Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace September 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci september 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2747 úradných kontrol.

 

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2333  boli nedostatky zistené v  680 prevádzkarniach, čo tvorí  29,14 % (v mesiaci august to bolo 30,94%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 72 úradných kontrol, nedostatky boli zistené  v 5 prevádzkarňach.

 

V správnom konaní bolo vydaných celkom 103 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 77 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 14 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia  9 rozhodnutí. U výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode boli vydané 3 rozhodnutia.

 

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci september 2007 to bolo 162 druhov výrobkov  o hmotnosti 1482 kg/l, v hodnote 69 393  Sk. V 84 prípadoch bol vydaný príkaz na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 319 kg/l v hodnote  33 583 Sk.

 

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných  565 druhov potravín o hmotnosti  998 kg/l v hodnote 139 232 Sk.

 

Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.

Celková hodnota uložených 169 blokových pokút na mieste je 109 100 Sk, pričom najviac blokových pokút (157)  bolo uložených v obchodnej sieti –  102 800 Sk.

 

V mesiaci september 2007 nadobudlo právoplatnosť 140 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.

Hodnota uložených pokút je 1 212 000 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 122 rozhodnutí v hodnote 1 047 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 10 rozhodnutí v hodnote 108 000 Sk,  v kategórii distribútorov a prepravcov 4 rozhodnutia v hodnote 35 000 Sk a u výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode 4 rozhodnutia v hodnote 22 000 Sk.

 

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 338 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 218 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.

 
 

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol v mesiaci September 2007

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 72 384 216 1787 44 2503
 Počet importných úradných kontrol počet - 20 224 - - 244
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 72 404 440 1787 44 2747
 Počet kontrol. objektov počet 71 341 230 1656 35 2333
 z toho objektov s nedostatkami počet 5 112 42 512 9 680
 Počet vykonaných auditov počet - 15 - - - 15
 z toho auditov s nezhodami počet - 11 - - - 11
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 9 3 33 5 50
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 13 3 170 6 192
 - výroby počet - 38 - 2 1 41
 - skladovania počet - 36 25 153 1 215
 - predaja počet - - 1 132 2 135
 - prepravy počet - 3 - 1 - 4
 - technologického zariadenia počet - 19 1 30 - 50
 - budov počet - 56 20 89 1 166
 3.neplnenie opatrení počet - 6 - 9 4 19
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet 2 20 5 135 2 164
 - mikrobiológia počet - 4 3 3 - 10
 - senzorika, fyz. chemické počet 1 8 3 34 1 47
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - - - -
 - aditívne látky počet - 1 - 4 - 5
 - kontaminanty počet 1 1 1 3 - 6
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - 2 1 3 - 6
 - iné počet - 5 - 11 - 16
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - - 1 116 - 117
 6.nedostatky v dokumentácii počet - 11 10 96 4 121
 7.alergény počet - - - 10 - 10
 8.iné počet - 16 7 66 7 96
  Spolu počet 4 248 84 1100 34 1470
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - - 5 560 - 565
m.j. - - 128,68 869,57 - 998
Sk - - 10216,70 129014,80 - 139231,50
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - 11 - 11
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - - - ,
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - 2 - 2
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 10 6 60 - 76
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - 12 13 43 3 8
  Spolu počet rozhodnutí počet - 14 9 77 3 103
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - 1 2 5 - 8
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 5 1 38 1 45
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - 1 - , - 1
 - osobitné predpisy počet 1 66 29 175 13 284
  Spolu počet opatrení na mieste počet 1 73 32 218 14 338
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 8 3 120 4 135
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - -2 - 2 - 2
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - - 1 5 - 8
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - - - - - -
  Spolu počet rozhodnutí počet - 10 4 122 4 140
Sk - 108000,00 35000,00 1047000 22000,00 1212000
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - - - 84 - 84
m.j. - - - 319,30 - 319
Sk - - - 33581,70 - 33582,70
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 1 1 159 1 162
m.j. - 804,00 1,20 676,61 0,60 1482
Sk - 6432,00 120 62772,00 69,00 69393,00
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - - - -
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - - - 19 - 19
m.j. - - - 203,15 - 203
Sk - - - 41214,60 - 41214,60
 - iné opatrenia počet - 3 1 39 - 43
  Spolu počet - 4 2 301 1 308
m.j. - 804,00 1,20 1199,06 0,60 2005
Sk - 6432,00 120,00 137569,30 69,00 144190,30
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 10 2 157 - 169
Sk - 4800,00 1500,00 102800 - 109100
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 11 176 24 123 12 349
 z toho nevyhovujúce počet - 3 - 19 1 23
   percento % - 1,70 - 15,45 8,33 6,65
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 61 825 122 1001 25 2034
   z toho nevyhovujúce počet 1 26 2 33 1 63
   percento % 1,64 3,15 1,64 3,30 4,00 3,10

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých  2034 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom  63  vzoriek, čo predstavuje  3,10 %.Z celkového množstva 63 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:

 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac September2007

 Celkový počet hodnotených vzoriek 2034
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 63 (3,10%)
 Z toho
 - senzorické znaky 7
 - označenie 21
 - fyzikálno-chemické znaky 13
 - GMO 0
 - mikrobiológia 8
 - aditívne látky 6
 - kontaminanty 4
 - reziduá pesticídov 4
 - reziduá veterinárnych liečiv 1
 

V 1 prípade 1 vzorka nevyhovela v 2 analyzovaných znakoch.
V rámci následných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 16 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 47 115 kg/l v hodnote 342 349 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

 

Obchodná sieť
nedostatky v dokumetácii (chýbal hygienicko-sanitačný režim a príslušné evidencie vykonávaných čistiacich prác), hygiena skladovania (skladovanie potravinárskeho tovaru priamo na podlahe), hygiena budov (stropy s výskytom pavučín v príručnom sklade)
predaj po dátume spotreby 11 druhov, nedostatky v označení 5  druhov výrobkov, neoznačené alergény u pekárenských a nebalených mäsových výrobkov, nepredložené doklady o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ani systém HACCP, porušená hygiena predaja - zabaľovanie výrobkov s poškodeným pôvodným obalom, nedodržanie zásady zlučiteľnosti pri skladovaní potravín, nevhodné hygienické podmienky pri prechodnom skladovaní pečiva, falšovanie údajov o dátume minimálnej trvanlivosti prepisovaním 
predaj po dátume spotreby 10 druhov, nedodržané teplotné podmienky vystavovania,  nevhodné hygienické podmienky pri prechodnom skladovaní pečiva, nedostatky v označení nebalených pekárenských výrobkov
predaj po dátume spotreby 12 druhov, na predajnej ploche zistený výskyt molí, nedodržanie zásady zlučiteľnosti pri skladovaní potravín
predaj po dátume spotreby 6 druhov výrobkov, nedostatky v označení nebalených mäsových výrobkov, nedostatky v označení alergénov u nebalených mäsových a pekárenských výrobkov a pekárenských výrobkov, výskyt plesní v chladiacom boxe na mäsové výrobky, zhrdzavené kovové závesné háky
v predajných priestoroch zistený výskyt lariev molí v krúpoch, nebalené pečivo uložené v suchom sklade v prepravkách v nekrytom priestore  v manipulačnej chodbe
neoznačených 5 druhov tovarov v štátnom jazyku, neoznačených 8 druhov tovarov údajmi o fyzikálnom stave potraviny 
nesplnenie 4 uložených opatrení - neoznačené nebalené mäso, chýba vysledovateľnosť o všetkých dodávateľoch a odberateľoch, chýbal doklad o pôvode tovaru, neoznačené nebalené mäsové výrobky
v predajni pod regálmi, paletami a na ťažšie dostupných miestach podlaha znečistená prachom, vysypaným tovarom a vytečeným obsahom potravín, steny a okná na viacerých miestach znečistené pavučinami, na stene pri príjme tovaru (pri dverách) porušená omietka
opakovane na predajni na ťažko dostupných miestach pod regálmi znečistená podlaha, opakovane regál v suchom sklade s narušeným ochranným náterom, v zastrešenej oplotenej časti príjmu tovaru stena a neónové svietidlo silne znečistené, v suchom sklade strop a steny znečistené, na predajni spodná plocha mraziaceho zariadenia znečistená
mäsové výrobky boli uskladnené priamo na podlahe, mäsové výrobky neboli uskladnené pri teplotách požadovaných PK SR, pri chladiacej vitríne s mäsom a mäsovými výrobkami sa nachádzal lietajúci hmyz, predavačka pri obsluhe nepoužívala ochranné rukavice napriek tomu, že zároveň obsluhovala pokladňu
zistený predaj nevyhovujúceho výrobku v zmysle hlásení RASFF SR: Študentská pečať biela čokoláda s hrozienkami, arašidmi a želé 200g (výskyt škodcov)
nedostatky v hygiene predaja -  nárezový stroj na krájanie mäsových výrobkov nedostatočne očistený po predchádzajúcom krájaní, nedostatky v hygiene skladovania - mäsové výrobky uskladnené v chladiacej vitríne priamo na chladiacom pulte
zistený predaj výrobkov po dobe spotreby - 13 druhov 
spoločné skladovanie nezlúčiteľných druhov potravín, prevádzková hygiena  - znečistené steny, strop, opadaná omietka, pleseň, nefunkčné sieťky proti hmyzu
nezaregistrovaná predajňa, nedostatky v označení, nevedená evidencia teplôt a hygieny a sanitáce, nie je vypracovaná príručka správnej hygienickej praxe, chýba odborná spôsobilosť pracovníčky
skladovanie nápojov priamo na podlahe
znečistená vitrína na šaláty, znečistené steny v sklade potravín
námraza v mraziacom zariadení na hydinu v predajni, nevyhovujúci drevený regál v chladiarni, zamestnanci nemajú osvedčenia o odbornej sposobilosti
poškodené dvere medzi predajňou a skladom
padajúce pečivo z boxov na podlahu, zatekanie sociálnych zariadení dažďovou vodou
nefunkčný teplomer v chladiacom boxe mäsových výrobkov
nedostatky v osobnej hygiene pracovníkov - pokrývky hlavy, manipulácia s krájanými  výrobkami, neúplné označenie krájaných mäsových výrobkov.
nedodržanie teplôt skladovania mäsových výrobkov, zmyslové zmeny predávaných mäsových výrobkov, plesnivé steny pri chladiacich boxoch, opadané omietky
predaj 10 druhov tovaru po dobe spotreby
spoločné skladovanie slepačích vajec a zákuskov, spoločné skladovanie mrazených rýb a mrazených mliečnych výrobkov, v skladovacích priestoroch porušená podlaha
predaj 14 druhov potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti 
chýbajú nadobúdacie doklady, chýba označenie v slovenskom jazyku, spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov, nedoržanie teplotných režimov, nevyhovujúca hygiena pri predaji suchých potravín
predaj po DS/DMT 13 druhov
predaj po DS/DMT 12 druhov
zatečené steny v sklade
predaj výrobku nevyhovujúceho senzorickým požiadavkám
uloženie tovaru na znečistených paletách, dvere na sklade nie sú v spodnej časti zabezpečené proti vnikaniu hlodavcov
Distribútori a dopravcovia
nedostatky v dokumentácii (chýbal vnútorný kontrolný systém a príslušné evidencie čistiacich prác a nameraných teplôt, chýbalo Rozhodnutie RÚVZ, zdravotné preukazy zamestnancov), nevyhovujúca hygiena budov (chýbajúce kryty na osvetlení, na stenách a stropoch zistený výskyt pavučín), nevyhovujúca osobná hygiena (znečistené sociálne zariadenia)
uvedenie do obehu zdravotne nebezpečného výrobku - nektarinky (reziduá pesticídov)
nedostatky v kvalite čokolád podľa Rapid Alert Systému, zákaz uvádzania do obehu, uložené opatrenia
nezabezpečený prívod teplej a studenej pitnej vody v sklade potravín, poškodené a znečistené stieny v sklade,  skladovanie vecí nesúvisiacich s činnosťou, chýbajúce osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnancov
skorodované častí regálov v jednotlivých skladoch, poškodené častí stien v sklade s margarínmi a v sklade s koreninami a cukrovinkami
porucha agregátu v mraziarenskom sklade, nameraná teplota -14°C.
chýba evidencia čistenia a sanitácie vozidla
priečka steny predeľujúca sklad je zo spodnej časti namoknutá
vzorka pitnej vody nevyhovela požiadavkám nariadenia vlády SR č. 354/2006
chýbajú ochranné siete na oknách
nevyhovujúca hygiena skladu, chýbal teplomer a vlhkomer, narušené sklá na dverách
Výroba a baliarne
vo výrobnej časti necelistvý keramický obklad na stene, v čase kontroly prebiehala oprava, steny na miestach s častým pohybom manipulačných vozíkov znečistené, v priestore vstupu do výroby zárubňa dverí necelistvá, olupujúci sa náter
v sklade múky výskyt lietajúceho hmyzu, nedodržané teplotné podmienky skladovania pri pokrmovom tuku, vo výrobe pri kysiarni poškodený keramický obklad
nedodržaná osobná hygiena (nefunkčná pokrývka hlavy, prsteň, šminky), poškodený vchod do sušiarne,  osvetlenie bez krytu, evidencia čistiacich a sanitačných prác nie je pravidelná
zistený výskyt hlodavcov - myší v sklade múky
výskyt pavučín na stenách, porušený náter steny vo výrobnej časti
nesplnené opatrenia z predchádzajúcej previerky, premokajúci strop v priestore expedície, opadávajúci náter stropu v šatni zamestnancov, pretekajúce odpadové potrubie v sklade surovín, výskyt živých molí a trusu po hlodavcoch pri výrobe strúhanky
chýba ochranný kryt svietidla vo výrobných priestoroch
poškodená, opadávajúca omietka nad pracovným stolom prípravy cesta
porušený povrch keramickej podlahy, výmoli v manipulačnej časti výroby
nesplnené opatrenie - v okolí prevádzky uložený rôzny odpad, použité obaly, porozsýpané deratizačné prostriedky v sklade, v sklade obalov uložený odpad na skŕmenie
nesplnené opatrenie, výskyt mŕtvych hlodavcov, pavučín, plesní vo výťahu v sklade múky, potemníkov v osievacom zariadení, hrebenáče s výskytom hrdze 
nesplnené opatrenie - nedostatky v označovaní pekárenských výrobkov, chýbajú siete proti hmyzu, skladovanie surovín priamo na podlahe, výskyt potemnikov v osievacom zariadení, ošatky nadmerne znečistené nánosom starého cesta a škrobu
prasknuté sklo na cyklónovom odlučovači, polohrubá múka nevyhovujúca - vyššia nameraná hodnota popola
nevyhovujúca hygiena výroby, technologických pomôcok a zariadení, chýbal teplomer a vlhkomer v sklade surovín, nevyhovujúce označenie a senzorika výrobkov

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V septembri 2007 bolo podaných celkom 91 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

 

Z celkového počtu 110 prijatých podaní, bolo 27 opodstatnených, 46 neopodstatnených a u  31 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp.  v  6 prípadoch neboli ukončené laboratórne analýzy a šetrenia.


 

PODANIA: prehľad za mesiac September 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 27 9 8 9 1
 Trnava 10 0 8 0 2
 Nitra 8 0 5 3 0
 Trenčín 4 1 1 2 0
 Žilina 22 7 7 5 3
 B. Bystrica 8 1 4 3 0
 Prešov 10 3 6 1 0
 Košice 21 6 7 8 0
 Spolu ŠVPS SR 110 27 46 31 6

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
predaj pokazeného mäsa v čase kontroly sa predmet podania potvrdil
predaj pokazeného mäsa v čase kontroly sa predmet podania nepotvrdil, zistili sa iné nedostatky-  pri označovaní krájaných mäsových výrobkov, nedodržanie teploty pri skladovaní
predaj pokazeného mäsa, nehygienická manipulácia s potravinami, chýbajúce údaje na štítkoch označujúcich vystavované mäso v čase kontroly bolo zistené, že chýbal údaj na štítkoch výsekového bravčového mäsa: obchodné meno výrobcu a kontrolné identifikačné číslo prevádzkarne, bolo zistené, že 2 predavačky manipulovali s nebalenými mäsovými výrobkymi bez použitia čistého náradia alebo rukavíc a zároveň manipulovali s peniazmi
predaj mäsových výrobkov, kompótov a konzerv na trhovisku v čase kontroly sa predmet podania v námietke týkajúcej sa predaja mäsových výrobkov nepotvrdil, bol zistený predaj závaranín, ktoré boli stiahnuté z predaja
nehygienická manipulácia s mäsom v čase kontroly sa predmet podania potvrdil, bola uložená bloková pokuta
predaj tovaru po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti predmet podania sa v čase kontroly potvrdil
nevyhovujúci výrobok Filety z aljašskej tresky - množstvo mäsa nesúhlasí  s údajom uvedeným na obale výrobku laboratórne vyšetrenie na stanovenie množstva rybieho mäsa a označenie potvrdilo nedostatky -  v označení a vo fyzikálno - chemických ukazovateľoch (nižšia čistá hmotnosť mäsa ako je uvedené na obale výrobku)
nevyhovujúce výrobky v označení  potvrdené, v čase kontroly nedostatky v označení ihneď odstránené, k nahliadnutiu predložené nové etikety s vyhovujúcim označením v súlade s požiadavkami platnej legislatívy
hygiena predaja, zmenené senzorické vlastnosti mliečneho výrobku zistený bol predaj mliečneho výrobku so zmenenými senzorickými vlastnosťami
predaj po DS zistený predaj tovaru po DS a neoznačený povinnými údajmi
predaj nekvalitného mäsa - mleté mäso, zmes bravčového mäsa, senzorické zmeny v čase úradnej kontroly odobratá vzorka, ktorá bola nevyhovujúca v senzorických znakoch 
predaj nekvalitných čokoládových cukroviniek v čase úradnej kontroly tovar hodnotený na mieste nevyhovel v senzorických znakoch
nesprávne označenie hydiny v čase úradnej kontroly odobraté vzorky nevyhoveli požiadavkám Výnosu MP SR a MZ SR č. 1187/4-100
nedostatky v hygiene manipulácie s potravinami, osobnej hygiene,  čistote priestorov zistené nedostatky pri manipulácii s nebaleným chlebom a pečivom
označovanie mliečnych výrobkov  nedostatky v označení mliečnych výrobkov boli zistené  
doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov  u 7 predavačiek neboli predložené  doklady o odbornej spôsobilosti 
prešetrenie kvality pekárenských výrobkov  pri kontrole kvality pekárenských výrobkov, predaja po DMT boli zistené nedostatky (predaj grahamového pečiva po uplynutí DMT )
predaj nekvalitného ovocia a zeleniny (mango, broskyne, dyne) bol zistený predaj nekvalitnej plodiny (dyňa červená)
predaj jogurtov po uplynutí DS bol zistený predaj výrobkov po uplynutí DS
predaj potravín po DS / DMT v čase úradnej kontroly potravín bol zistený predaj potravín po DS a DMT 
predaj nahnitých broskýň vykonaná bola úradná kontrola, potvrdené, zakázaných 84 kg broskýň

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac September 2007

komodita

Počet podaní

Opodstatnené

Neopodstatnené

Nedalo sa dokázať

Neukončené analýzy a kontroly

Mäso, MV

24

6

10

8

0

Hydina

8

1

4

3

0

Mliečne výrobky

19

4

6

9

0

Ryby, kôrovce

4

1

0

2

1

Cukrovinky, cukor

8

2

4

0

2

Ovocie, zelenina

9

3

5

0

1

Pekárenské výrobky

12

4

6

2

0

Obilniny, olejniny

4

0

0

4

0

Liehoviny

2

0

2

0

0

Iné

20

6

9

3

2

Spolu ŠVPS SR

110

27

43

31

6

 

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 244 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi.