Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Kontrola klasifikácie jatočných tiel

aktualizované dňa 6.6.2022

Klasifikácia jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat je spôsob zatrieďovania jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat do príslušných tried kvality podľa ustanovených znakov a charakteristík, ich označenie triedou mäsitosti a pretučnenosti, kontrola úpravy tiel alebo polovíc a preberacej hmotnosti v teplom stave v jatočnej úprave.

Vykonáva sa v zmysle platných nariadení EÚ a národných predpisov:

  • Nariadenie Rady č.1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 
  • Nariadenie Komisie č.1249/2008 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien
  • Zákon č.492/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.491/2001 - ZÁKON z 18. októbra 2001 o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
  • Vyhláška č.206/2007 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti
  • Vyhláška č.205/2007 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

Hlavným cieľom klasifikácie je dosiahnutie jednotného hodnotenia jatočných tiel v rámci ES za účelom porovnávania cien pri nákupe a predaji ako i pri stanovovaní intervenčnej ceny pri nákupoch jatočných tiel. Výsledok dosiahnutý pri klasifikácii pomáha zároveň chovateľovi určiť spôsob odchovu jatočného zvieraťa pre dosiahnutie čo najlepšieho cenového zhodnotenia na trhu.

Na území SR sa vykonáva kontrola klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka v súčasnosti na 61 bitúnkoch. Z uvedeného počtu sa na 4 bitúnkoch poráža viac ako 75 ks hovädzieho dobytka za týždeň a na 57 bitúnkoch sa poráža menej ako 75 ks hovädzieho dobytka za týždeň. Klasifikáciu jatočných tiel HD musia vykonávať všetky bitúnky.

Kontrola klasifikácie jatočných ošípaných prebieha v SR na 82 bitúnkoch, z vyššie uvedeného počtu bitúnkov je 19 s kapacitou porážania nad 200 ks ošípaných týždenne. Prevádzkarní s kapacitou porážania menej ako 200 ks ošípaných týždenne je v SR 63.

Klasifikácia jatočných tiel HD a ošípaných je v SR povinná a musia ju vykonávať všetky bitúnky v Slovenskej republike.