Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Október 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci október 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2779 úradných kontrol.

 

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2513 boli nedostatky zistené v  721 prevádzkarniach, čo tvorí  28,69 % (v mesiaci september to bolo 29,14%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 66 úradných kontrol, nedostatky boli zistené  v 11 prevádzkarňach.

 

V správnom konaní bolo vydaných celkom 111 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 87 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 19 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia  4 rozhodnutia. U výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode bolo vydané 1 rozhodnutie.

 

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci október 2007 to bolo 244 druhov výrobkov  o hmotnosti 804 kg/l, v hodnote 138 052 Sk. V 72 prípadoch bol vydaný príkaz na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 248 kg/l v hodnote  32 975 Sk.

 

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných  430 druhov potravín o hmotnosti  619 kg/l v hodnote 89 245 Sk.

 

Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.

Celková hodnota uložených 177 blokových pokút na mieste je 112 700 Sk, pričom najviac blokových pokút (143)  bolo uložených v obchodnej sieti –  96 200 Sk.

 

V mesiaci október 2007 nadobudlo právoplatnosť 192 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.

Hodnota uložených pokút je 1 709 500 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 164 rozhodnutí v hodnote 1 536 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 24 rozhodnutí v hodnote 156 500 Sk,  v kategórii distribútorov a prepravcov 4 rozhodnutia v hodnote 17 000 Sk. 

 

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 558 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 378 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.

 
 

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol v mesiaci Október 2007

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 66 418 227 2008 60 2779
 Počet importných úradných kontrol počet - 14 198 5 - 217
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 66 432 425 2013 60 2996
 Počet kontrol. objektov počet 62 372 238 1789 52 2513
            z toho objektov s nedostatkami počet 11 116 46 535 13 721
 Počet vykonaných auditov počet - 31 2 - - 33
            z toho auditov s nezhodami počet - 22 - - - 22
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet 4 33 6 64 1 108
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 27 1 144 12 184
 - výroby počet - 47 1 4 2 54
 - skladovania počet 7 31 18 180 3 239
 - predaja počet - 1 - 127 5 133
 - prepravy počet - - 1 1 - 2
 - technologického zariadenia počet - 21 4 13 1 39
 - budov počet 1 57 14 102 - 174
 3.neplnenie opatrení počet - 5 3 27 - 35
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet 1 18 12 202 1 234
 - mikrobiológia počet - 1 - 16 - 17
 - senzorika, fyz. chemické počet - 13 1 33 1 48
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - - - -
 - aditívne látky počet - 1 2 2 - 5
 - kontaminanty počet - 6 1 3 - 10
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - - - 1 - 1
 - iné počet 1 5 5 9 - 20
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - - 2 104 - 106
 6.nedostatky v dokumentácii počet 2 29 6 123 8 168
 7.alergény počet - - - 7 - 7
 8.iné počet 1 6 1 57 - 65
  Spolu počet 17 301 78 1219 34 1649
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - - - 430 - 430
m.j. - - - 619,40 - 619
Sk - - - 89 245,30 - 89 245,30
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - 22 - 22
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 8 - 26 - 34
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - 23 9 59 4 8
  Spolu počet rozhodnutí počet - 19 4 87 1 111
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - 2 1 10 - 13
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 3 1 55 - 59
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - 1 - - - 1
 - osobitné predpisy počet 9 116 35 313 12 485
  Spolu počet opatrení na mieste počet 9 122 37 378 12 558
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 19 4 145 - 168
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - - - 2 - 2
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 4 1 17 - 22
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - 1 - - - 1
 - iné počet - - - 2 - 2
  Spolu počet rozhodnutí počet - 24 4 164 - 192
Sk - 156 000,00 17 000,00 1 536 000,00 - 1 709 500,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - - 1 71 - 72
m.j. - - 50,20 197,91 - 248
Sk - - 8 754,00 24 220,50 - 32 974,50
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 1 4 239 - 244
m.j. - 32,00 109,90 661,69 - 804
Sk - 3 360,00 45 700,00 88 992,80 - 138 052,80
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - 1 - - - 1
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - - - 12 - 12
m.j. - - - 83,72 - 84
Sk - - - 19,94 - 19,94
 - iné opatrenia počet 3 53 2 114 12 184
  Spolu počet 3 55 7 436 12 513
m.j. - 32,00 160,10 943,32 - 1 135
Sk - 3 360,00 54 454,00 113 233,24 - 171 047,24
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 30 - 143 4 177
Sk - 13 800,00 - 96 200,00 2 700,00 112 700,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 12 119 31 87 20 269
 z toho nevyhovujúce počet - - 2 11 1 14
   percento % - - 6,45 12,64 5,00 5,20
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 88 1 244 246 1 366 63 3 007
   z toho nevyhovujúce počet 1 43 3 61 2 110
   percento % 1,14 3,46 1,22 4,47 3,17 3,66

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých  3 007 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom  110  vzoriek, čo predstavuje  3,66 %.Z celkového množstva 110 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:

 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Október 2007

 Celkový počet hodnotených vzoriek 3007
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 110 (3,66%)
 Z toho
 - senzorické znaky 9
 - označenie 47
 - fyzikálno-chemické znaky 29
 - GMO 0
 - mikrobiológia 11
 - aditívne látky 13
 - kontaminanty 7
 - reziduá pesticídov 1
 - reziduá veterinárnych liečiv 1
 

V niektorých prípadoch vzorka nevyhovela vo viacerých znakoch.
V rámci následných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 20 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 11 595 kg/l v hodnote 178 978 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

 

Obchodná sieť
predaj 7 druhov výrobkov po dátume spotreby, nevyhovujúca teplota pri sladovaní mliečnych výrobkov, znečistené mraziace boxy a hrubá námraza, neuvedený údaj o prítomnosti alergénov u krájaných mäsových výrobkov
predaj 11 druhov výrobkov po dátume spotreby, 8 druhov výrobkov nesprávne označených
mäsové výrobky neoznačené dátumom spotreby, zmyslové zmeny (zápach, osliznutie) u jedného druhu mäsového výrobku, predajcom zabalená chladená hydina bez akéhokoľvek označenia, neoznačené alergény u mäsových výrobkov
znečistená a poškodená podlaha, znečistený a poškodený silikónový mäsiarsky klát, znečistený strop, znečistené kryty osvetlenia, poškodený obklad steny (chýbali kachličky), znečistené chladiace zariadenia, nedostatky v označení u nebalených mäsových výrobkov, porušenie teplotných podmienok skladovania a vystavovania údených mias, predaj 2 druhov mäsových výrobkov po DS
nedostatky v označení predbalených syrov, nedostatky v označení nebalených mäsových výrobkov, výskyt plesní v chladiacom boxe na mliečne výrobky, nedostatky pri uskladnení pekárenských výrobkov
na predajni uložené pekárske prepravky priamo na podlahe
nedostatky v označení čerstvého ovocia a zeleniny - chýbalo označenie krajiny pôvodu
v sklade tovar na iný než pôvodný účel uložený na rôznych miestach, uložený spôsobom neprehľadným, ktorý neumožňuje bezpečné vykonávanie ich kontroly a manipulácie s nimi, na predajni v chladiacom zariadení pri lahôd. výrobkoch, balených mäsových výrobkoch, regál znečistený vytečeným, zaschnutým tovarom, pod mriežkou blato, prach, pri balenom čerstvom hydinovom mäse plocha znečistená vytečeným obsahom z výrobkov (krv, voda), na predajni sa nevedú záznamy o vykonaných čistiacich a dezinfekčných činnostiach
nedostatky v hygiene pradaja, mäsové výrobky balené vákuovo a rozbalené neboli označené dátumom a hodinou rozbalenia
opakovaný nedostatok: neoznačené konzumné zemiaky, prázdne pekárske prepravky na podlahe, pracovníčka za mäsovým pultom nepoužíva pokrývku hlavy
predávané ovocie a zelenina, rozvažované mliečne výrobky neboli značené v zmysle požiadaviek platnej legislatívy
slepačie vajcia neskladované podľa požiadaviek legislatívy
nedostatky v dokumentácii, nesplnená registračná povinnosť, nedostatky v označení ovocia a zeleniny, neoznačený a nevyhradený priestor na tovar vyradený z obehu, znečistené okno a parapetná doska, porušený, necelistvý povrch stien
výskyt plodov s deformáciami, poškodením (paprika zeleninová), časť tovaru s poškodeným spotrebiteľským balením
porušenie osobnej hygieny
tovar po DS, DMT, nedodržaná teplota skladovania, predaj potravín iných ako zdravotne neškodných, nedostatočne označený tovar, nedostatočná hygiena (výskyt škodcov a ich exkrementov)
nevyšetrený zdroj pitnej vody (studňa)
chýba prívod teplej pitnej vody, chýbajúce WC, nedostatky v hygiene budov, chýba odborná spôsobilosť predavačky
v chladiacom zariadení na mäsové výrobky a mliečné výrobky nevyhovujúca teplota, nezlučiteľné skladovanie
spoločný predaj nezlučiteľných druhov potravín, stavebno-technické nedostatky
predaj nebezpečného výrobku
v čase výkonu úradnej kontroly bola zistená nevyhovujúca hygiena skladovania mäsa a mäsových výrobkov v chladiacom boxe na mäso a mäsové výrobky, nevyhovujúca povrchová úprava dverí a rámu dverí, steny a regálov v chl. boxe na mäso a mäsové výrobky.
predaj potravín po uplynutí DS/DMT (14druhov)
mrazená hydina, mrazené držky a mrazená zelenina s odporúčanými skladovacími podmienkami - 18°C, skladované pri teplotách -12°C, -6°C, -13°C, čerstvé vajcia skladované pri teplote +2°C
nedodržaná osobná hygiena - nepoužívanie ochranných pomôcok, pekárske výrobky boli uskladnené v prepravkách priamo na podlahe, v predajni bo výskyt lezúceho hmyzu - šváby
predaj mletého mäsa nesprávne označeného
predaj senzoricky nevyhovujúcich výrobkov (RASFF)
umiestňovanie na trh potraviny nedostatočne označené, nesprávne označené
umiestňovanie na trh potravín po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti
neoznačenie výrobkov v slovenskom jazyku, nedodržanie teplotných režimov pri skladovaní mäsa a mäsových výrobkov, spoločné skladovanie navzájom nezlučiteľných druhov potravín, chýbajúce nadobúdacie doklady k predávanému mäsu, nehygienické skladovanie potravín v zázemí predajne, opatrenia a sankcia uložené v správnom konaní
prítomnosť trusu a časti odumretých tiel živočisných škodcov ako aj prítomnosť živých bielych červov, začaté správne konanie
chýba evidencia čistenia a plán čistenia
chýba plán čistenia a evidencia vykonávaných činností
nesprávne skladovanie vyradeného tovaru, nedostatočná evidencia v rámci vlastného HACCP
znečistené stropy v chladiacich boxoch, opadávajúca omietka v manipulačnej miestnosti, nedostatočná evidencia čistenia, chýbajúce utierky v sociálnom zariadení
znečistený regál so sušenými plodmi, znečistené mraziace zariadenie na hydinu, poškodené dvere medzi skladom a predajňou, navezené palety na predajnej ploche, znečistené pracovné oblečenie
námraza na mraziacom zariadení v sklade, odpadnutý kryt svietidla na strope v sklade, nevyčistená chladiaca vitrína na masové výrobky v predajni
poškodené gumové tesnenie na chladničke na vajcia v sklade
predaj hlbokomrazených kurčiat s drobkami na ktorých nedržali (odlepovali sa) etikety so slovenským prekladom.
nezabezpečené oddelené skladovanie vzájomne nezlúčiteľných potravín
nedostatok v hygiene predaja - výskyt hmyzu v priestore predajne
nevyhovujúca kvalita broskýň, zákaz 84 kg
predaj potravín bez označenia v slovenskom jazyku, nepredložené nadobúdacie doklady k tovaru, uloženie tovaru na podlahovej ploche
znečistené steny v sklade, poškodené nátery na regáloch, dverách, vykurovacom telese
nedostatky v osobnej hygiene, mäsové výrobky s odporúčanými podmienkami skladovania od 0°C do 4°C skladované pri 10°C, znečistené priestory predajne
nedodržaná teplota skladovania pri mliečnych výrobkoch
Distribútori a dopravcovia
chýbajúce Rozhodnutie RÚVZ, nevykonaná registrácia
pod paletami a na ťažko dostupných miestach znečistená podlaha, v spodných regáloch tovar zaprášený
pri dverách stena silne poškodená, rozbitá od manipulačného vozíka, v sklade porušený strop, v chladiacom boxe stena navlhnutá, opadáva omietka
nedostatky v označení zemiakov, manipulačná časť nie je zreteľne oddelená od expedičnej časti, neoznačený a nevyhradený priestor na tovar vyradený z obehu
podlaha v manipulačnej časti bola znečistená
strop v sklade nápojov nie je celistvý
chýba evidencia čistenia
nesprávne skladovanie vyradeného tovaru
spoločné skladovanie potravinárskeho s nepotravinárskym tovarom
spoločné skladovanie vzájomne nezlúčiteľných druhov tovarov v mraziacom zariadení, chýbal teplomer, nedostatočne vedená evidencia hygieny a sanitácie
poškodený roh steny v sklade, dvere z vonkajšieho prostredia nie sú zabezpečené proti vnikaniu hlodavcov, nevykonaná deratizácia
v sklade cukroviniek - plesnivá stena pod ventilátorom, sklad konzervárenských výrobkov - plesnivá stena pod odpadovou šachtou, sklad nealko nápojov - poškodené gumové závesy pri vstupe do skladu, znečistená stena pod svietidlami na rampe, sklad múky - poškodené gumové závesy pri vstupe do skladu, sklad korenín - znečistená expedičná časť , výskyt pavučín, znečistené okná.
nezavedený systém vysledovateľnosti potravín
v sklade potravín poškodená omietka, chýba šatňa pre zamestnancov
Výroba a baliarne
chýbajúce rozhodnutie RÚVZ , zistené nedostatky v osobenej hygiene a v hygiene výroby
vo výrobe, v častiach dražovňa, leštiareň a gumírovňa popraskané okná, v leštierni a dražovni olupujúci sa náter na stene, stena ťažko čistiteľná, v pôdoryse prevádzkarne chýba vyznačenie umiestnenia monitorovacích staničiek
v sklade surovín uložené potraviny nesúvisiace s výrobou
porušená hygiena budov - vo výrobnej hale a v chladiacom boxe sa olupuje omietka
vo výrobných priestoroch sa nachádzali osobné veci zamestnancov
v čase úradnej kontroly boli zistené nevyhovujúce výsledky vyšetrení sterov z prostredia vykonaných v rámci vlastných kontrol PPP
počas úradnej kontroly boli zistené opotrebované nátery z technologického zariadenia, znečistené okolie oknien (zatečené)
neplnenie uložených opatrení
nadmerný kondenz v kysiarni, chladenie chlebov na expedičnej rampe, na otvorenom okne chýba sieť, veci osobnej spotreby vo výrobni
chýba rozhodnutie RÚVZ
hotové výrobky sú skladované spolu s tovarom určeným na vyradenie
hygienické nedostatky, opotrebované umývadlo (pracovná doska), nevedenie evidencie sanitačných prác
nevyhovujúca hygiena výroby - osobné predmety v prevádzke, otvorené okná neboli zabezpečené proti vnikaniu hmyzu, vykurovacie telesá, dvere na kvasiarni boli zanesené špinou, v sklade múky sa nachádzali opotrebované nefunkčné stroje, vrecia s múkou boli vyhryzené, zlepšujúce látky boli uskladnené na podlahe spolu s čistiacimi prostriedkami
popadaná omietka vo výrobnej časti, na dverách poškodené zárubne
kryty na svietidlách v sklade surovín chýbali, poškodený náter na dverách
na stene oproti peci vybité obkladačky, v sklade múk pavučiny a výskyt molí
výskyt živých škodcov (mole múčnej) v priestoroch miešarne na vnútornej stene odstavenej dieže, na strojnotechnologickom zariadení (šľahač kvasov) a v dieži s ražnou múkou určenou na posyp výskyt mučiara obyčajného
znečistené prepravné obaly prachom s naloženými pekárskymi výrobkami určenými na rozvoz, poškodené, koródujúce dvere pri baličke vo výrobnej časti prevádzky
okná nezabezpečené proti vnikaniu hmyzu, chýba evidencia čistenia a sanitácie
poškodený povrch dverí sušiarne cestovín, nesprávne označené nádoby na odpad, chýba aktualizácia HACCP - zmena právneho subjektu, chýba evidencia odbornej spôsobilosti
znečistené plechy, znečistený strop prevádzky
používanie funkčne nevyhovujúcej pekárskej lopaty
poškodená sklenená výplň pri balení vrecovaných múk, v priestoroch baliarne bol poškodený povrchový náter baličky, v sklade hotových výrobkov bol zistený čiastočný výskyt pavučín, v priestoroch výskytu cyklónov bol zistený vyšší podiel nečistôt
pri cielenej kontrole zameranej na používanie zakázaného farbiva bola zistená prítomnosť tohto farbiva E 128 v klobáse
prasknuté sklo na plastovom okne vo výrobnej časti, znečistené okenné rámy vo výrobných priestoroch, znečistené železné rámy na vozíkoch používaných vo výrobe, znečistené bedničky používané k expedícii pekárskych výrobkov
znečistené rohy, výskyt plesní pri vchododvých dverách do skladu múky, cukru, znečistené rohy, výskyt prasklín nad dverami pri vstupe do skladu tukov a olejov
poškodené koše, poškodené kryty na pečivo uložené na predajnej ploche, znečistené vozíky používané na pečenie a ukladanie pečiva
nevyhovujúca hygiena sociálnych zariadení
nedostatočné čistenie zemiakov (niektoré zemiaky boli zelené) pred tepelnou úpravou, nedostatky v skladovaní, spoločné skladovanie potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, pracovníci vo výrobe boli oblečení v civilnom odeve
poškodená skriňa na obalový materiál, nedostatky v značení výrobkov na štítku chýbal údaj o zložení výrobku
na niektorých miestach v sklade finálnych výrobkov poškodené steny a podlahy

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V októbri 2007 bolo podaných celkom 110 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

 

Z celkového počtu 110 prijatých podaní, bolo 41 opodstatnených, 43 neopodstatnených a u  18 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp.  v  8 prípadoch neboli ukončené laboratórne analýzy a šetrenia.


 

PODANIA: prehľad za mesiac Október 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 15 11 4 0 0
 Trnava 7 1 5 1 0
 Nitra 10 1 7 1 1
 Trenčín 13 5 5 3 0
 Žilina 28 10 10 4 4
 B. Bystrica 11 3 5 2 1
 Prešov 5 2 1 2 0
 Košice 21 8 6 5 2
 Spolu ŠVPS SR 110 41 43 18 8

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
predaj gaštanov voľných jedlých, ktoré boli plesnivé a zhnité bola odobratá vzorka na laboratórne vyšetrenie, v zmysle protokolu o skúške vzorka mala vzhľad a vôňu s príznakmi akostného narušenia.
predaj pokazeného hydinového mäsa v čase kontroly sa predmet podania potvrdil
predaj pokazených hydinových krídel a zápach v predajni v časti pri mraziacich boxoch v čase kontroly sa predmet podania v obidvoch prípadoch potvrdil
predaj tovaru po DS a DMT v čase kontroly bol zistený predaj 22 druhov potravín po uplynutí dátumu spotreby a u 10 druhov výrobkov bolo zistené prepisovanie DS a DMT
predaj plesnivého ovocia a zeleniny a zanedbaná hygiena v prevádzkarni predmet podania sa počas kontroly potvrdil
predaj pokazených potravín (mäso, bryndza) v čase kontroly sa predmet podania potvrdil
predaj zhnitej mrkvy a zápach v predajni v čase kontroly sa predmet podania ohľadne predaja mrkvy napadnutej hnilobou potvrdil
výskyt červíkov v čokoláde "Barila" v čase kontroly bol zistený výskyt molí v prevádzkarni u 9 druhov výrobkov, výskyt červíkov v čokoláde "Barila" sa však nepotvrdil
predaj výrobku "kebab" - údajne výrobený z mačacieho mäsa, hygiena predaja zistené porušenie platnej legislatívy, uložené opatrenia na mieste, následnú kontrolu plnenia uložených opatrení vykonajú zamestnanci RÚVZ ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
predaj potravín po uplynutí dátumu spotreby - opakovane zistený tovar po dobe spotreby
tovar po dátume spotreby, zapáchajúce mäsové výrobky bol zistený predaj tovaru po dátume spotreby
hygiena predaja zistený bol predaj tovaru po DS, DMT, nedodržaná teplota skladovania, predaj potravín iných ako zdravotne neškodných, nedostatočne označený tovar, nedostatočná hygiena (výskyt škodcov a ich exkrementov)
predaj zmyslovo zmenených výrobkov pred uplynutím DS nedodržané teploty skladovania mliečnych a mäsových výrobkov, nedostatočný počet chladiacich zariadení
predaj kuracích stehien nedostatočné označenie predávaných kuracích stehien
predaj nekvalitného mäsového výrobku, obsah mäsového podielu v čase úradnej kontroly odobratá vzorka, ktorá nevyhovela požiadavkám platnej legislatívy
predaj čokolády po dátume minimálnej trvanlivosti v čase úradnej kontroly zistený predaj čokolády po uplynutí minimálnej trvanlivosti
predaj nekvalitného pekárskeho výrobku - senzorické zmeny, výskyt kovových častí v čase úradnej kontroly už bol tovar vyradený z predaja z dôvodu reklamácie, pre výskyt kovových častí, bolo vykonané hodnotenie u stiahnutého reklamovaného tovaru, kde bol zistený výskyt kovových častí
nedostatky v osobnej hygiene v čase úradnej konroly boli zistené nedostatky v osobnej hygiene pri manipulácii s mäsom, mäsovými výrobkami
predaj nekvalitného mliečneho výrobku, senzorické zmeny, skysnuté jogurtové jahodové mlieko RAJO v čase úradnej kontroly odobratá vzorka nevyhovujúca v senzorických znakoch
predaj nekvalitnej čerstvej zeleniny, rajčiny balené kríčkové, senzorické zmeny, hniloba v čase úradnej kontroly bol zistený predaj nekvalitných rajčiakov
nedostatky v označovaní odobraté boli vzorky (4 druhy trvanlivého pečiva) do skúšobných laboratórií, 3 druhy nevyhoveli v označení
kvalita kurča hlbokomrazené - krvavé škvrny na krídlach, na koži
predaj znečistených vajec zistený bol predaj vajec so znečisteným povrchom
nedostatky v označení hovädzieho mäsa chýbali údaje z povinného značenia, subjekt upozornený na zabezpečenie distribúcie hovädzieho mäsa s povinným označením v zmysle platnej legislatívy
zápach konzervy po jej otvorení pri úradnej kontrole odobratá vzorka rovnakej šarže, zaslaná na ŠVPU Bratislava posúdená ako nevyhovujúca
predaj mletého mäsa po uplynutí DS bol zistený predaj mäsových výrobkov po uplynutí DS a výrobku s poškodeným obalom
kontrola kvality predávaných potravín, kontrola podmienok skladovania zistené uvádzanie potravín do obehu po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, nedostatky v skladovaní výrobkov, nesplnenie opatrenia z predchádzajúcej kontroly - začaté správne konanie
kvalita predávaného mäsa, hygiena predaja senzorické zmeny predávaného mäsa nezistené, zistené porušovanie osobnej hygieny a hygieny manipulácie s nebalenými potravinami
predaj nekvalitného ovocia a zeleniny (mango, broskyne, dyne) bol zistený predaj nekvalitnej plodiny dyňa červená
predaj jogurtov po uplynutí DS bol zistený predaj výrobkov po uplynutí DS
predaj nahnitých broskýň vykonaná kontrola (senzorická hodnotenie), zakázaných 84 kg broskýň
v označení chýba špecifikácia kontrolou zistené, že u niektorých druhov chýba špecifikácia

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac Október 2007

komodita

Počet podaní

Opodstatnené

Neopodstatnené

Nedalo sa dokázať

Neukončené analýzy a kontroly

Mäso, MV

15

6

5

4

0

Hydina

6

4

1

1

0

Mliečne výrobky

14

4

6

2

2

Ryby, kôrovce

3

2

1

0

0

Cukrovinky, cukor

5

2

1

2

0

Ovocie, zelenina

8

4

4

0

0

Pekárenské výrobky

12

2

5

5

0

Nealko nápoje

3

1

1

1

0

Liehoviny

3

0

3

0

0

Ostatné komodity, hygiena predaja

41

16

16

3

6

Spolu ŠVPS SR

110

41

43

18

8

 

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 217 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie