Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vyhodnotenie cielených úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu ad hoc – kontroly vaječných hmôt

aktualizované dňa 17. apríla 2012
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V sledovanom období od 9. marca 2012 do 13. marca 2012 bolo vykonaných 256 kontrol zameraných na kontrolu vaječných hmôt pochádzajúcich z Poľska.

 

Počty kontrol
veľkoobchody, sklady 11
výrobcovia 228
výrobcovia predávajúci vo svojej predajni 17
Celkom 256

 

Z celkového počtu 256 kontrol bolo 19 kontrol kde boli identifikované vaječné hmoty z Poľska. Dve takéto kontroly s poľskými vaječnými hmotami boli vo veľkoobchodných skladoch a 17 u výrobcov.

 

Nedostatky

Pri kontrolách boli zistená 2 nedostatky, prvým bolo neoznačenie výrobku identifikačnou značkou (výrobok sušená vaječná zmes Premium 20 kg balenie v množstve 170 kg, krajina pôvodu EU). Druhým nedostatkom bolo nenahlásené zásielky sušených vaječných zmesi z Poľska, neregistrovaný sklad na RVPS.

 

Odber vzoriek a laboratórne analýzy

Ku dňu 15.03.2012 bolo na Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach doručených 6 vzoriek sušených vaječných zmesí, sušeného vaječného žĺtka pôvodom z Poľskej republiky. Vzorky boli odoberané v potravinárskych prevádzkarniach a používajú sa na výrobu: cestovín, trvanlivého pečiva, obaľovacích zmesí, hotových polievok, výrobu hlbokozmrazených polotovarov. Celkove ku dňu 15.03.2012 bolo odobratých 10 vzoriek.

 

Dňa 15.3.2012 sa začne s vyšetrovaním prvých dvoch vzoriek na dioxíny. Predpokladaný termín ukončenia analýz prvých dvoch vzoriek je 16.3.2012.

 

Ďalšie štyri vzorky budú vyšetrené na dioxíny na budúci týždeň v stredu tj.21.3.2012, predpokladané ukončenie vyšetrení je 22.3.2012. Zároveň sa budú vykonávať laboratórne vyšetrenia na rezíduá inhibičných látok a senzorické znaky.

 

Aktualizované dňa 17.04.2012

Výsledky analýzy všetkých odobratých vzoriek boli negatívne.