Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podnet za účelom kontroly zdravia a ochrany zvierat

Vážení podávatelia podnetu na zdravie a ochranu zvierat,
Kompetencie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a regionálnych veterinárnych a potravinových správ, pri výkone úradných veterinárnych kontrol, vyplývajú zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ďalšej príslušnej legislatívy EÚ a SR. ŠVPS SR a RVPS riešia len podnety, v rámci svojich kompetencií, na zdravie a ochranu zvierat. Ostatné podnety na riešenie susedských sporov pri umiestnení zvierat, obťažovaní susedov hlukom, prachom, zápachom, pevnými a tekutými odpadmi a pod., musia byť riešené príslušným obecným/mestským úradom alebo v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka. Z dôvodu, aby sme sa mohli korektne zaoberať prešetrením Vášho podnetu, je potrebné vyplniť uvedený formulár a poskytnúť nám dostatok informácií, týkajúcich sa výrobku alebo prevádzkarne, na ktorú podnet smeruje. K podnetu môžete pripojiť aj prílohu. Povolené prípony súboru sú: 'jpg','gif','png','pdf','doc','docx','zip','rar','xls','xlsx'. Vaše kontaktné údaje sú pre nás dôležité pre prípadné ďalšie upresnenie podnetu.V prípade, že požadujete zaslanie výsledku z prešetrenia podnetu, ktorý ste nám poslali, je povinná pravdivá informácia o Vašom mene, priezvisku a adrese a tiež aj e-mailová adresa. Na Vami uvedenú e-mail adresu Vám bude doručené potvrdenie o prijatí podnetu.


Formulár na podanie podnetu


Odpovedzte na kontrolnú otázku (nie som robot): *
Koľko je 1 + 1 ? (*) - povinné údaje
Informácia o ochrane osobných udajov (kliknite pre zobrazenie/skrytie)


Súhlas so spracovávaním osobných informácií.

Vyplnením tohto formulára a odoslaním podnetu dávam prevádzkovateľovi – Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, IČO: 00156426 podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie, vybavovania postrehu/otázky podnetu a archivácie v databáze postrehov/otázok.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov vo forme podnetov ako aj podnetov odstúpených na konanie iným správnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. V prípade, ak na základe informácií uvedených v podnete dochádza k rozhodnutiam vydaným v správnom konaní, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov. dokumenty s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov budú skartované po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcami osobných údajov sú orgány činné v trestnom konaní, súdy SR, prokuratúra, iný správny orgán alebo exekútor.

Prevádzkovateľ nespracúva údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Dotknutá osoba pri podávaní podnetu nie je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov však môže byť neprešetrenie podnetu prevádzkovateľom.

Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa e-mail: gdpr@svps.sk, tel.: 02 602 57 215, 119.


 Overenie a odoslanie podnetu môže chvíľku trvať, neklikajte prosím opakovane na "Odoslať podnet".
 Po overení a odoslaní podnetu sa Vám zobrazí správa.