Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výsledky kontrol potravín ad hoc "Veľká noc"

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Na základe usmernení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vykonali regionálne veterinárne a potravinové správy v období pred sviatkami Veľkej noci (od 20.3.-5.4.2007) kontroly ad hoc „Veľká noc“. Koordináciu týchto kontrol a spracovanie výsledkov za príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali krajské veterinárne a potravinové správy

Výsledky kontrol ad hoc potravín živočíšneho pôvodu:

 

 Kontroly ad hoc sa týkali týchto potravín živočíšneho pôvodu: mäso jatočných zvierat a hydinové mäso, mleté mäso a mäsové prípravky, mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, ryby. V období od 20.3. do 5.4.2007 bolo 233 veterinárnymi inšpektormi regionálnych veterinárnych a potravinových správ skontrolovaných 918 predajní, v ktorých bolo vykonaných 1051 kontrol. Nedostatky boli zistené v 274 predajniach. V 117 schválených a povolených prevádzkarniach a v 37 miestach určenia dodávaných potravín živočíšneho pôvodu z iných členských štátov bolo odobratých 357 vzoriek, nevyhovelo 5 vzoriek (1,4%), a to: 2 vzorky mäsových prípravkov nevyhoveli pre prekročenie limitu obsahu tuku a 1 vzorka mliečnych výrobkov pre nadlimitný obsah vody, za uvedené nedostatky bola udelená pokuta v celkovej sume 1000 SK a v jednom prípade zahájené správne konanie. Ďalej jednej vzorke mäsového výrobku – Hrádocká čabajka, číslo výrobnej dávky L-71, dátum spotreby 01.05.2007 bola zistená prítomnosť patogénneho (choroboplodného) mikroorganizmu Salmonella- príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila opatrenia na stiahnutie zdraviu škodlivého výrobku z trhu vrátane informovania odberateľov, ktorým boli tieto výrobky dodané a spotrebiteľov o dôvodoch stiahnutia výrobku; v jednej vzorke rýb – Pstruh dúhový, bol zistený pozitívny nález leukomalachitovej zelenej – v tomto prípade tiež bol výrobok stiahnutý z trhu a uložené opatrenia.

 

    Pri kontrole mäsa jatočných zvierat a hydinového mäsa bolo zistených 78 nedostatkov, najviac pri označovaní (13) a hygiene predaja (24). Za zistené nedostatky bolo uložených 14 opatrení v správnom konaní, bol vydaný zákaz predaja na 420kg výrobkov v celkovej hodnote 28386 Sk, bolo uložených 35 pokút v celkovej hodnote 175400 Sk. Za nedostatky zistené pri kontrole označovania hovädzieho mäsa podľa zákona č.39/2007 Z.z. boli uložené 2 pokuty v celkovej sume 1500 Sk.
    Pri kontrole mletého mäsa a mäsových prípravkov boli zistené 3 nedostatky, najviac pri porušení teplotného režimu (2). Za zistené nedostatky bolo uložené 1opatrenie v správnom konaní, bol vydaný zákaz predaja na 3kg výrobkov.
    Pri kontrole mäsových výrobkov bolo zistených 186 nedostatkov, najviac pri označovaní (49) a hygiene predaja (68). Za zistené nedostatky bolo uložených 31 opatrení v správnom konaní, bol vydaný zákaz predaja na 211 kg výrobkov v celkovej hodnote 19630 Sk, bolo uložených 68 pokút v celkovej hodnote 90200 Sk.

    Pri kontrole mlieka a mliečnych výrobkov bolo zistených 72 nedostatkov, najviac v hygiene predaja (22) a pri označovaní (22). Za zistené nedostatky bolo uložených 14 opatrení v správnom konaní, bol vydaný zákaz predaja na 39,6 kg výrobkov v hodnote 4964 Sk, bolo uložených 18 pokút v hodnote 21800 Sk.

    Pri kontrole vajec bolo zistených 39 nedostatkov, najviac v označovaní (24). Boli uložené 3 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v správnom konaní, zároveň bolo uložených 7 pokút v celkovej hodnote 8000 Sk.

    Pri kontrole produktov rybolovu bolo zistených 55 nedostatkov, najviac pri označovaní lovnej oblasti (22) a označovaní metódy produkcie (7). Za zistené nedostatky bolo uložených 9 opatrení v správnom konaní, bol vydaný zákaz predaja na 7kg výrobkov v celkovej hodnote 839 Sk, bolo uložených 9 pokút v celkovej hodnote 12900Sk.


Výsledky kontrol veľkonočného tovaru – rastlinné komodity


    V období od 20.03.2007 do 05.04.2007 bolo v obchodnej sieti SR vykonaných 832 kontrol sezónneho tovaru t.j. čokolád, cukroviniek, liehovín, ovocia a zeleniny. Spolu bolo prekontrolovaných 24 343 druhov výrobkov a do laboratórií ŠVPÚ odobratých 379 vzoriek. Výsledky laboratórnych rozborov všetkých odobratých vzoriek ešte nie sú k dispozícii.
Najčastejšie nedostatky, ktoré boli zistené pri kontrolách na mieste sa týkali označovania výrobkov. U čokoládových výrobkov chýbal na obale údaj o množstve kakaovej sušiny vo výrobku, na niektorých výrobkoch chýbalo akékoľvek označenie v slovenskom jazyku, prípadne nebol uvedený výrobca resp. distribútor , alebo označenie výrobku bolo nečitateľné. Tiež bol zistený predaj zdeformovaných čokoládových figúrok a figúrok s poškodeným obalom. U liehovín bolo zistené nečitateľné označenie výrobnej dávky na fľaši, nesprávne uvedenie údajov o obsahu alkoholu v označení výrobku, prípadne chýbalo druhové zatriedenie liehoviny. V jednom prípade bolo zistené prekročenie sumy farbív v likéri a v želé cukrovinkách bolo zistené žlté syntetické farbivo SY. V predaji sa nachádzali zemiaky, cibuľa, hrozno, banány, mandarínky, paprika, šalátové uhorky, reďkovka, jahody, pomaranče, papaya, zeler, jablká so známkami hniloby a tiež plesnivý ananás, mrkva a citróny. V jednom prípade bol zistený predaj kvasenej kapusty bez označenia v slovenskom jazyku.

Po dátume minimálnej trvanlivosti bol zistený predaj 7 druhov výrobkov (6 x čokoláda a cukrovinky, 1 x liehovina).
Z obehu boli stiahnuté čokolády a cukrovinky v celkovom množstve 1 204,45 kg a v hodnote 395 141 Sk; liehoviny v objeme 32 l a v hodnote 9 616,8 Sk a tiež čerstvé ovocie a zelenina v množstve 667,45 kg v celkovej hodnote 16 265,5 Sk. Na mieste boli udelené blokové pokuty v hodnote 7 300 Sk a v 39 prípadoch bolo zahájené správne konanie.