Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Kontrola zhody s obchodnými normami čerstvého ovocia a zeleniny

aktualizované dňa 18.7.2023

Kontrola zhody s obchodnými normami OZ je kontrola, ktorú vykonáva autorizovaný inšpektor v súlade so zákonom č. 491/2001 Z.z. o organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v aktuálnom znení neskorších predpisov a s Nariadením komisie (ES) č. 543/2011 zo 7.júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 (podľa článku 230 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazy na nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa považujú za odkazy na nariadenie č. 1308/2013 a č. 1306/2013.) ,pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2021/1890 t 2. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné normy v sektore ovocia a zeleniny, s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1926 z 5. novembra 2021, ktorým sa schvaľujú kontroly zhody s obchodnými normami pre ovocie a zeleninu vykonávané Spojeným kráľovstvom a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady ĚS) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

Kontrola sa vykonáva na všetkých stupňoch obchodu, t.j. na vnútornom trhu u pestovateľov, vo veľkoobchode a v maloobchode; pri dovoze a pri vývoze OZ z a do tretích krajín ( mimo EÚ) . ŠVPS SR vedie register obchodníkov s OZ ( vyššie uvedené všetky stupne obchodu), ktorí majú sídlo v Slovenskej republike. Kontrola zhody zahŕňa fyzickú a dokladovú kontrolu, pri ktorej inšpektor posudzuje, či ovocie a zelenina spĺňajú požiadavky stanovené Nariadením Komisie č.543/2011< <

Špecifické obchodné normy pre 10 plodín ( NK 543/2011, Príloha I., časť B) :

 • jablká
 • citrusové plody (pomaranče, mandarínky, citróny)
 • kivi
 • šaláty (endívia, eskariol)
 • broskyne a nektárinky
 • hrušky
 • jahody
 • zeleninová paprika
 • rajčiaky
 • stolové hrozno

Na všetky ostatné druhy ovocia a zeleniny sa vzťahuje povinnosť dodržiavať ustanovenia všeobecnej obchodnej normy ( NK 543/2011, Príloha I., časť A)

V prípade, že sa obchodník rozhodne použiť normy EHK/OSN pre jednotlivé plodiny, tieto musia spĺňať požiadavky predmetnej normy.  Normy EHK/ OSN sú uverejnené na:  http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-Standards.htm

Držiteľ výrobkov sektora ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy, nesmie tieto výrobky vystavovať, ponúkať na predaj ani dodávať či uvádzať na trh Únie inak, ako v súlade s týmito normami, a je za zabezpečenie takéhoto súladu zodpovedný.

ŠVPS SR ako národná autorita v oblasti kontroly zhody s obchodnými normami je zodpovedná za správnosť prekladov noriem a postupne dopĺňa slovenskú verziu medzinárodných noriem EHK/ OSN na web stránku EHK/OSN. Osvedčenia o zhode pri dovoze a vývoze čerstvého ovocia a zeleniny sa vydáva na základe žiadosti obchodníka pre 10 plodín so špecifickou normou alebo v prípade uplatňovania normy EHK/OSN pre ostatné plodiny.

Kontrola zhody pri vývoze

Kontrola zhody pri vývoze do tretích krajín sa vykonáva v zmysle zákona č. 491/2001Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov s cieľom, aby produkty opustili colné priestory SR iba vtedy, ak vyhovujú 10 platným osobitným obchodným normám kvality, stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 543/2011 zo 7.júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 (podľa článku 230 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazy na nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa považujú za odkazy na nariadenie č. 1308/2013 a č. 1306/2013.), pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny v aktuálnom znení, v zmysle novely delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1890 t 2. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné normy v sektore ovocia a zeleniny, Kontrole zhody podlieha každá zásielka obsahujúca plodiny, na ktoré sú vydané osobitné normy kvality, ktorá je určená na vývoz do tretích krajín a vykonáva sa na základe žiadosti vývozcu.

Kontrolu vykonáva autorizovaný inšpektor príslušnej RVPS, prípadne ŠVPS SR. Kontrola je vykonaná na základe žiadosti a podnikateľ je v súlade s § 10 ods. 11 zákona č. 491/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, povinný uhradiť oprávnené náklady, ktoré vzniknú pri výkone tejto kontroly. Oboznámi ho s cenníkom vydaným ŠVPS SR. Obchodník je povinný poskytnúť všetky informácie, ktoré inšpektor považuje za nevyhnutné pri organizácii a výkone kontrol.

Kontrola sa vykonáva podľa tohto postupu :

 1. Obchodník vyvážajúci čerstvé ovocie a zeleninu spĺňajúce hore uvedené požiadavky požiada príslušnú RVPS o vykonanie kontroly zhody na predpísanom tlačive. Vyplnené tlačivo doručí osobne, faxom alebo e-mailom minimálne 12 hodín pred zamýšľaným vývozom. Ak bude obchodník žiadať kontrolu počas dní pracovného pokoja a voľna, musí žiadosť doručiť najneskôr v posledný pracovný deň do 12:00 hodiny.
 2. Príslušná RVPS kontaktuje obchodníka, pri čom sa dohodnú podrobnosti kontroly.
 3.  Inšpektor vykoná kontrolu zhody. V prípade, že kontrolovaný tovar zodpovedá normám kvality, inšpektor v úradnom zázname vyznačí jeho zhodu a vydá osvedčenie o zhode. V prípade, že tovar nezodpovedá normám kvality, inšpektor o tom informuje obchodníka. Ak sa obchodník rozhodne uviesť tovar do zhody, vyznačí sa to v úradnom zázname i s informáciou akým spôsobom ho uvedie do zhody i s termínom. V dohodnutom termíne inšpektor vykoná následnú kontrolu. Táto následná kontrola bude považovaná za ďalšiu kontrolu a je spoplatnená. Ak sa obchodník nerozhodne uviesť tovar do zhody, uvedie sa to v úradnom zázname. V prípade poškodenia tovaru vzorkovaním (deštrukčná vzorka) alebo odberu vzorky do laboratória, odovzdá inšpektor obchodníkovi protokol o odbere vzorky. Po kontrole je hromadná vzorka daná k dispozícii obchodníkovi alebo jeho zástupcovi. Po ukončení kontroly RVPS zašle obchodníkovi faktúru za vykonanú kontrolu zhody.

Kontrola zhody pri dovoze

Kontrola zhody pri dovoze z tretích krajín sa vykonáva v zmysle zákona č. 491/2001Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov s cieľom, aby dovážané produkty vstupujúce do colných priestorov SR vyhovovali 10 platným osobitným obchodným normám kvality, stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 543/2011 zo 7.júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 (podľa článku 230 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazy na nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa považujú za odkazy na nariadenie č. 1308/2013 a č. 1306/2013.), pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.

Kontrole zhody podlieha každá zásielka obsahujúca plodiny, na ktoré sú vydané osobitné normy kvality, ktorá je určená na dovoz z tretích krajín a vykonáva sa na základe žiadosti vývozcu. Kontrolu vykonáva autorizovaný inšpektor príslušnej RVPS, prípadne ŠVPS SR. Kontrola je vykonaná na základe žiadosti a podnikateľ je v súlade s § 10 ods. 11 zákona č. 491/2001 Z.z. povinný uhradiť oprávnené náklady, ktoré vzniknú pri výkone tejto kontroly. Oboznámi ho s cenníkom vydaným ŠVPS SR. Obchodník je povinný poskytnúť všetky informácie, ktoré inšpektor považuje za nevyhnutné pri organizácii a výkone kontrol.

Kontrola sa vykonáva podľa tohto postupu :

 1. Obchodník dovážajúci čerstvé ovocie a zeleninu spĺňajúce hore uvedené požiadavky požiada príslušnú RVPS o vykonanie kontroly zhody na predpísanom tlačive. Vyplnené tlačivo doručí osobne, faxom alebo e-mailom minimálne 12 hodín pred zamýšľaným dovozom. Ak bude obchodník žiadať kontrolu počas dní pracovného pokoja a voľna, musí žiadosť doručiť najneskôr v posledný pracovný deň do 12:00 hodiny.
 2. Príslušná RVPS kontaktuje obchodníka, pri čom sa dohodnú podrobnosti kontroly.
 3.  Inšpektor vykoná kontrolu zhody. V prípade, že kontrolovaný tovar zodpovedá normám kvality, inšpektor v úradnom zázname vyznačí jeho zhodu a vydá osvedčenie o zhode. V prípade, že tovar nezodpovedá normám kvality inšpektor o tom informuje obchodníka. Ak sa obchodník rozhodne uviesť tovar do zhody, vyznačí sa to v úradnom zázname i s informáciou akým spôsobom ho uvedie do zhody i s termínom. V dohodnutom termíne inšpektor vykoná následnú kontrolu. Táto následná kontrola bude považovaná za ďalšiu kontrolu a je spoplatnená. Ak sa obchodník nerozhodne uviesť tovar do zhody, uvedie sa to v úradnom zázname. V prípade poškodenia tovaru vzorkovaním (deštrukčná vzorka) alebo odberu vzorky do laboratória, odovzdá inšpektor obchodníkovi protokol o odbere vzorky. Po kontrole je hromadná vzorka daná k dispozícii obchodníkovi alebo jeho zástupcovi. Po ukončení kontroly RVPS zašle obchodníkovi faktúru za vykonanú kontrolu zhody.

Postup pri uplatňovaní noriem EHK/OSN pre ovocie a zeleninu, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma ( NK č.543/2011)

Podľa čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (podľa článku 230 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazy na nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa považujú za odkazy na nariadenie č. 1308/2013 a č. 1306/2013.), pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (ďalej len „nariadenie“) sa uvádza:

Podľa článku 3 odsek 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 ovocie a zelenina, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma, musí spĺňať všeobecnú obchodnú normu. V prípadoch, keď je držiteľ schopný preukázať, že výrobky spĺňajú všetky platné normy prijaté Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK/OSN), vychádza sa z predpokladu, že výrobky spĺňajú všeobecnú obchodnú normu“.

Zoznam plodín, pre ktoré sú ustanovené normy EHK/OSN, sa nachádza na webovom sídle - https://unece.org/trade/wp7/FFV-Standards. Niektoré sú už dostupné v slovenskom jazyku, postupne budú zverejnené ďalšie preklady. V poslednom stĺpci sú linky na OECD vysvetľovacie brožúry, v ktorých je oficiálna interpretácia noriem a obrazová časť s chybami a limitmi pre jednotlivé triedy. Dostupné sú iba v anglickom a francúzskom jazyku.

Upozorňujeme však, že ak sa prihlásite k uplatňovaniu noriem EHK/OSN, musíte ich dodržiavať. Normy EHK/OSN sa používajú v zmysle nariadenia iba pre tie plodiny, ktoré nemajú stanovené osobitné obchodné normy.

V prípade, že je na obale u čerstvého ovocia a zeleniny na ktoré sa nevzťahuje špecifická norma uvedené trieda kvality a na tento produkt je vydaná EHK/OSN norma, posudzuje sa produkt podľa príslušnej normy EHK/OSN. Prihlásenie sa k EHK/OSN norme obchodníkom je dobrovoľné.