Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výsledky úradných kontrol potravín uskutočnených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR za rok 2009

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V Slovenskej republike vykonali v roku 2009 inšpektori orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy celkom 57 162 úradných kontrol (v roku 2008 -53 362 úradných kontrol), t. j. o 7,1 % viac ako v roku 2008.

Úradné kontroly potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu boli vykonané u primárnych výrobcov, v prevádzkarniach na výrobu potravín, v baliarniach, u skladovateľov a distribútorov, u dopravcov a v maloobchodných prevádzkarniach. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 20 489 boli nedostatky zistené v 7 314 prevádzkarniach, čo tvorí 35,7 % (v roku 2008 to bolo 35,13 %).

  1. U 1 776 primárnych producentov bolo vykonaných 2 366 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 357 prevádzkarňach.
  2. U 2 265 výrobcov a v baliarňach bolo vykonaných 16 585 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 892 prevádzkarniach.
  3. U 1 294 distribútorov a dopravcov bolo vykonaných 5 008 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 318 prevádzkarniach.

V 14 528 maloobchodných prevádzkarniach bolo vykonaných 31 344 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 5 586 prevádzkarniach.

Najčastejšími nedostatkami je porušovanie celkovej hygieny (osobnej a prevádzkovej), správnej výrobnej praxe (HACCP) a nesprávne označenie potravín.

  1. U primárnych producentov bolo zistených 195 nedostatkov v správnej výrobnej praxi, 345 u celkovej hygieny, 16 u kontaminantov a v 7 prípadoch označovania.
  2. U výrobcov a v baliarňach bolo zistených 735 nedostatkov v správnej výrobnej praxi, 2321 u celkovej hygieny, 61 v zložení, 17 u kontaminantov 164 v prípade označovania.
  3. U distribútorov a dopravcov bolo zistených 102 nedostatkov v správnej výrobnej praxi, 250 u celkovej hygieny, 21 v zložení, 16 u kontaminantov, 94 v prípade označovania.
  4. U maloobchodných prevádzkarní bolo zistených 1531 nedostatkov v správnej hygienickej praxi, 4 877 u celkovej hygieny, 68 v zložení, 22 u kontaminantov, 1 851 v prípade označovania.

 

        Špecifickými kontrolami boli cielené zamerané kontroly, podľa charakteristiky, analýzy rizika a v prípade hlásení cestou rýchleho výstražného systému. Pravidelne sa už po niekoľko rokov vykonávajú takéto kontroly v maloobchode, u predajcov z pojazdných vozidiel ale i spracovateľov u mäsa domácich kopytníkov, hydiny, mliečnych výrobkov, medu a komodít rastlinného pôvodu (napr.: čokoláda, liehoviny, nealkoholické nápoje, ovocné vína, medovina, sušené ovocie) v období zvýšených nákupov pred Veľkou nocou, pred vianočnými sviatkami ale tiež počas letného obdobia.