Ochrana osobných údajov

Informácia prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, IČO: 00156426 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: gdpr@svps.sk

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:výkon úradných kontrol potravín, výkon veterinárnych kontrol, spracovávanie výsledkov týchto kontrol a zverejňovanie úradných kontrol a veterinárnych kontrol, prevádzkovanie a publikovanie registrov podľa príslušných zákonov, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, vedenie správneho konania, vedenie súdneho konania, vymáhanie pohľadávok štátu, uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci. Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z.z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z.z. Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z.z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2009 Z.z. o Zákon o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy, ktorých dodržiavanie je preverované pri výkone kontroly.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno/názov právneho subjektu a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, Tretie strany / prijímatelia, ktorým budú / môžu byť osobné údaje poskytnuté: Iné príslušné orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, exekútorské úrady alebo iné oprávnené subjekty na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov: Osobné údaje budú spracúvané počas trvania uvedeného účelu spracúvania, osobné údaje, ktoré sa po skončení trvania účelu spracúvania stanú nepotrebnými - osobné údaje v dátových súboroch budú vymazané z elektronických médií a dokumenty s osobnými údajmi v písomnej forme budú zlikvidované skartovaním s výnimkou tých údajov v elektronickej forme a písomných dokumentov, ktoré musia byť po skončení účelu spracúvania uchovávané u prevádzkovateľa na základe zákonov, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb; dokumenty s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov budú skartované po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iný ako uvedený účel, spracúvať ich v rozsahu nad uvedený rozsah a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou uvedených subjektov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Európskej únie ani Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nespracúva údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Okrem práva na informácie uvedené v článku 1 až 7 majú dotknuté osoby právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, na opravu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; osobné údaje sa spracúvali nezákonne...), namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.

Všeobecné informácie

Portál úradnej kontroly potravín spravuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej iba ŠVPS SR). Orgány ŠVPS SR vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. ŠVPS SR zhromažďuje vo svojom informačnom systéme, ktorý vedie, informácie o prevádzkovateľoch, zisteniach úradnej kontroly potravín, ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín.

ŠVPS SR je oprávnená využívať údaje z informačného systému na usmernenie, riadenie a koordináciu úradnej kontroly potravín a na informovanie verejnosti o nebezpečných potravinách a zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Orgány úradnej kontroly potravín zabezpečujú výkon svojej činnosti s vysokou úrovňou transparentnosti a za týmto účelom zverejňujú relevantné informácie, ktoré majú ohľadne kontrolnej činnosti a ich účinnosti. V rámci svojej pôsobnosti ukladajú taktiež opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.

Rok Počet kontrol Počet kontrolovaných prevádzok:
2023 39358 13750
2022 47751 14780
2021 42358 13828
2020 45612 14211
2019 53929 16054
2018 49575 16261
2017 48779 15905
2016 45865 16223
2015 4 4
2013 3 3

Legenda:

  • - počet prevádzok
  • - prevádzky bez nedostatkov
  • - prevádzky bez nedostatkov aj s nedostatkami
  • - prevádzky s nedostatkami
  • - podrobnosti prevádzky
  • - podrobnosti prevádzky s fotografiami

Typ zverejňovaných výsledkov

  • Bez nedostatkov
  • S nedostatkami - ukončené blokovou pokutou, resp. opatreniami na mieste alebo ukončené právoplatným rozhodnutím.