Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Kontrola kvality a zdravotnej neškodnosti vína

aktualizované dňa 6.6.2022

Štátna veterinárna a potravinová správa v zmysle § 37 ods. 4 zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve vykonáva kontrolu: vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov

V zmysle vinárskej legislatívy

 1. vinárom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty,
 2. obchodníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá váži, meria, plní, balí, označuje, uchováva, uvádza na trh, ako aj vykonáva ďalšie činnosti, ktoré nemožno považovať za výrobu hrozna, vína alebo vinárskych produktov,
 3. maloobchodníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predáva vinárske produkty konečnému spotrebiteľovi – maloobchodné predajne, predajné stánky, zariadenia verejného stravovania.

Kompetencie ŠVPS SR pri výkone kontroly v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve

 1. vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania, balenia a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na uvádzanie na trh u vinárov, obchodníkov, maloobchodníkov a vína dovezeného v spotrebiteľskom balení z tretích krajín,
 2. vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na ďalšie spracovanie,
 3. vykonáva kontrolu kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti sudového vína,
 4. vykonáva kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu (nariadenie (ES)č. 852/2004)
 5. vykonáva kontrolu skladovania a prepravy vinárskych produktov,
 6. kontroluje vykonávanie činností podľa § 9 ods. 1 písm. a), d), e), ods. 2 a 3,
 7. vykonáva kontrolu dodržiavania špecifikácií vín s chráneným označením pôvodu a vín s chráneným zemepisným označením po ich uvedení na trh,
 8. vykonáva kontrolu vína bez zemepisného označenia, ak je také víno označené odrodou a ročníkom, po jeho uvedení na trh,
 9. ukladá pokuty a sankčné opatrenia podľa tohto zákona,
 10. zasiela kontrolnému ústavu ( ÚKSUP) informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch.

Súvisiace právne predpisy:

 1. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve
 3. 51/2020 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 16. marca 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov
 4. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007