Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cielené vianočné previerky v roku 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V období od 5.11.07 do 14.12.2007 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ cielené previerky, ktoré boli zamerané na potraviny, ktoré sa tradične konzumujú v období Vianoc.

 

Potraviny živočíšneho pôvodu


    143 veterinárnych inšpektorov regionálnych veterinárnych a potravinových správ skontrolovalo spolu 1775 predajní, v ktorých vykonali 1924 kontrol. Nedostatky boli zistené v 299 predajniach. Ďalej bolo skontrolovaných 202 schválených a povolených prevádzkarní a 108 miest určenia, ktoré zahŕňali kontroly produktov živočíšneho pôvodu dodávaných z iných členských štátov.
Pri kontrole mäsa na mieste sa zistilo 88 nedostatkov. Z toho v 65 prípadoch išlo o nedostatky v hygiene predaja, a uskladnenia (skladovanie nezlúčiteľných tovarov, osobná hygiena, námrazy a čistota chladničiek) a v deviatich prípadoch bola preukázaná neúplná dokumentácia. Dátum spotreby bol prekročený v 11 prípadoch, nevyhovujúca teplota skladovania bola nameraná v 4 prípadoch. Celkovo bolo uložených 19 pokút vo výške 28000.- Sk a 19x bolo začaté správne konanie. Na trh sa zakázalo umiestniť 117,84 kg mäsa v celkovej hodnote 8434,80.-Sk. Na mieste bolo ihneď odstránených 37 menších nedostatkov.
Pri kontrole predaja mäsových výrobkov bolo zistených spolu 249 nedostatkov, najviac (200) pri hygiene predaja, osobnej hygiene, skladovaní a uplynutí dátumu spotreby, alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, 32x boli nájdené nedostatky v teplotných režimoch a 16x v dodacích listoch a evidencii. Za zistené nedostatky bolo uložených 66 opatrení v správnom konaní a 127 menších nedostatkov bolo odstránených počas kontroly. Uložených bolo 85 pokút v celkovej hodnote 67100.- Sk. Na trh sa zakázalo umiestniť 158,65 kg výrobkov v celkovej hodnote 21653,10.-Sk.
Pri kontrole predaja mlieka a mliečnych výrobkov bolo zistených spolu 122 nedostatkov, z toho 44x v dátume spotreby a v dátume minimálnej trvanlivosti, 23x v označovaní a dokumentácii a 36x v hygiene predaja. Teplota skladovania nevyhovovala v 19 prípadoch. Za zistené nedostatky bolo uložených 40 opatrení v správnom konaní, bol vydaný zákaz uvádzania na trh 160,10 kg výrobkov v celkovej hodnote 27669,50.- Sk, bolo uložených 24 pokút v hodnote 38800.-Sk. Zistilo sa 17 menších nedostatkov, ktoré boli odstránené počas kontroly.
Pri kontrole predaja rýb a produktov rybolovu bolo zistených 33 nedostatkov. Najviac (27) bolo nájdených v hygiene uskladňovania a predaja, pri hmotnosti mäsovej zložky, pri glazovaní a pri označovaní. Teplota skladovania nevyhovovala v 3 prípadoch. Za tieto nedostatky bolo uložených 7 pokút v celkovej hodnote 14500.- Sk, v 13 prípadoch sa začalo správne konanie a v 23 prípadoch sa menšie nedostatky odstránili vydanými opatreniami priamo na mieste. Bol vydaný zákaz uvádzania na trh 171,13 kg rýb a produktov rybolovu v celkovej hodnote 28847,50.- Sk.


    Celkovo bolo odobratých na laboratórne vyšetrenie 502 vzoriek, nevyhovelo 17 vzoriek, a to: mliečne výrobky 2x - prítomnosť cudzích tukov v masle, nedodržanie obsahu tuku v sušine v tvarohu; mäsové výrobky 7x – nedostatky v označovaní 2x, prekročenie prípustného množstva NaCl 1x, nedodržanie fyzikálno-chemických ukazovateľov 1x, prítomnosť nepovoleného farbiva 3x; produkty rybolovu 8x – nedostatky v označovaní 1x, nedostatky v zmyslových vlastnostiach 1x, nedodržanie netto hmotnosti zmrazených glazúrovaných rýb -6x, prekročenie požiadaviek na benzoapyrén 1x.

 

Potraviny rastlinného pôvodu


    Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ spolu vykonali 1 205 kontrol v 1 205 prevádzkach. Inšpektori zisťovali nedostatky priamo v predajniach a zároveň boli odobraté vzorky potravín na analýzu do laboratórií Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov SR.

 

 1. Nedostatky priamo zistené inšpektormi v obchodnej sieti:

    Prekontrolovaných bolo spolu 31 888 čokolád a cukroviniek, 26 653 liehovín a 14 279 výrobkov z ovocia a zeleniny, a tiež čerstvej zeleniny a ovocia.
Priamo na mieste bolo zistených v predaji 116 druhov čokolád a cukroviniek, 37 druhov liehovín a 40 výrobkov z ovocia a zeleniny nezodpovedajúcich platným právnym predpisom.

 

Najčastejšie zistené nedostatky:

 

Čokolády a cukrovinky

 • chýbal obsah kakaovej sušiny v zložení čokolády
 • chýbali údaje v úradnom jazyku
 • bol zistený predaj po DMT
 • chýbal údaj o DMT
 • nesprávne označenie zloženej zložky

Liehoviny

 • nezaradenie do kategórie liehovín
 • pri % liehu chýbal údaj „vol“, resp. „obj.“
 • nesúlad údajov na etikete a dolepke
 • chýbal dátum plnenia
 •  zavádzanie spotrebiteľa: pri názve údaj „vyrobené z pravého destilátu", v zložení: „voda, lieh, destilát, aróma“
 • označenie vnútri darčekového balenia- nedostupné spotrebiteľovi

Ovocie a zelenina, suché škrupinové plody:

 • kvalitatívne narušené čerstvé ovocie a zelenina
 • chýbajúce označenie balenej zeleniny
 • neúplné označenie
 • chýba údaj o spôsobe technologickej úpravy
 • použitý názov výrobku nevystihuje podstatu výrobku
 • chýba označenie v úradnom jazyku
 • chýba kategória prídavnej látky
 • zistený výskyt škodcov
 1.  Výsledky laboratórnych hodnotení vzoriek odobratých pri cielených vianočných kontrolách :

    Na odbore surovín a potravín rastlinného pôvodu bolo spolu odobratých 66 vzoriek cukroviniek a čokolád, 98 vzoriek liehovín a 120 vzoriek spracovaného ovocia, zeleniny a suchých škrupinových plodov.

 

Najčastejšie zistené nedostatky:

 

Čokolády a cukrovinky

 • zistená prítomnosť cudzieho tuku
 • neoznačenie zloženej zložky
 • neoznačenie prídavnej látky
 • nízky obsah mliečneho tuku
 • chýbajú údaje v úradnom jazyku
 • senzorické znaky- staré výrobky pomiešané s čerstvými
 • výskyt zámotkov a molí
 • zistené zavádzajúce označenie- v názve použité „jahodový“, v zložení aróma

 

Ovocie a zelenina

 • prekročený limit aflatoxínov
 • prekročený limit dusičnanov
 • zistené zmyslové zmeny výrobkov
 • neoznačenie konzervačných látok
 • zistená prítomnosť neoznačeného farbiva
 • zistený výskyt škodcov, zámotkov
 • chýba názov vystihujúci podstatu

 

Nakoľko stále prebiehajú niektoré laboratórne analýzy odobratých vzoriek, po získaní všetkých výsledkov bude táto informácia doplnená.