľských zväzov zvierat (8 zväzov) rozdelených do 8 termínov t.j. 8 krát 1-dňové školenie (8 vyučovacích hodín) pre 15 osôb: v septembri, októbri a novembri 2006, februári, marci, apríli, máji a júni 2007.

Náplň vzdelávania: zvýšenie informovanosti chovateľov o systéme identifikácie a registrácie, o požiadavkách na držiteľov hospodárskych zvierat, o legislatívnom rámci a o postupoch registrácie a identifikácie a kontrolách plnenia požiadaviek.

1.1.2  Eradikačné programy a monitoring chorôb hovädzieho dobytka

Rozsah vzdelávania: celkom 100 účastníkov  v 5 školeniach pre zástupcov zväzov chovateľov hovädzieho dobytka  (5 zväzov) rozdelených do 5 termínov t.j. 5 krát 1-dňové školenie (8 vyučovacích hodín) pre 20 osôb: v novembri a decembri 2006,  v marci, apríli a máji 2007.

Náplň vzdelávania: legislatívny rámec, náplň eradikačných a monitorovacích programov chorôb hovädzieho dobytka (enzootická bovinná leukóza (EBL), tuberkulóza HD (TBC), brucelóza (BAB), infekčná bovinná rinotracheitída (IBR), bovinná spongiformná encefalopatia (BSE), rozsah programov, povinnosti držiteľov HD vyplývajúcich z programov a kontrola plnenia požiadaviek orgánmi veterinárnej správy.

1.1.3 Eradikačné programy a monitoring chorôb ošípaných

Rozsah vzdelávania: celkom 20 účastníkov školenia v 1 školení pre zástupcov zväzu chovateľov ošípaných  t.j. 1-dňové školenie (8 vyučovacích hodín) pre 20 osôb vo februári 2007.

Náplň vzdelávania: legislatívny rámec, náplň eradikačných a   monitorovacích       programov

chorôb  ošípaných  tuberkulóza  ošípaných (TBC), brucelóza (BAB), klasický mor  ošípaných

(KMO), Aujeszkyho choroba (MA)), rozsah programov, povinnosti držiteľov ošípaných vyplývajúcich z programov a kontrola plnenia požiadaviek orgánmi veterinárnej správy

1.1.4 Eradikačné programy a monitoring chorôb diviakov

Rozsah vzdelávania: celkom 20 účastníkov v 1 školení pre zástupcov Slovenského poľovníckeho zväzu t.j.  1-dňové školenie (8 vyučovacích hodín) pre 20 osôb vo februári 2007.

Náplň vzdelávania: legislatívny rámec, náplň eradikačného a monitorovacieho programu na klasický mor diviakov (KMO), rozsah programu, orálna vakcinácia diviakov proti KMO, povinnosti poľovných hospodárov vyplývajúcich z programu a kontrola plnenia požiadaviek orgánmi veterinárnej správy.

1.1.5 Eradikačné programy a monitoring chorôb hydiny

Rozsah vzdelávania: celkom 10 účastníkov školenia v 1 školení pre zástupcov zväzu chovateľov hydiny t.j. 1-dňové školenie (8 vyučovacích hodín ) pre 10 osôb v marci 2007.

Náplň vzdelávania: legislatívny rámec, náplň eradikačných a monitorovacích programov chorôb hydiny, salmonelóza, aviárna influenza (AI), pseudomor hydiny (Newcastle disease)), rozsah programov, povinnosti držiteľov hydiny vyplývajúcich z programov a kontrola plnenia požiadaviek orgánmi veterinárnej správy.

1.1.6 Eradikačný program na besnotu

Rozsah vzdelávania: celkom 20 účastníkov v 1 školení pre zástupcov Slovenského poľovníckeho zväzu t.j. 1-dňové školenie (8 vyučovacích hodín) pre 20 osôb v marci 2007.

Náplň vzdelávania: legislatívny rámec, náplň eradikačného programu besnoty, rozsah programu, orálna vakcinácia líšok proti besnote, povinnosti poľovných hospodárov vyplývajúcich z programu a kontrola plnenia požiadaviek orgánmi veterinárnej správy.

 

1.2 Vzdelávanie v oblasti ochrany zvierat

 

1.2.1 Požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely

Rozsah vzdelávania: celkom 60 účastníkov školenia v 3 školeniach pre zástupcov prevádzkovateľov schválených pokusných, chovných a dodávateľských zariadení a uchádzačov o schválenie pokusných, chovných a dodávateľských zariadení rozdelených do 3 termínov t.j. 3 krát 1-dňové školenie (8 vyučovacích hodín) pre 20 osôb v novembri 2006, v januári a marci  2007.

Náplň vzdelávania: legislatívny rámec, predkladanie žiadostí o schválenie pokusného, chovného a dodávateľského zariadenia, o schválenie pokusu, požiadavky na zachovanie schválenia zariadení, povinnosti prevádzkovateľov schválených zariadení a kontrola plnenia požiadaviek orgánmi veterinárnej správy.

1.2.2 Požiadavky na ochranu zvierat pri preprave

Rozsah vzdelávania: celkom 160 účastníkov školenia v 8 školeniach pre príslušníkov policajného zboru vykonávajúcich cestné kontroly rozdelených do 8 termínov t.j. 8 krát 1-dňové školenie (8 vyučovacích hodín) pre 20 osôb: v októbri, novembri a decembri 2006, v januári, februári, marci, apríli a máji 2007.

Náplň vzdelávania: legislatívny rámec, kompetencie policajného zboru pri kontrole ochrany zvierat pri preprave, súčinnosť orgánov veterinárnej správy a policajného zboru pri kontrole ochrany zvierat pri preprave na ceste, sprievodná dokumentácia pri preprave zvierat, hlásenie podozrenia porušenia požiadaviek na ochranu zvierat pri preprave.

 

 

 

 

2. Hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie

 

2.1 Zabezpečovanie hlásení o nežiaducich účinkoch  veterinárnych liečiv od súkromných veterinárnych lekárov na kompetentnú organizáciu   a spôsob vyhodnocovania  hlásených výsledkov

Rozsah vzdelávania: celkom 20 účastníkov školenia v 1 školení ( 3 dni) pre zamestnancov ŠVPS SR, krajskej a regionálnych veterinárnych a potravinových správ a  súkromných veterinárnych lekárov  t.j. 1 krát 3 - dňové školenie ( 3 dni x 8 vyučovacích hodín) pre 20 osôb vo februári    2007.

Náplň vzdelávania: 

- prehľad legislatívy zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach... v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov;

- riešenia konkrétnych prípadov vzniknutých pri vykonávaní monitoringu cudzorodých látok v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu;

- pripravované zmeny v  legislatíve EÚ;

-skúsenosti z praxe, spôsoby vyhodnocovania hlásených nežiaducich účinkov,

- spôsoby riešenia problémov v prípade zistenia rezíduí cudzorodých látok v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu;

- vytvorenie pracovných skupín, samostatné riešenie úloh, prezentácia výsledkov, zhodnotenie, záverečná diskusia.

 

3. Veterinárnej certifikácie a kontroly pri výmenách, dovozoch a vývozoch

 

3.1 Vzdelávanie v oblasti systému TRACES

Rozsah vzdelávania: celkom 45 účastníkov školenia v 3 školeniach pre zamestnancov ŠVPS SR (30), zamestnancov krajskej a regionálnych veterinárnych  a potravinových správ  (15) rozdelených do 3 termínov t.j. 3 krát   1 -  dňové školenie (8 vyučovacích hodím ) pre 15 osôb vo februári, marci a apríli 2007

Náplň vzdelávania: 

Informačný systém TRACES je medzinárodný systém, ktorým sa monitoruje pohyb zásielok živých zvierat a živočíšnych produktov pri obchode vo vnútri Spoločenstva, pri vývoze zo Spoločenstva do tretích krajín a pri dovoze do Spoločenstva z tretích krajín, preto je potrebné získavať štatistické údaje z tohto systému a tieto ďalej využívať v praxi.

 

4. Aplikácie právnych noriem SR a EÚ v praxi orgánov veterinárnej správy a potravinového dozoru

 

4.1  Základy práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie pre zamestnancov orgánov veterinárnej správy a orgánov potravinového dozoru

Rozsah vzdelávania: celkom 75 účastníkov školenia v 3 školeniach pre zamestnancov ŠVPS SR, krajskej a regionálnych veterinárnych a potravinových správ  rozdelených  do  3 termínov t.j. 3 krát  1 -  dňové školenie ( 8 vyučovacích hodín ) pre 25 osôb v decembri 2006 

Náplň vzdelávania: 

- základné administratívne štruktúry Európskych spoločenstiev a Európskej únie   a ich  právomoci

- základy legislatívneho procesu v Európskej únii a Európskych spoločenstvách

- pramene práva Európskej únie a Európskych spoločenstiev

- praktické cvičenia

 

4.2 Správne konanie v praxi orgánov  veterinárnej správy a potravinového dozoru

Rozsah vzdelávania: celkom 100 účastníkov školenia v 4 kurzoch zamestnancov ŠVPS SR, krajskej a regionálnych veterinárnych a potravinových správ  rozdelených do  4 termínov  po 3 dni t.j. 4 kurzy krát 3 trojdňové školenia - sústredenia (6 vyučovacích hodín / 1 deň) pre 25 osôb

1. kurz – 1.sústredenie september 2006 / 3 dni t.j. 18 hodín

               2. sústredenie október 2006 / 3 dni t.j. 18 hodín

               3. sústredenie november 2006 / 3 dni t.j. 18 hodín

spolu  9 dní po 6 hodín  t. j.  54 hodín

2. kurz – 1. sústredenie január  2007 / 3dni t.j. 18hodín

               2. sústredenie február 2007 / 3 dni t.j. 18 hodín

               3.  sústredenie marec 2007 / 3 dni t.j. 18 hodín

spolu 9 dní po 6 hodín  t. j.  54 hodín

3. kurz – 1. sústredenie apríl 2007 / 3dni t.j. 18 hodín

               2. sústredenie máj 2007 / 3 dni t.j. 18 hodín

               3.  sústredenie jún 2007 / 3 dni t.j. 18 hodín

spolu 9 dní po 6 hodín  t. j.  54 hodín 

4. kurz – 1. sústredenie február  2007 / 3dni t.j. 18 hodín

               2. sústredenie marec 2007 / 3 dni t.j. 18 hodín

               3. sústredenie máj 2007 / 3 dni t.j. 18 hodín

spolu 9 dní po 6 hodín  t. j.  54 hodín

Náplň vzdelávania:

Úvod, rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny     poriadok),   predmet úpravy, priebeh konania v rozhodovacej činnosti  orgánov veterinárnej správy a orgánov potravinového dozoru, zisťovanie podkladov pre rozhodnutie – procesný postup správneho orgánu  pri rozhodovaní   o merite veci , rozhodnutie (§46), náležitosti rozhodnutia (§47), praktické cvičenie, riadne opravné prostriedky, obnova konania, mimoriadne opravné prostriedky, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, protest prokurátora, preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov súdom v zmysle § 247 - § 250 občianskeho  súdneho poriadku, výkon rozhodnutia, zhrnutie a opakovanie, záverečný test.

 

5. Verejného obstarávania tovarov, služieb a prác v praxi orgánov veterinárnej správy a potravinového dozoru

 

5.1 Základy zákona o verejnom obstarávaní s výkladom jeho novely

Riešenie prípadov v praxi orgánov veterinárnej správy a potravinového dozoru

Rozsah vzdelávania: celkom 28 účastníkov školenia  v 1 školení pre zamestnancov ŠVPS SR t.j. 1 - dňové školenie (8 vyučovacích hodín)  pre 28 osôb v novembri  2006.

Náplň vzdelávania: oboznámenie sa  s platnou legislatívou  v oblasti verejného obstarávania,

podprahové obstarávanie, súťažné podklady, komisia – požiadavky na členov komisie, vyhodnocovanie ponúk a podmienok účasti uchádzačov, revízne postupy, najčastejšie problémy vo verejnom obstarávaní.

 

6. Využívania informačných technológií s možnosťou prepojenia na medzinárodný koncept ECDL (Európsky vodičsky preukaz pre prácu s počítačom)

 

6.1 Zabezpečiť  vzdelávanie v oblasti informačných technológií

Rozsah vzdelávania: 100 účastníkov školenia v 10 kurzoch pre  zamestnancov ŠVPS SR, krajskej a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave rozdelených do 10 termínov  po 5 dni t.j. 10 kurzov krát 10 päťdňových školení - sústredení (8 vyučovacích hodín / 1 deň = 40 hodín / 1 školenie) pre 10 osôb v novembri a decembri 2006, v januári, februári, marci  a apríli 2007.

Náplň vzdelávania: práca s textovým editorom (Word), práca s tabuľkovým kalkulátorom (Excel), prezentácie a ich tvorba (Power Point), informačné technológie a služby informačných sietí (Internet, Outlook). Vzdelávanie sa uskutoční na báze Microsoft Office 2003. Školenia budú realizované intenzívnou formou priamo na počítačoch, s cieľom  vykonania skúšok  pre získanie  osvedčenia ECDL Štart .

 

 

 

 

7. Zvyšovania profesionálnej a vedomostnej úrovne zamestnancov v  jazykových vedomostiach, manažérskych zručnostiach, interpersonálnej komunikácii a efektívnej tímovej práci

 

7.1 Jazykové vzdelávanie:

 

7.1.1 Jazyk anglický pre pokročilých  a odborná angličtina

Rozsah vzdelávania:  24 účastníkov školenia v jazyku anglickom pre pokročilých vrátane odbornej terminológie v 3 skupinách 2 x týždenne 40 týždňov pre zamestnancov ŠVPS SR  t.j.  2 x týždenne po 2 hodiny ( 4 vyučovacie hodiny / 1 skupina) x 40 týždňov = 160 hodín x 3 skupiny spolu 480 hodín; začiatok vzdelávania v septembri 2006, koniec  v júni  2007 t.j. 10 mesiacov

Náplň vzdelávania: výučba v kvalite, ktorá umožní absolventom  pokračovať v ďalšom odbornom jazykovom vzdelávaní.

7.1.2 Jazyk anglický - odborná angličtina

Rozsah vzdelávania: 5 - 8 účastníkov školenia v jazyku anglickom pre pokročilých v odbornej veterinárnej terminológii v 1 skupine pre zamestnancov ŠVPS SR t.j. 1 krát týždenne 3 vyučovacie  x 40 týždňov = 120 hodín spolu; začiatok vzdelávania v septembri 2006, koniec  v júni 2007 t.j. 10 mesiacov 

Náplň vzdelávania: výučba v kvalite, ktorá umožní absolventom  pokračovať v ďalšom odbornom jazykovom vzdelávaní.

7.1.3 Jazyk francúzsky - začiatočníci

Rozsah vzdelávania: 12 účastníkov školenia v jazyku francúzskom pre začiatočníkov vo 2 skupinách x 2 týždenne 40 týždňov pre zamestnancov ŠVPS SR  t.j.  2 x týždenne po 2 hodiny ( 4 vyučovacie hodiny / 1 skupina) x 40 týždňov = 160 hodín x 2 skupiny spolu 320 hodín; začiatok vzdelávania v septembri 2006, koniec  v júni  2007 t.j. 10 mesiacov

Náplň vzdelávania: školenie v  kvalite, ktoré umožní absolventom  pokračovať v ďalšom jazykovom vzdelávaní.

 

7.2 Manažérske zručnosti, organizačné správanie, interpersonálna komunikácia a efektívna tímová práca

 

Rozsah vzdelávania: celkom 20 účastníkov školenia vo 2 školeniach pre zamestnancov ŠVPS SR t.j.  2  x  2 - dňové školenia po 6 vyučovacích hodín =  24 hodín v januári 2007

Náplň vzdelávania: medzi tímová spolupráca, rozhodovanie v tíme, vzťahy v tíme (formálne a neformálne), riešenie problémov v tíme.

 

 

V priebehu mesiacov august a september 2006 bude ŠVPS SR realizovať výber dodávateľov na jednotlivé okruhy vzdelávania v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti verejného obstarávania.

  

Kontakt: klimekova@svps.sk

 

 www.esf.gov.sk