Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Najčastejšie nedostatky zistené pri výkone úradnej kontroly vína

v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v maloobchodných prevádzkach a pri dovoze k 31.10.2010:

1./Obchodná sieť

1.1./Predajne sudových vín:

 1. Nadobúdacie doklady v čase kontroly vo väčšine nie sú k dispozícii, čím sa predávané sudové víno stáva vínom neznámeho pôvodu

 2. Sprievodné doklady ( faktúry alebo dodacie listy ) neobsahujú všetky náležitosti – povinné údaje v zmysle vinárskej legislatívy, ako: základné členenie vína, údaje o výrobnej dávke, údaje o obsahu alkoholu v obj. %, dodávateľ sudového vína, údaj o proveniencii

 3. Nádoby, v ktorých sa sudové víno preváža, skladuje a predáva nie sú označené názvom vína prípadne základným členením, údajom o výrobnej dávke, alkohole, dodávateľovi a proveniencii

 4. Chýba evidencia o hygiene a sanitácii predajne a hlavne o čistení skladovacích nádob, rozvodných hadíc a výčapného zariadenia, nízka
  hygienicko – sanitačná úroveň skladových priestorov

 5. Na vývesných tabuliach pre zákazníkov na mieste predaja chýba údaj o základnom členení vína, alebo uvedený názov je zavádzajúci, chýba informácia o obsahu alk. v % obj. a výrobnej dávke L

 6. Najčastejšie nedostatky u odobratých vzoriek zistené v akreditovaných laboratóriách ŠVPÚ: oxidácia, prekročenie obsahu prchavých kyselín, deklarovaný obsah alkoholu alebo cukru mimo limit

Vinárski inšpektori väčšinou riešili uvedené nedostatky formou opatrení uložených na mieste, resp. dohovorom so zodpovedným pracovníkom o odstránení zistených nedostatkov.

 

1.2./Predaj fľašových vín v maloobchodných jednotkách, supermarketoch, veľkoobchodných skladoch, vinotékach:

 1.  Nevyhovujúce označovanie: chýba kategória výrobku, siričitany, proveniencia, resp. všetky povinné údaje v štátnom jazyku

 2.  Nevyhovujúce senzorické hodnotenie na mieste: zákal, usadeniny, zmena farby

 3.  Najčastejšie nedostatky u odobratých vzoriek zistené v akreditovaných laboratóriách ŠVPÚ: zákal, hrubé usadeniny, chuť a vôňa nečistá, nevínová, po oxidácii, prekročenie obsahu prchavých kyselín, deklarovaný obsah alkoholu alebo cukru mimo limit, označovanie

Závažné a opakované porušenie kvality predávaných fľašových vín /najmä balenie PET/ bolo riešené niekoľkými vysokými pokutami v správnom konaní, menšie nedostatky sú podľa závažnosti riešené formou opatrení uložených na mieste, listom ŠVPS na centrálu firmy, resp. dohovorom so zodpovedným pracovníkom o odstránení zistených nedostatkov.

 


1.3./Vinárski inšpektori v zmysle nových kompetencií príslušného ustanovenia § 37 ods.4 zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve postupne začínajú vykonávať tiež úradné kontroly v prevádzkach reštauračného typu, pohostinstvách, reštauráciách, hoteloch atď., kde prebieha tvorba databázy prevádzok. Doteraz zisťované nedostatky korešpondujú so skúsenosťami z ostatných prevádzok.

 

2./Dovoz vína

2.1./Distribúcia v rámci EU v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve, § 29 ods. 7 a 8:

 • ods. 7) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú prepravu vinárskych produktov z členského štátu alebo do členského štátu, sú povinné viesť o tom vstupnú evidenciu a výstupnú evidenciu a oznámiť colnému úradu a štátnej veterinárnej a potravinovej správe každú uskutočnenú prepravu fotokópiou sprievodného dokladu do siedmich dní odo dňa uskutočnenia prepravy

 • ods.8) Dovozca zašle štátnej veterinárnej a potravinovej správe fotokópiu dokumentu najneskôr do siedmich dní od uskutočnenia dovozu

Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú prepravu – dovoz vinárskych produktov z členského štátu zatiaľ len sporadicky zasielajú hlásenia na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR ako vecne príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej národnej legislatívy. Nakoľko ide o rozšírené kompetencie nového znenia zákona, doteraz sa tieto jeho porušenia riešili len formou opatrení uložených na mieste, ale do budúcnosti sa kontrolované subjekty vystavujú riziku vysokých sankcií uložených v správnom konaní .

 

 

2.2./ Dovoz vína z 3. krajín, § 37 ods. 4, písm. a):

 •  ŠVPS vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania, balenia a vysledovateľnosti vína dovezeného v spotrebiteľskom balení z tretích krajín.

V prípade dovozu fľašového vína z Gruzínska, Moldavska a pod. je pracovníkmi pobočky Colného úradu miestne príslušný inšpektor informovaný telefonicky a mailom hlásením o dovoze. Inšpektor je povinný do 48 hodín uskutočniť v mieste vyskladnenia úradnú kontrolu dovezeného vína pred prepustením do voľného obehu v súčinnosti s pracovníkom PCÚ. Z výsledkov kontroly je vypracovaný Záznam, podľa úvahy sú odobraté vzorky do laboratórií ŠVPÚ. Najčastejším nedostatkom je nevyhovujúce označenie týchto vín povinnými údajmi v štátnom jazyku, chýbajúca dokumentácia, nedostatky v kvalite sú v menšom rozsahu.