Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace September 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci september 2008 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 991 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 282 boli nedostatky zistené v 556 prevádzkarniach, čo tvorí 24,36 % (v mesiaci august 2008 – 28,21%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 56 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 3 prípadoch.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 54 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 42 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 9 rozhodnutí, 3 v prípade distribútorov a dovozcov.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci september 2008 to bolo 155 druhov výrobkov o hmotnosti 27 378 kg/l, v hodnote 1 251 198 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 12 628 kg/l v hodnote 1 180 722 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 477 druhov potravín o hmotnosti 775 kg/l v hodnote 106 352 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 106 blokových pokút na mieste je 66 000 Sk, pričom najviac blokových pokút (99) bolo uložených v obchodnej sieti – 61 500 Sk.

V mesiaci september 2008 nadobudlo právoplatnosť 178 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 1 602 500 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 152 rozhodnutí v hodnote 1 412 500 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 18 rozhodnutí v hodnote 133 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 7 rozhodnutí v hodnote 55 000 Sk a u výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode 1 rozhodnutie v hodnote 2 000 Sk.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 389 opatrení inšpektormi na mieste. Najviac 300 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti. 
 
Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac September 2008

vykonaných v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách
Prvovýrobcovia
Výrobcovia a baliarne
Distribútori a dopravcovia
Maloobchod
Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode
Spolu
Počet úradných kontrol
počet
                 55                      324                       168                   1,951                      37                   2,535   
Počet importných úradných kontrol
počet
                    -                         19                       247                            -                         -                       266   
Počet dodatočných úradných kontrol 
počet
                   1                         36                         27                       125                        1                       190   
Počet úradných kontrol SPOLU
počet
                 56                      379                       442                   2,076                      38                   2,991   
Počet úradných kontrol s nedostatkami
počet
                   3                         91                         47                       424                        6                       571   
Počet kontrolovaných objektov
počet
                 48                      292                       230                   1,680                      32                   2,282   
z toho objektov s nedostatkami
počet
                   3                         84                         39                       423                        7                       556   
Počet vykonaných auditov
počet
                    -                         24                            7                            -                         -                         31   
z toho auditov s nezhodami
počet
                    -                         19                            2                            -                         -                         21   
Zistené nedostatky 1.porušené ZSVP
počet
                    -                         10                             -                         29                         -                         39   
2.nevyhovujúca hygiena
 
- osobná hygiena
počet
                    -                           8                            2                       111                         -                       121   
- výroby
počet
                    -                         34                             -                           1                        4                         39   
- skladovania
počet
                    -                         28                         13                       108                        2                       151   
- predaja
počet
                    -                            -                             -                         77                        1                         78   
- prepravy
počet
                    -                            -                             -                         13                         -                         13   
- technologického zariadenia
počet
                    -                         18                            1                         39                        2                         60   
- budov
počet
                    -                         34                         19                       103                        1                       157   
3.neplnenie opatrení
počet
                    -                           2                             -                         15                         -                         17   
4.nevyhovujúce výrobky
 
- nedostatky v označení
počet
                    -                           8                            6                       110                        1                       125   
- mikrobiológia
počet
                    -                           5                             -                           1                         -                           6   
- senzorika, fyz. chemické
počet
                   1                           4                            2                         12                         -                         19   
- geneticky modifikované organizmy
počet
                    -                            -                             -                            -                         -                            -   
- aditívne látky
počet
                    -                            -                            3                         11                         -                         14   
- kontaminanty
počet
                   1                            -                            1                           2                         -                           4   
- reziduá pesticídov, veter. liečiv
počet
                    -                           1                            2                           1                         -                           4   
- iné
počet
                    -                           6                            3                         13                         -                         22   
5.predaj po dobe spotreby, po DMT
počet
                    -                            -                             -                         85                         -                         85   
6.nedostatky v dokumentácii
počet
                    -                         27                            6                         75                        3                       111   
7.alergény
počet
                    -                           1                            1                           8                         -                         10   
8.iné
počet
                    -                         12                            9                         44                         -                         65   
Spolu
                   2                      198                         68                       858                      14                   1,140   
Počet druhov výrobkov po dobe  spotreby, DMT
počet
                    -                            -                             -                       473                        4                       477   
m.j.
                  -                            -                             -                   763.61                11.00                       775   
Sk
               -   Sk                    -   Sk                     -   Sk 105,242.10 Sk     1,110.00 Sk 106,352.10 Sk
Právoplatné rozhodnutia - opatrenia uložené orgánmi úradnej kontroly Dôvod:   - § 19, ods.1, písm. a)
počet
                    -                            -                             -                           1                         -                           1   
            - § 19, ods.1, písm. b)
počet
                    -                           1                             -                           1                         -                           2   
            - § 19, ods.1, písm. c)
počet
                    -                            -                             -                            -                         -                            -   
            - § 19, ods.1, písm. d)
počet
                    -                            -                             -                            -                         -                            -   
            - § 19, ods.1, písm. e)
počet
                    -                         10                            3                         57                         -                         70   
            - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004)
                    -                            -                             -                            -                         -     
Spolu počet rozhodnutí
počet
                    -                           9                            3                         42                         -                         54   
Opatrenia na mieste Dôvod:  - § 19, ods.1, písm. a)
počet
                    -                            -                            1                           5                         -                           6   
           - § 19, ods.1, písm. b)
počet
                    -                           1                         12                         31                         -                         44   
           - § 19, ods.1, písm. d)
počet
                    -                            -                             -                           1                         -                           1   
           - osobitné predpisy
počet
                   2                         44                         26                       263                        3                       338   
Spolu počet opatrení na mieste
počet
                   2                         45                         39                       300                        3                       389   
Právoplatné rozhodnutia - pokuty  Dôvod:  - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1)
počet
                    -                         14                            6                       155                        1                       176   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2)
počet
                    -                            -                             -                            -                         -                            -   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3)
počet
                    -                           3                            1                         20                         -                         24   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4)
počet
                    -                            -                             -                            -                         -                            -   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5)
počet
                    -                            -                             -                           3                         -                           3   
  - iné
počet
                    -                           1                             -                           2                         -                           3   
Spolu počet rozhodnutí
počet
                    -                         18                            7                       152                        1                       178   
Sk
               -   Sk   133,000.00 Sk      55,000.00 Sk 1,412,500 Sk     2,000.00 Sk 1,602,500 Sk
Opatrenia/zákazy       - uzatvorenie podniku, jeho časti
počet
                    -                            -                             -                            -                         -                            -   
      - príkaz na stiahnutie
počet
                    -                           1                            4                       234                         -                       239   
 
m.j.
                  -               1,436.00              8,962.00              2,230.31                       -                   12,628   
 
Sk
               -   Sk     97,161.00 Sk    920,710.00 Sk   162,851.48 Sk                  -   Sk 1,180,722.48 Sk
      - zákaz umiestneniana trh
počet
                   1                            -                            3                       151                         -                       155   
 
m.j.
         640.00                          -              26,286.50                 451.49                       -                   27,378   
 
Sk
   2,650.00 Sk                    -   Sk 1,182,821 Sk 65,726.50 Sk                  -   Sk 1,251,197.50 Sk
      - zákaz používania prístrojov a zariadení
počet
                    -                           1                             -                            -                         -                           1   
      - pozastavenie činnosti, uzatvorenie
počet
                    -                            -                             -                            -                         -                            -   
      - dočasný zákaz umiestnenia na trh
počet
                    -                            -                             -                           2                         -                           2   
 
m.j.
                  -                            -                             -                        7.00                       -                             7   
 
Sk
0.00 Sk 0.00 Sk 0.00 Sk 1,197.00 Sk 0.00 Sk 1,197.00 Sk
      - iné opatrenia
počet
                    -                           5                             -                           3                         -                           8   
Spolu
počet
                   1                           7                            7                       390                         -                       405   
m.j.
         640.00             1,436.00            35,248.50              2,688.80                       -                   40,013   
Sk
2,650.00 Sk 97,161.00 Sk 2,103,531.00 Sk 229,774.98 Sk 0.00 Sk 2,433,116.98 Sk
Blokové pokuty  (152/95 §29)
počet
                    -                           5                            2                         99                         -                       106   
 
Sk
               -   Sk        3,500.00 Sk        1,000.00 Sk 61,500 Sk                  -   Sk 66,000 Sk
Hodnotenie výrobkov na mieste
počet
                 12                      237                         28                       106                      28                       411   
z toho nevyhovujúce
počet
                   1                            -                             -                            -                         -                           1   
percento
%
             8.33                                  0.24   
Hodnotenie vzoriek v laboratóriach
počet
              135                      673                         98                       904                        7                   1,817   
z toho nevyhovujúce
počet
                   1                         20                            2                         48                         -                         71   
percento
%
             0.74                     2.97                      2.04                      5.31                         3.91   

 

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 1 722 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 75 vzoriek, čo predstavuje 4,36 %.


Z celkového množstva 71 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách

 Celkový počet hodnotených vzoriek 1817
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 71
 Z toho
 - senzorické znaky 12
 - označenie 24
 - alergény 11
 - fyzikálno-chemické znaky 14
 - GMO 0
 - mikrobiológia 5
 - aditívne látky 6
 - kontaminanty 1
 - reziduá pesticídov 3
 - reziduá veterinárnych liečiv 1
 

V rámci dodatočných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 6 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 21 kg/l v hodnote 2560 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
nepredložené sprievodné doklady - predaj tovaru neznámeho pôvodu
následná kontrola na preverenie splnenia uložených opatrení rozhodnutím - prevádzkovateľ v stanovenom termíne  nesplnil opatrenia, nakoľko nevykonal hygienickú úpravu skladovacích priestorov, nevyhovujúce teploty pri vystavovaní mäsových výrobkov 
predaj potravín po uplynutí DS, DMT - 18 druhov
nedostatočne zabezpečená vysledovateľnosť u mäsových výrobkov vybalených z veľkospotrebiteľských balení
zistené spoločné skladovanie navzájom nezlúčiteľných tovarov
opadaný obklad steny v sklade potravinárskeho tovatu a predaj výrobkov po DMT
porušenie zásad osobnej hygieny
chýbalo duálne zobrazovanie cien  a správny konverzný kurz
na trh sa uvádzal výrobok neoznačený v štátnom jazyku
predaj nedostatočne označených  potravín ázijského pôvodu (neoznačené v slovenskom jazyku, rozpory v označení alergénu na pôvodnom obale a na etikete s prekladom)
nedostatočné označenie v slovenskom jazyku, nevyhovujúce teploty skladovania v mraziacom boxe
chýba doklad o odbornej spôsobilosti
nedostatky vo vysledovateľnosti potravín
umiestňovanie potravín na trh potravín nesprávne označených
poškodený mäsiarsky klát a pracovný stôl na delenie mäsa
nevedenie písomnej evidencie čistenia chladiacich a mraziacich zariadení v súlade s plánom HACCP
nevyhovujúce skladovanie potravín pri teplotách určených PPP  
neoznámená činnosť orgánu úradnej kontroly, nesprávne označenie vlastných pekárskych výrobkov                                                                                                                                                                                                                                  
konzumné zemiaky neoznačené v zmysle platnej legislatívy
nedodržané teploty pri predaji, mrazené ryby, mrazená zeleniny a mrazené lístkové cesto uchovávané pri teplote - 10° C, požadovaná teplota -18° C a viac 
zvýšený výskyt lietajúceho hmyzu, chýba kontrolný teplomer
12 druhov výrobkov po dobe spotreby
chýba evidencia čistenia a sanitácie 
úradná kontrola vozidiel na prepravu potravín, poškodenie ložného priestoru, chýba certifikát ATP
nedostatočne označená voľne ložená hydina pri predaji, znečistená polica v chladiarni MV, znečistená ružica vo výlevke, znečistená podlaha a časť obkladu v umývarke prepraviek
predaj 13 druhov potravín po DMT
nevyhovujúce teplotné podmienky pri predaji mäsových, mliečnych výrobkov, čokolád
poškodené technologické zariadenia
Distribútori a dopravcovia
umiestnenie na trh nevyhovujúceho výrobku, prekročenie NPM rezíduí pesticídov
vozidlo nemalo ATP certifikát, bez registrácie teplôt
nevyhovujúca hygiena technologického zariadenia 
Výrobcovia a baliarne
kontrou výrobnej linky zistená nefunkčnosť metaldetektoru, nedostatky v dokumentácii 
nebalené pekárenské výrobky uložené v znečistených prepravkách
nedostatky v hygiene budov, výskyt korózie dverí kysiarne,  nedostatky v hygiene výroby
zistená prítomnosť reziduí veterinárnych liečiv v mede
nedodržanie osobnej hygieny, v priestoroch výroby boli otvorené okná, ktoré neboli zabezpečené proti vnikaniu hmyzu sieťkou,  v sušiarni cestovín sa nachádzali vozíky so sieťkami s cestovinami  aj so zemiakovými peletami, v sklade múky chýbal teplomer a vhkomer, v skladových priestoroch  hotových výrobkov nebola dodržaná dostatočná vzdialenosť od stien
zhrdzavená zárubňa dverí kysiarne, hrdzavé chladiace zariadenie v skladovacích priestoroch, znečistené regály na jemné pečivo, pečné plechy uložené priamo na podlahe vo výrobni a v spojovacej chodbe, vytekanie vody na podlahu vo výrobni, poškodenie povrchového náteru rámov garbových vozíkov, neaktulizovanie predpisov správnej výrobnej praxe.
nie je vypracovaný projekt HACCP
chýba evidencia čistenia a sanitácie a teplôt
oľupujúca sa maľovka v sklade múky, vo vstupnej chodbe do skladov surovín, obalov, znečistené poklopy na peci pri výrobe langošov a pečených buchiet
výskyt pavučín vo vstupnej hale , výskyt plesní na okenných rámoch v vstupnej hale, oľupujúca sa maľovka stropu nad linkou na výrobu rožkov
chýbajúci kryt na svietidle, opotrebovaný filcový pás na rožkovacej linke

 


Podania spotrebiteľov
 

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V septembri 2008 bolo podaných celkom 71 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.
 

Z celkového počtu 71 prijatých podaní, bolo 25 opodstatnených, 27 neopodstatnených a u 18 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 1 prípade neboli šetrenia a analýzy ukončené, resp. boli zistenia odstúpené.

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
prítomnosť červíkov, hmyzu v sušenom ovocí odobratá úradná vzorka, zaslaná na zmyslové vyšetrenie na ŠVPÚ BA - vzorka nevyhovujúca 
bujón Karpatia - predaj po dobe spotreby bujón Karpatia po DS nebol zistený,  zistené iné dehydrované výrobky po dobe spotreby
predaj mliečnych výrobkov po DS podanie bolo opodstatnené
čerstvé vajcia 10ks - všetky pokazené  odobraté vzorky - roztečené žĺtky, zápach, hniloba, plesne
masť škvarená - zápach, nevyhovujúca chuť odobraté vzorky - chuť a vôňa po skazenom tuku
kvalita mlynských výrobkov pri úradnej kontrole bola zistená prítomnosť vývojových štádii lietajúceho hmyzu
mleté mäso, mäsové výrobky, syry, predaj nekvalitného tovaru, pokazeného hygienické nedostatky nezistené, hodnotením na mieste balených krájaných syrov a salám neboli zistené nedostatky, vykonaný odber vzoriek mletých mäsových prípravkov, zistené boli senzorické zmeny
predaj tovaru po DMT a dátume spotreby v predajni bol zistený predaj 3 druhov tovaru po uplynutí DMT, prevádzková hygiena bola na požadovanej úrovni
výskyt švábov v oddelení ovocia a zeleniny, v košíkoch so zeleninou i v ďalších priestoroch predajne kontrolou bola dokázaná prítomnosť švábov v priestoroch predajne, nariadené vykonanie dezinsekcie
predaj potravín po dobe spotreby úradnou kontrolou bol zistený predaj potravín po dobe spotreby
predaj pokazených vajec v čase kontroly predajca už mal predmetnú dávku vajec stiahnutú z predaja a uloženú na vyhradenom mieste na vrátenie dodávateľovi 

 

 

 

PODANIA: prehľad za mesiac September 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 9 4 4 1 0
 Trnava 10 3 5 2 0
 Nitra 5 3 0 2 0
 Trenčín 12 3 7 2 0
 Žilina 8 5 3 0 0
 B. Bystrica 9 1 2 5 1
 Prešov 1 0 0 1 0
 Košice 17 6 6 5 0
 Spolu ŠVPS SR 71 25 27 18 1

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac September 2008

 Komodita

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
Mäso, MV 14 4 8 2 0
Mliečne výrobky 9 3 2 4 0
Spracované ovocie, zelenina 3 1 1 1 0
Pekárenské výrobky 5 0 3 2 0
Vajcia 7 3 1 3 0
Ostatné komodity, hygiena predaja 33 14 12 6 1
 Spolu ŠVPS SR 71 25 27 18 1

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 266 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi. Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac august 2008 bolo analyzovaných celkovo 31 vzoriek – bez pozitívnych vzoriek).