Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace November 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci november 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2943 úradných kontrol.

 

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2389 boli nedostatky zistené v  577 prevádzkarniach, čo tvorí  24,15 % (v mesiaci október to bolo 28,69%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 25 úradných kontrol, nedostatky boli zistené  v 1 prevádzkarni.

 

V správnom konaní bolo vydaných celkom 91 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 66 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 19 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia  6 rozhodnutí.

 

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci november 2007 to bolo 146 druhov výrobkov  o hmotnosti 1614 kg/l, v hodnote 228 570 Sk. Boli vydané príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 1 864 kg/l v hodnote  183 353 Sk.

 

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných  306 druhov potravín o hmotnosti  721 kg/l v hodnote 78 734 Sk.

 

Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.

Celková hodnota uložených 149 blokových pokút na mieste je 96 600 Sk, pričom najviac blokových pokút (142)  bolo uložených v obchodnej sieti –  93 700 Sk.

 

V mesiaci november 2007 nadobudlo právoplatnosť 159 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.

Hodnota uložených pokút je 2 486 700 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 138 rozhodnutí v hodnote 2 405 700 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 15 rozhodnutí v hodnote 45 000 Sk,  v kategórii distribútorov a prepravcov 5 rozhodnutí v hodnote 30 000 Sk a jedno rozhodnutie vo výške 6 000 Sk u výrobcu predávajúceho hlavne v maloobchode

 

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 384 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 311 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.

 
 

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol v mesiaci November 2007

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 25 329 179 2 162 29 2 724
 Počet importných úradných kontrol počet - 20 198 1 - 219
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 25 349 377 2 163 29 2 943
 Počet kontrol. objektov počet 25 266 207 1 864 27 2 389
            z toho objektov s nedostatkami počet 1 64 31 477 4 577
 Počet vykonaných auditov počet - 42 3 - 1 46
            z toho auditov s nezhodami počet - 29 2 - 1 32
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 13 3 67 - 83
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 9 1 137 1 148
 - výroby počet - 14 - 10 2 26
 - skladovania počet - 13 8 129 1 151
 - predaja počet - - 1 106 - 107
 - prepravy počet - 1 - - - 1
 - technologického zariadenia počet - 13 2 40 - 55
 - budov počet - 23 5 43 - 71
 3.neplnenie opatrení počet - 3 - 13 3 19
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet 1 7 6 242 - 256
 - mikrobiológia počet - 3 1 1 - 5
 - senzorika, fyz. chemické počet - 11 2 39 - 52
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - - - -
 - aditívne látky počet - 8 1 4 - 13
 - kontaminanty počet - 5 4 5 - 14
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - - - 1 - 1
 - iné počet - 1 - 43 - 44
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - - - 72 - 72
 6.nedostatky v dokumentácii počet - 26 14 67 2 109
 7.alergény počet - - - 3 - 3
 8.iné počet - 6 3 36 3 48
  Spolu počet 1 156 51 1 058 12 1 278
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - - - 306 - 306
m.j. - - - 721,49 - 721
Sk - - - 78 734,62 - 78 734,62
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - 7 - 7
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 3 4 54 - 61
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - 24 7 63 - 8
  Spolu počet rozhodnutí počet - 19 6 66 - 91
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - 5 - 11 - 16
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 3 6 28 1 38
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - 1 - 1 - 2
 - osobitné predpisy počet - 31 25 271 1 328
  Spolu počet opatrení na mieste počet - 40 31 311 2 384
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 11 3 138 1 153
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - - - 4 - 4
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 3 3 15 - 21
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - - - 1 - 1
  Spolu počet rozhodnutí počet - 15 5 138 1 159
Sk - 45 000,00 30 000,00 2 405 670,00 6 000,00 2 486 670,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - 5 785 103 - 893
m.j. - 12,00 393,00 1 458,61 - 1 864
Sk - 2 100,00 37 654,00 143 599,70 - 183 353,70
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 1 1 144 - 146
m.j. - 44,00 1 045,00 525,10 - 1 614
Sk - 3 740,00 156 750,00 68 080,02 - 228 570,02
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - 1 - 1
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - - - 51 - 51
m.j. - - - 599,50 - 600
Sk - - - 128 470,40 - 128 470,40
 - iné opatrenia počet 1 11 3 23 - 38
  Spolu počet 1 17 789 322 - 1 129
m.j. - 56,00 1 438,00 2 583,21 - 4 077
Sk - 5 840,00 194 404,00 340 150,12 - 540 394,12
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 6 1 142 - 149
Sk - 2 700,00 200,00 93 700,00 - 96 600,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet - 100 35 1 055 4 1 194
 z toho nevyhovujúce počet - - 1 21 - 22
   percento % - - 2,86 1,99 - 1,84
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 53 1 090 174 1 491 29 2 837
   z toho nevyhovujúce počet - 45 7 70 2 124
   percento % - 4,13 4,02 4,69 6,90 4,37

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých  2 837 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom  124  vzoriek, čo predstavuje  4,37 %.Z celkového množstva 124 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:

 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac November 2007

 Celkový počet hodnotených vzoriek 2 837
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 124 (4,37%)
 Z toho
 - senzorické znaky 18
 - označenie 41
 - fyzikálno-chemické znaky 26
 - GMO 0
 - mikrobiológia 10
 - aditívne látky 27
 - kontaminanty 8
 - reziduá pesticídov 1
 - reziduá veterinárnych liečiv 0
 

V niektorých prípadoch vzorka nevyhovela vo viacerých znakoch.
V rámci následných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 22 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 902 kg/l v hodnote 56 601 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

 

Obchodná sieť
skladovanie pečiva v manipulačných chodbách, skladovanie vajec na paletách priamo na predajnej ploche, skladovanie senzoricky nezlučiteľných druhov potravín vedľa seba na predajnej ploche (pracie prášky a čokoládové tyčinky)
4 komodity po dátume spotreby (syry, salámy), nevyhovujúca teplota pri skladovaní hydiny v chladiacich vitrinách, nepredložený záznam o následnej dezinfekcii
nedostatočné označenie čokoládových figúrok
znečistený mraziaci box hydiny
nedostatky v označovaní - nebalené pekárenské výrobky (alergény)
spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov (nebalené pekárske výrobky spoločne s drogistickým tovarom), v sklade v chladiacom boxe regále a háky s poškodeným ochranným náterom, nedostatky v dokumentácii a v evidencii o sanitačných činnostiach, pre tovar vyradený z obehu nebol vyhradený a označený osobitný priestor, stena z predajne do skladu navlhnutá, olupujúca sa omietka
pekárske prepravky uložené priamo na podlahe
v skladovacom priestore časť tovaru umiestnená priamo na podlahe
nedostatky v označení čerstvého ovocia a zeleniny 
nedostatky v hygiene budov - na predajni zatečený strop, olupujúca sa omietka, v zázemí predajne v spodnej časti steny navlhnuté s olupujúcim sa náterom, s výskytom plesní
nedodržané podmienky skladovania - knedľa žemľová skladovaná pri teplote 19 ºC
nebalené pekárske výrobky a slepačie vajcia neoznačené v zmysle platnej legislatívy, nedostatky v dokumentácii
nedostatky v označení čerstvého ovocia a zeleniny, výskyt plodov čerstvej zeleniny s mechanickým poškodením 
zaprášený, znečistený tovar, nedostatky v označení čerstvého ovocia a zeleniny, výskyt plodov nie čerstvých, s výskytom lietajúceho hmyzu, nedostatky v hygiene budov; v označení čerstvých slepačích vajec, porušená osobná hygiena
výskyt nečistôt na ťažšie prístupných miestach, neoznačený tovar vyradený z obehu, odpad skladovaný v otvorenej nádobe
nedostatky v označení čerstvého ovocia a zeleniny, znečistené regály v chladiacom zariadení, necelistvý, olupujúci sa strop skladu
Produkt rybolovu neoznačený nettom hmotnosti zmrazených glazúrovaných rýb a neoznačený množstvom zložky rybacieho mäsa v %
predaj 7 druhov tovaru po DMT a DS
klamlivé označenie ohľadom DS u krájaných syrov, nedostatočná hygiena skladovania mrazených produktov živočíšneho pôvodu
predaj nevyhovujúceho tovaru  - sušenéfigy, slnečnicové semienka - prítomnosť molí
nedostatky v označení mrazrazenej hydiny
predaj nevyhovujúceho výrobku, kaleráb II. trieda, nadlimitný obsah dusičnanov
tovar uložený priamo na podlahe, predaj tovaru hláseného RASFF
predaj 3 druhov tovaru po DS a DMT, mliečne výrobky s odporúčenými podmienkami skladovania do 5°C skladované pri 12,1°C
tovar uložený priamo na podlahe, mliečne výrobky s odporúčenými podmienkami skladovania do 5°C, skladované pri 11°C, prevádzkovateľ neoznámil orgánu úradnej kontroly začiatok svojej činnosti, zamestnancom chýbali osvedčenia o hygiene potravín
predaj tovaru po DS a DMT 8 druhov (13,356 kg/2 014 Sk)
trus hlodavcov na paletách s tovarom,  poškodené steny, zatečený strop v suchom sklade
výskyt húseníc, pavučín, zámotkov pri umiestňovaní potravín na trh
nedostatok v označení čokoládových cukroviniek
nedodržané  teploty skladovania deklarované výrobcom na mliečnych výrobkoch
v predajni na regáloch rozsypané potraviny, v sklade tovar voľne na podlahe, nedodržané zásady osobnej hygieny, nesprávne evidovaná teplota
nedodržané teploty pri predaji mliečnych výrobkov, uvádzanie do obehu nesprávne označených predajcom nakrájaných mäsových výrobkov, uvádzanie do obehu 2 druhov nesprávne označených potravín, uvádzanie do obehu 2 druhov potravín po uplynutí dátumu minimálnej tvalivosti
v chladiacej vitríne na mliečne výrobky skorodované a poškodené regály
umiestňovanie na trh 14 druhov potravín po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, predaj zmrazeného výsekového mäsa - nedodržanie teplôt pri predaji
osobná hygiena, znečistený pracovný odev  predavačky
osobná hygiena, chýbajúca prikrývka hlavy 
predaj po dobe spotreby, nedodržanie teplotných režimov, spoločné skladovanie mäsa a mäsových výrobkov, chýbajúce nadobúdacie doklady
uchovávanie mäkkého mäsového výrobku pri teplote +17°C
nevyhovujúca teplota uchovávania mäsových výrobkov - nameraná teplota +7,5ºC a 14,5ºC (teplota deklarovaná výrobcom 0-4ºC)
chýbala odborná spôsobilosť pracovníčky, chýbal plán HACCP, chýbalo rozhodnutie RUVZ na prevádzku
nevyčistené drážky na mraziacom boxe v sklade, v mraziacom boxe v sklade silná vrstva námrazy, nevyčistený priestor za plastovou prepážkou v chladiacej vitríne v predajni
poškodený strop v chladiacom boxe, neporiadok, nepotrebné veci v manipulačných priestoroch, neoznačené MV nebalené v priamych obaloch údajom o DS, nie je vedená evidencia čistenia a sanitácie
námraza v mraziacom boxe v sklade, nevyčistená podlaha a steny v chladiacom boxe na ovocie a zeleninu, námraza v  chladiacej vitríne na nealko v predajni, neporiadok v šatniach-bloková pokuta, chýba evidencia čistenia a sanitácie za posledné 2 mesiace
neoznačené MV nebalené v priamom obale, poškodené gumové tesnenie na chladničke, neutesnené dvere v spodnej časti v sklade
skladovanie tovaru v chladiarni priamo na podlahe, prasknuté sklo na okne v manipulačnej miestnosti, MV nebalené v priamom obale nie sú označené údajom o názve a sídle výrobcu
spoločný predaj MV a syrov v predajni, viaceré druhy surového sol. mäsa a slanín predávané pri nevyhovujúcej (nedostatočnej) teplote, kondenz v chladiarni je zvedený do 2 otvorených nádob, poškodený náter na závesných konštrukciách v chladiarni, nealko nápoje skladované priamo na podlahe
chýbajúce označenie dátumu spotreby na nebalených mäsových výrobkoch
nebalené hydinové mäso skladované spolu s mäsovými výrobkami
chýbajúce označenie výrobcu a dátumu spotreby na nebalených mäsových výrobkoch            
u hlbokomrazených glazovaných rýb, nie je vyznačené množstvo zložky rybacieho mäsa v % a množstvo glazúry
predaj výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti (11 druhov)
nález myší v monitorovacích staničkách
nedodržaný teplotný režim pri mäkkých mäsových výrobkoch, hrdza v chladiacej vitríne na syry
spoločné skladovanie (potravinársky a nepotravinársky tovar)
predaj tovaru bez označenia v slovenskom jazyku
nedostatočné označenie olivových olejov
nedostatok v osobnej hygiene - nehygienická manipulácia s mäsovými výrobkami
Distribútori a dopravcovia
poškodené steny v sklade
nevyhovujúci výrobok - prítomnosť škodcov, uložené opatrenia na mieste a zákaz ďalšej expedície
predaj 11 druhov nesprávne označených liehovín
neurčený priestor a označenie nepredajného tovaru
u dovezených arašidov nie je v označení uvedená krajina pôvodu Čína
výskyt pavučín v sklade potravín, zaprášené regále v sklade potravín
zaprášené podlahy, skladovanie potravín priamo na podlahe, spoločné skladovanie potravín spolu s potravinami určenými na reklamáciu
nevyhovujúce označenie výrobku, neplatná odborná spôsobilosť pracovníkov, poškodená podlaha
znečistené neónové svietidlá v sklade konzerv
Výroba a baliarne
vo výrobe dvere a strop kysiarne s poškodeným a olupujúcim sa náterom, tesnenie v spodnej časti chladiaceho zariadenia pre skladovanie surovín poškodené, nepravidelne vedená evidencia o vykonávanej sanitácii
nedostatky v dokumentácii HACCP, nepredložené rozbory v rámci samokontroly
v sklade spoločné uskladnenie technického materiálu so surovinami na výrobu potravín, vo výrobe podlaha na ťažko dostupných miestach znečistená
na rampe podlaha na ťažšie dostupných miestach znečistená, podlaha v manipulačnej chodbe miestami vybitá - nerovný povrch
kryty osvetlenia znečistené, dvere kysiarne poškodené
poškodená omietka časti steny - opadaná, hrdzavý a znečistený povrch vzduchotechniky (odsávanie spalín od pece)
nedostatky v hygiene miestností, čiastočne znečistené steny v umyvárni prepraviek
nedostatky v prevádzkovej hygiene - omietky, podlahy
osobná hygiena - pracovníci nemali pokrývku vlasovej časti hlavy, prstene, vo výrobnej časti prevádzky sa nachádzali osobné predmety pracovníkov - hrnčeky, nealkoholické nápoje v PET fľašiach, strop mal miestami popraskaný náter, v kysiarni boli podlaha a kachličky plesnivé, hotové výrobky boli uložené v prepravkách priamo na podlahe
hygienické nedostatky- poškodená podlaha vo výrobnom priestore, olupujúci sa náter v prípravovni surovín, opotrebené znečistené pracovné stoly v prípravovni
v sklade surovín nesvieti svetlo, chýba kryt na svietidle, znečistená podlaha od surovín, nádoby na suroviny neboli označené, vo výrobnej časti neboli na oknách sieťky, znečistená mraznička, chýbajú kryty na svietidlách vo výrobe
nedostatky v označovaní hotových výrobkov - § 9 ods. 8 , PK SR, druhá hlava, 2. časť 
nie je vypracovaná dokumentácia SVP
nevyhovujúce technologické zariadenie
poškodený náter na strojno-technologických zariadeniach
v časti rozrábky chýbali jednorazové utierky, opotrebované prepravky, nutné vyradiť z obehu
solené mäso skladované v chladiarni pre čerstvé mäso
pri kontrole hygieny výroby mäsových výrobkov a ich uskladnenia bola zistená porušená celistvosť podlahy, podlaha neumožňuje  udržiavanie požadovanej hygieny
nedostatky v hygiene budovy, znečistená stena, parapeta pri okne, zistená pleseň v rohu steny
nádoby na odpad nie sú uzatvátateľné, olupujúci sa náter stropu v expedičnom priestore
výskyt pavučín vo výrobnej časti
neplatná odborná spôsobilosť pracovníkov
kríženie čistých a nečistých častí pri výrobe

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V novembri 2007 bolo podaných celkom 83 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

 

Z celkového počtu 83 prijatých podaní, bolo 22 opodstatnených, 35 neopodstatnených a u  23 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp.  v  3 prípadoch neboli ukončené laboratórne analýzy a šetrenia.


 

PODANIA: prehľad za mesiac November 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 21 6 11 4 0
 Trnava 6 0 3 3 0
 Nitra 4 0 4 0 0
 Trenčín 5 2 1 2 0
 Žilina 14 6 3 3 2
 B. Bystrica 7 3 2 2 0
 Prešov 10 2 3 4 1
 Košice 11 2 6 3 0
 Spolu ŠVPS SR 83 22 35 23 3

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
výskyt lariev molí v ryži SOS Classic Ryža strednozrnná lúpaná v čase kontroly sa predmet podania potvrdil, bol zistený výskyt lariev a molí u 4 druhov ryže SOS
predaj zapáchajúcich kurecích stehien dolných bola odobratá úradná vzorka, vzorka nevyhovela organoleptickým požiadavkám pre zmenu vzhľadu, farby a pachu
predaj výrobku Kešu oriešky nepražené, krajina pôvodu: India, štípe na jazyku odobratá vzorka, na základe protokolu o skúške vzorka mala vôňu a chuť s príznakmi akostného narušenia
predaj plesnivého droždia, plesnivých kečupov a zhnitých jabĺk a zemiakov v čase kontroly sa predmet podania potvrdil v námietke týkajúcej sa predaja zhnitého ovocia a zeleniny, hniloba zistená u 3 druhov čerstvého ovocia a 2 druhov zeleniny
predaj plesnivého a nekvalitného ovocia a zeleniny predmet podania sa potvrdil, nevyhovujúca kvalita u 1 druhu ovocia a 3 druhov zeleniny
predaj potravín - nájdený myší chvost v balenej potravine (špeciálny výrobok z obilia) odobraná bola úradná vzorka do ŠVPÚ BA - predmet bol potvrdený
majonéza s obsahom ostrých, škrípajúcich čiastočiek odobratá vzorka nevyhovela senzorickým požiadavkám pre prítomnosť priehľadných kryštálikov
horká chuť pekárenského potravinárskeho výrobku na základe hodnotenia na mieste vzorka nevyhovela senzorickým požiadavkám pre netypickú vôňu a horkú chuť
zistený výskyt štetiny v rožku štandard 40g kontrolou bolo zistené, že štetina sa dostala do výrobku pri zmetaní múky, ktorá sa používa na zaprašovanie pásu vo výrobe, metličky sú nekvalitné, uvoľňujú sa z nich štetiny
hygiena predaja tovar skladovaný na podlahe, predaj tovaru hláseného RASFF, predaj rodenticídov
predaj nekvalitnej čokolády-senzorické zmeny v čase úradnej kontroly odobraté vzorky nevyhovovali v senzorických znakoch-výskyt húseníc, pavučína zámotkov
kvalita predávanej papriky odobraté vzorky do laboratória ŠVPÚ Bratislava boli nevyhovujúce v označení a prídavných látkach
nesprávne označenie odber 2 vzoriek - nevyhoveli v označovaní konzervačných látok
kvalita potravín mandle sekané 80 g - nevyhoveli v znaku chuť a vôňa
podľa vyjadrenia podateľa má tento podozrenie na klamlivú reklamu pri predaji výrobku Granko inšpektori RVPS Žilina zistili, že chýbajúce reflexné pásky, ktoré tvorili súčasť Granko balení spotrebitelia odcudzili, pričom poškodili balenia tohto výrobku
podľa vyjadrenia podateľa sa vo výrobku Drobček - malina - ochutená pramenitá voda nachádza pleseň inšpektori dočasne zakázali umiestniť na trh tento výrobok a odobrali vzorky na laboratórne vyšetrenie
výskyt hlodavcov v predajni bol zistený výskyt hlodavcov v monitorovacích staničkách
kontrola dodržiavania hygieny pri manipulácii s hydinovým mäsom zistené nedostatky v hygiene prepravy hydinového mäsa

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac November 2007

komodita

Počet podaní

Opodstatnené

Neopodstatnené

Nedalo sa dokázať

Neukončené analýzy a kontroly

Mäso, MV

8

0

5

3

0

Hydina

6

2

2

2

0

Mliečne výrobky

6

1

3

2

0

Ryby, kôrovce

3

0

2

1

0

Cukrovinky, cukor

3

1

1

1

0

Ovocie, zelenina

2

2

0

0

0

Spracované OZ

3

0

1

2

0

Pekárenské výrobky

6

3

2

1

0

Ostatné komodity, hygiena predaja

46

13

19

11

3

Spolu ŠVPS SR

83

22

35

23

3

 

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 219 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi.