Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace December 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci december 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2719 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 1941 boli nedostatky zistené v 404 prevádzkarniach, čo tvorí 20,81 % (v mesiaci november to bolo 24,15 %). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 26 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 3 prevádzkarňach.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 64 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 53 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 9 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia 2 rozhodnutia.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci december 2007 to bolo 91 druhov výrobkov o hmotnosti 1261 kg/l, v hodnote 185 080 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 1 675 kg/l v hodnote 109 283 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 304 druhov potravín o hmotnosti 493 kg/l v hodnote 61 154 Sk.

Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 80 blokových pokút na mieste je 52 000 Sk, pričom najviac blokových pokút (75) bolo uložených v obchodnej sieti – 50 400 Sk.

V mesiaci december 2007 nadobudlo právoplatnosť 128 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 936 000 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 117 rozhodnutí v hodnote 810 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 6 rozhodnutí v hodnote 30 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 4 rozhodnutia v hodnote 30 000 Sk a 1 rozhodnutie vo výške 70 000 Sk u výrobcu predávajúceho hlavne v maloobchode.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 264 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 175 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.

 
 

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol v mesiaci December 2007

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 26 291 159 1997 30 5203
 Počet importných úradných kontrol počet - 8 208 - - 216
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 26 299 367 1997 30 2719
 Počet kontrol. objektov počet 26 241 174 1476 24 1941
 z toho objektov s nedostatkami počet 3 63 27 311 - 404
 Počet vykonaných auditov počet - 28 1 - - 29
 z toho auditov s nezhodami počet - 17 1 - - 18
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet 1 5 1 29 - 36
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 9 - 70 - 79
 - výroby počet - 4 - 1 - 5
 - skladovania počet - 15 5 79 - 99
 - predaja počet - 8 - 51 - 59
 - prepravy počet - - - - - -
 - technologického zariadenia počet - 15 - 11 - 26
 - budov počet 1 33 3 43 - 80
 3.neplnenie opatrení počet - 1 - 7 - 8
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 15 10 133 - 158
 - mikrobiológia počet - 5 - 2 - 7
 - senzorika, fyz. chemické počet - 8 3 21 - 32
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - - - -
 - aditívne látky počet - 3 - 2 - 5
 - kontaminanty počet 1 4 10 6 - 21
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - - 1 6 - 7
 - iné počet - 2 3 4 - 9
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - - - 8 - 80
 6.nedostatky v dokumentácii počet - 15 6 68 - 89
 7.alergény počet - - - 1 - 1
 8.iné počet - 2 - 16 - 18
  Spolu počet 3 144 42 630 - 819
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - - - 304 - 304
m.j. - - - 493,03 - 493
Sk - - - 61153,80 - 61153,80
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - 2 - 2
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - 11 - 11
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 2 - 17 - 19
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - 8 2 53 - 63
  Spolu počet rozhodnutí počet - 9 2 53 - 64
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 7 3 22 - 32
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - osobitné predpisy počet 1 51 27 153 - 232
  Spolu počet opatrení na mieste počet 1 58 30 175 - 264
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 4 4 114 - 123
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - 1 - 2 - 3
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 1 - 15 - 16
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - - - 3 - 3
  Spolu počet rozhodnutí počet - 6 4 117 - 128
Sk - 30000,00 26000,00 810000 - 936000,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - 3 2 155 - 160
m.j. - 168,00 263,00 1244,11 - 1675
Sk - 3140,00 41864,50 61279,49 - 109283,99
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 2 1 88 - 91
m.j. - 92,00 800,00 369,36 - 1261
Sk - 27196,00 119200 38374,20 - 185080,20
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - - - -
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - 1 1 1 - 3
m.j. - 260,00 384,00 22,50 - 667
Sk - 16692,00 8947,00 9650,00 - 3559,00
 - iné opatrenia počet - - - 13 - 13
  Spolu počet - 6 4 257 - 267
m.j. - 520,00 1447,00 1635,97 - 3603
Sk - 47298,00 170011,50 112613,69 - 329923,19
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 5 - 75 - 80
Sk - 1600,00 - 50400,00 - 52000,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 2 69 31 184 20 306
 z toho nevyhovujúce počet - - - 2 - 2
   percento % - - - 1,09 - 0,65
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 16 611 102 984 16 1729
   z toho nevyhovujúce počet - 41 16 87 - 144
   percento % - 6,71 15,69 8,84 - 8,33

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 1729 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 144 vzoriek, čo predstavuje 8,33 %.


Z celkového množstva 144 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac December2007

 Celkový počet hodnotených vzoriek 1729
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 144 (8,33%)
 Z toho
 - senzorické znaky 12
 - označenie 55
 - fyzikálno-chemické znaky 46
 - GMO 1
 - mikrobiológia 8
 - aditívne látky 16
 - kontaminanty 11
 - rezíduá pesticídov 3
 - rezíduá veterinárnych liečiv 10
 

V niektorých prípadoch vzorka nevyhovela vo viacerých znakoch.
V rámci následných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 53 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 72 717 kg/l v hodnote 2 446 156 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

 

Obchodná sieť
predaj potravín po uplynutí dátumu spotreby, predaj potravín bez akéhokoľvek označenia, chýbajúci doklad o pôvode tovaru 
nedostatky v osobnej hygiene
mäsové a mliečne výrobky uložené priamo na podlahe, nedodržaná teplota pri predaji mäsového výrobku, mäsové výrobky pri predaji neoznačené v zmysle platnej legislatívy, nedostatky v prevádzkovej hygiene
predaj 8 druhov potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, nedostatky v hygiene budov
nedodržané teplotné pomienky pri predaji mäsových výrobkov, mäsové výrobky pri predaji neoznačené v zmysle platnej legislatívy
pracovník nemá osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti, pracovníci nepoužívali pokrývky hlavy pri manipulácii s navažovanými potravinami
nedostatky v osobnej hygiene (neboli použité ochranné pracovné pomôcky), znečistené steny predajne
poškodená podlaha v sklade,  uloženie tovaru na podlahovej ploche, predaj tovaru po uplynutí DS/DMT, nedostatky v evidencii CCP a sanitačných prác, nedodržanie doporučených skladovacích teplôt mliečnych výrobkov
nedodržaný teplotný režim pri chladenej hydine a údenom mäse, chýbajúce pokrývky hlavy pracovníkov za mäsovým pultom
pracovníci manipulujúci s mäsom nemali hodný pracovný odev, chýbajúce sprievodné doklady k dodávke hydinového mäsa
uvádzanie do obehu kvalitou nevyhovujúcich zemiakov konzumných
nedostatky pri skladovaní - skladovanie nealko nápojov na podlahe
nedostatky pri skladovaní - nedodržaná teplota skladovania pri mliečnych výrobkoch
nevyhovujúci predaj nebalených pekárenských výrobkov, poškodená podlaha a steny skladových priestorov
pracovníčka pri manipulácii s nebaleným tovarom  nemala pokrývku hlavy
na trh boli uvádzané potraviny nedostatočne a nesprávne označené
nedodržanie teplotných podmienok skladovania mäkkých mäsových výrobkov
predaj 5 druhov potravín po dobe spotreby
nevyhovujúci výrobok "sušené figy 200 g" DMT 30.9.2007- prekročenie najvyššie prípustného množstva aflatoxínu B1 a sumy aflatoxínov
počas výkonu úradnej kontroly bolo zistené nesplnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly (5 opatrení)
znečistené kryty osvetlenia v predajných priestoroch
mraziace zariadenie znečistené
vyradený tovar neoznačený, na označení OZ chýba trieda kvality, cenovky "napichnuté" priamo  na výrobkoch
spoločné skladovanie potravín po dátume spotreby spoločne s čerstvými potravinami, predaj 7 druhov lahôdkarskych výrobkov po uplynutí dátumu spotreby
predaj 13 potravín po uplynutí dátumu spotreby a po DMT, spoločné skladovanie tovarov po dátume spotreby s čerstvými potravinami
chýba školenie pracovníkov o odbornej spôsobilosti 
predaj mliečnych výrobkov po dátume spotreby (3 druhy), teplota v chladiacej vitríne na mäsové výrobky +13°C
čerstvá zelenina a ovocie neoznačená krajinou pôvodu a triedami kvality
Skladovať kvas. Kapustu v chladničke, doplniť osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkom
chýbajúce umývadlo s prívodom teplej a studenej vody, chýba tekuté mydlo a papierové utierky, porušenie zásad osobnej hygieny
znečistené steny, stropy, podlahy, zárubne, dvere, umývadlá, WC, sprchovací kút, radiátory, znečistený sterilizátor - nefunkčný, znečistené vitríny na mäsové výrobky, poškodešný obklad stien v chladiarni mäsa, poškodená dlažba pri vstupe do predajne, poškodený náter radiátora v predajni, poškodené linoleum v predajni, poškodené nátery chladiacich zariadení
nefunkčné umývadlo v blízkosti predaja mäsových výrobkov, znečistený priestor v chladiacej vitríne mliečnych výrobkov, nedostatočne vedená evidencia teplôt, čistenia a sanitácie
nevyhovujúca hygiena skladovania mliečnych výrobkov
zabalené syry v predajni nie sú označené dátumom spotreby
nesprávne označovanie u 6 druhov výrobkov - chýbal preklad do slovenského jazyka (údaja na spotrebiteľskom balení)
umiestňovanie na trh potravín neoznačených v štátnom jazyku a nekvalitného ovocia
nedostatky v označení pekárenských výrobkov, balených cestovín, šatňa zriadená v sklade predajne
nedostatky v označení baleného ovocia a zeleniny
zistený predaj 16 druhov potravín po uplynutí dátumu spotreby a DMT
nedostatky v označení mrazenej hydiny
predaj nekvalitných salóniek (konzistencia)
spoločné uchovávanie syrov s mäsovými výrobkami  a vajec s rybími výrobkami
spoločný predaj syrov s mäsovými výrobkami, porušenie hygieny predaja
na hlbokomrazených glazovaných rybách nie je vyznačené % mäsa a % vody, nedodržanie požiadaviek PK SR v označovaní
mäkké MV skladované pri teplote +18°C
skladovanie trvanlivého pečiva tak, že sa priamo dotýka stien v predajni
predaj 8 druhov potravín po dátume minimálnej trvanlivosti 
predaj 3 druhov zeleniny nyvyhovujúcej kvality (kapusta biela, kapusta čínska, mrkva)
predaj 4 druhov čerstvého ovocia nevhodného na ľudskú spotrebu (2 druhy mandaríniek, 2 druhy pomarančov)
nedostatky v dokumentácií - chýba doklad o splnení ohlasovacej povinnosti, varovné označenie v zmysla zákona o ochrane nefajčiarov, evidencia sanitácie a teplotných režimov, nadobúdacie doklady, nedostatky v osobnej hygiene - chýba funkčná pokrývka vlasov
nedostatky v prevádzkovej hygiene - lokálne znečistený strop (zatečený, zaplesnený), steny - pavučiny, nedostatky v dokumentácií - chýba doklad o splnení ohlasovacej povinnosti
Distribútori a dopravcovia
nedostatky v značení cestovín - krajina pôvodu Poľsko (chýbal názov výrobku), nedostatky v dokumentácii správnej výrobnej praxe - neúplný plán HACCP, nedôsledne vedený monitoring skladovacích teplôt
umiestnenie na trhu nedostatočne označenej potraviny
spoločné skladovanie potravinárskeho tovaru spolu s nepotravinárskym, tovar stiahnutý z predaja nebol náležite označený, 
hygiena budovy, nepredložené rozhodnutie orgánov ochrany zdravia
dovoz z tretích krajín -arašidy, zásielke chýbalo zdravotné osvedčenie v zmysle platnej legislatívy, tovar nebol uvoľnený do obehu, bolo nariadené vrátenie tovaru do krajiny pôvodu
nesprávne skladovaný a poškodený tovar
energetické nápoje skladované v priestoroch kancelárie
neúplne vypracovaný plán HACCP, chýba evidencia dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
nedostatočné vypracovanie hygienického a sanitačný režimu
znečistená podlaha skladu s paletami a obalovým materiálom
nedostatky v označení 6 druhov potravín
znečistená podlaha v sklade 
Výroba a baliarne
nedostatky v hygiene budov - znečistené steny
nevyhovujúce označenie výrobku, chýba označenie kategórie prídavných látok, začaté správne konanie - opatrenia
poškodené obkladačky vo výrobných priestoroch a zatekanie stropu
hygiena budov, nedostatky v dokumentácií
umiestnenie na trh nevyhovujúceho výrobku v označení
cýba evidencia kritických kontrolných bodov
znečistené steny a olupujúci sa náter pri pekárskej peci
poškodený povrch podlahy a znečistená stena vo výrobných priestoroch
poškodené steny budov v kysiarni a expedícii
poškodená omietka vo výrobni, poškodené nátery na vozíkoch
v chladničke pre suroviny boli skladované aj vlastné potraviny, poškodený náter na odsávači na peci
nečistoty v mraziacom boxe, znečistený box
znečistené obklady, steny a stropy v celej prevádzke, poškodené nátery dverí v prevádzke, chýbajúce kryty osvetlenia, poškodená dlažba v kysiarni, nedostatky plánu HACCP, skladovanie rôznych predmetov nesúvisiacich s výrobou
pracovníci nedodržiavali osobnú hygienu pri výrobe pekárskych výrobkov
nevyhovujúce hygienické podmienky v prevádzke, chýba teplá voda
neoveruje zdravotnú bezpečnosť vyrábaných výrobkov
nebolo predložené platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti u pracovníkov, odpadové potruvie v sklade hotových výrobkov vedené nekryté
nedostatok v označovaní výrobkov, nesplnenie oznamovacej povinnosti o registrácii výroby potravín v deň začatia výroby
znečistená podlaha v rozrábkovej miestnosti, neupravené okolie prevádzky, nedokončené oplotenie
nedostatočne čistená podlaha v sklade múky, suroviny sa priamo dotýkajú stien v sklade surovín, nedostatočne očistené technologické zariadenie (rezačka chleba)
znečistené dvere vo výrobnej časti prevádzky, nádoba na odpad nevyhovuje požiadavkám PK SR
opadané keramické kachličky na stene vo výrobni
nevyhovujúca osobná hygiena (pokrývka vlasovej časti hlavy, prsteň), nebola predložená evidencia sanitácie prepraviek, evidencia v chladničke a v chladiacom boxe je vedená vopred ako aj evidencia čistiacich a sanitačných prác, na obale výrobkov nie sú označené alergény. 

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V decembri 2007 bolo podaných celkom 70 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.


Z celkového počtu 70 prijatých podaní, bolo 28 opodstatnených, 17 neopodstatnených a u 23 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 2 prípadoch neboli ukončené laboratórne analýzy a šetrenia, odstúpené podania.


 

PODANIA: prehľad za mesiac December 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 13 7 0 6 0
 Trnava 5 2 0 2 1
 Nitra 4 2 2 0 0
 Trenčín 7 5 1 1 0
 Žilina 10 3 5 1 1
 B. Bystrica 11 2 3 6 0
 Prešov 8 2 5 1 0
 Košice 12 5 1 6 0
 Spolu ŠVPS SR 70 28 17 23 2

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
výroba nepotravinárskeho tovaru v prevádzke výroby majonéz v čase šetrenia podania výroba ani balenie nepotravinárskeho tovaru v prevádzke zistené nebolo, avšak v prevádzkových priestorov bol zistený výskyt nepotravinárskeho tovaru v sudoch určeného na balenie, ako aj prázdne obaly a etikety
označenie na etikete liehoviny " hodnota stvorená tradíciou spracovania borievkových bobúľ na Spiši od roku 1797"; .. s vynikajúcimi účinkami pri zažívacích ťažkostiach.. na základe vykonanej úradnej kontroly bolo zistené porušenie § 6 ods. 4b) zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách, § 5 ods.1b)zákona č.147/2001 o reklame
nesprávne označenie potravín umiestňovaných na trh vykonaná bola úradná kontrola, uložené opatrenie na mieste
prítomnosť kravského mlieka vo výrobku "Originálny oštiepok údený vyrobený z ovčieho hrudkového syra", po konzumácii výrobku sa u dieťaťa alergického na kravské mlieko prejavila silná alergická reakcia úradným odberom dvoch druhov výrobkov u výrobcu a následným vyšetrením vzoriek sa potvrdilo, že vo vyšetrovaných vzorkách bola zistená prítomnosť proteínov kravského mlieka
balenie hydinového mäsa a následné umiestnenie na trh - preverenie hygienických podmienok pri uvádzaní na trh (pôvod Poľsko) u prevádzkovateľa bola potvrdená manipulácia s chladenou hydinou, v obchodnej sieti bol zistený predaj hydiny, pri ktorom neboli dodržané ustanovenia Nariadenia Rady 1906/90, ktoré sa týkajú noriem pre uvádzanie hydiny na trh
predaj mäkkých a plesnivých mandarínok, banánov a citrónov na základe vykonanej kontroly boli uložené opatrenia na mieste (zákaz obehu, stiahnutie z obehu)
predaj potravin po dátume minimálnej trvanlivosti a po dátume spotreby na základe vykonanej kontroly sa premet podania potvrdil, zistený bol predaj tovaru po DS a DMT
predaj zapáchajúcich dolných kuracích stehien odobraté a analyzované vzorky nevyhoveli organoleptickým požiadavkám pre zmenu pachu a vzhľadu
zápach v prevádzkarni a nedodržiavania osobnej hygieny pracovníkov v čase kontroly v prevádzkarni nebol zistený zápach, zároveň bolo zistené, že pracovníci predajne nedodržiavali hygienické požiadavky pri predaji mäsových výrobkov a výsekového mäsa, s ktorými manipulovali bez použitia ochranných pomôcok, bez pokrývky hlavy, uložená bloková pokuta
predaj plesnivého syra pizzanela, zatuchnutej kuracej šunky, pokazenej hermelínovej nátierky, zeleného slovenského salámu v čase kontroly sa predmet podania nepotvrdil, ale bol zistený predaj tovarov po uplynutí dátumu spotreby
nedodržiavania teplotného reťazca v prevádzkarni v čase kontroly sa predmet podnetu potvrdil
predaj mrazených minikrevetiek po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti v čase kontroly sa predmet podnetu potvrdil
predaj mäsových výrobkov po uplynutí dátumu spotreby predmet podania sa potvrdil
vystavovanie čokoládových figúrok pri práškoch na pranie predmet podania sa potvrdil
kvalita - rybie filety odobratá vzorka - nedostatky v označení - % mäsa je nižšie vzhľadom na deklaráciu na obale
predaj potravín po DS/DMT bol zistený predaj potravín po uplynutí DS/DMT (16 druhov/17,68 m.j. / 2702,80 Sk )
nedodržanie podmienok skladovania kvasenej kapusty v čase úradnej kontroly zistené nedodržanie skladovacích podmienok u predávanej kvasenej kapusty
predaj nekvalitných zemiakov v čase úradnej kontroly zemiaky hodnotené na mieste nevyhoveli požiadavkám 15. hlavy Potravinového kódexu
predaj nekvalitných salóniek po senzorickom hodnotení v laboratóriu sa predmet podania potvrdil
mäsový výrobok s názvom "Párky s teľacím mäsom", pričom na etikete v zložení výrobku sa údaj o obsahu teľacieho mäsa neuvádza na originálnom balení výrobku Párky s teľacím mäsom od výrobcu sa na etikete v zložení uvádza aj teľacie mäso, pri predaji v predajni za obslužným pultom prevádzkovateľ vystavuje pre spotrebiteľa svoju etiketu, na ktorej neuviedol aj teľacie mäso
zamieňanie druhu zamieňanie druhu mäsa, nedostatky v hygiene predaja, senzorické zmeny na hydinovom mäse
predaj senzoricky narušených výrobkov po otvorení a rozbalení mäsového prípravku a po odstránení vrchnej vrstvy výrobku bola senzoricky posúdená farba v jadre výrobku ako tmavo sivohnedá, pričom povrch tohto výrobku mal jasnú mäsovočervenú farbu

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac December 2007

komodita

Počet podaní

Opodstatnené

Neopodstatnené

Nedalo sa dokázať

Neukončené analýzy a kontroly

Mäso, MV

15 4 6 5 0

Hydina

3 2 0 1 0

Mliečne výrobky

6 1 1 4 0

Ryby, kôrovce

3 2 1 0 0

Cukrovinky, cukor

3 2 0 1 0

Ovocie, zelenina

3 1 2 0 0

Spracované OZ

2 1 0 0 1

Pekárenské výrobky

5 1 3 0 1
Škrupinové ovocie 2 0 1 1 0
Zemiaky 2 1 1 0 0

Liehoviny

2 1 1 0 0

Iné

24 12 1 11 0

Spolu ŠVPS SR

70

28

17

23

2

 

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 216 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi.