Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace August 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci august 2008 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 239 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 052 boli nedostatky zistené v 579 prevádzkarniach, čo tvorí 28,21 % (v mesiaci júl 2008 – 25,3%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 77 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 2 prípadoch.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 48 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 38 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 6 rozhodnutí, 4 v prípade distribútorov a dovozcov.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci august 2008 to bolo 127 druhov výrobkov o hmotnosti 4 732 kg/l, v hodnote 413 675 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 4 006 kg/l v hodnote 684 626 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 475 druhov potravín o hmotnosti 1 972 kg/l v hodnote 160 638 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 138 blokových pokút na mieste je 79 700 Sk, pričom najviac blokových pokút (125) bolo uložených v obchodnej sieti – 77 100 Sk.

V mesiaci august 2008 nadobudlo právoplatnosť 144 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 1 644 000 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 127 rozhodnutí v hodnote 1 542 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 12 rozhodnutí v hodnote 71 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 5 rozhodnutí v hodnote 31 000 Sk.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 271 opatrení inšpektormi na mieste. Najviac 220 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.
 
Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac August 2008

vykonaných v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách   Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
Počet úradných kontrol počet                  77                      265                       142                 1,590                      33                    2,107   
Počet importných úradných kontrol počet                     -                           8                       124                          -                         -                       132   
Počet dodatočných úradných kontrol počet                        41                         32                       99                        5                       177   
Počet úradných kontrol SPOLU počet                  77                      273                       266                 1,590                      33                    2,239   
Počet úradných kontrol s nedostatkami počet                    2                         53                         23                     499                      11                       588   
Počet kontrolovaných objektov počet                  75                      260                       186                 1,496                      35                    2,052   
z toho objektov s nedostatkami počet                    2                         53                         24                     489                      11                       579   
Počet vykonaných auditov počet                     -                         20                            3                          -                         -                         23   
z toho auditov s nezhodami počet                     -                         10                            2                          -                         -                         12   
Zistené nedostatky 1.porušené ZSVP počet                     -                            -                            1                       49                         -                         50   
2.nevyhovujúca hygiena    
- osobná hygiena počet                     -                         17                            2                     131                        2                       152   
- výroby počet                     -                         20                             -                         2                        3                         25   
- skladovania počet                    1                         19                         12                     141                         -                       173   
- predaja počet                     -                            -                             -                     101                        1                       102   
- prepravy počet                     -                           1                             -                          -                         -                            1   
- technologického zariadenia počet                     -                         14                            1                       31                        4                         50   
- budov počet                    1                         31                            5                       63                         -                       100   
3.neplnenie opatrení počet                     -                           2                            2                         6                         -                         10   
4.nevyhovujúce výrobky    
- nedostatky v označení počet                     -                           9                         12                     107                        3                       131   
- mikrobiológia počet                     -                           3                            1                         3                         -                            7   
- senzorika, fyz. chemické počet                     -                           1                            1                       23                         -                         25   
- geneticky modifikované organizmy počet                     -                            -                             -                          -                         -                             -   
- aditívne látky počet                     -                           4                             -                         4                         -                            8   
- kontaminanty počet                     -                           2                            1                         1                         -                            4   
- reziduá pesticídov, veter. liečiv počet                     -                            -                             -                         1                         -                            1   
- iné počet                     -                            -                             -                         7                         -                            7   
5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet                     -                           1                            1                     112                         -                       114   
6.nedostatky v dokumentácii počet                     -                         16                            7                       84                        1                       108   
7.alergény počet                     -                            -                             -                         3                         -                            3   
8.iné počet                     -                           5                            3                       34                        1                         43   
Spolu                      2                      145                         49                     903                      15                    1,114   
Počet druhov výrobkov po dobe  spotreby, DMT počet                     -                            -                             -                     475                         -                       475   
m.j.                   -                            -                             -              1,971.75                       -                      1,972   
Sk                -   Sk                    -   Sk                     -   Sk 160,638.01 Sk                  -   Sk 160,638.01 Sk
Právoplatné rozhodnutia - opatrenia uložené orgánmi úradnej kontroly Dôvod:   - § 19, ods.1, písm. a) počet                     -                            -                             -                         2                         -                            2   
            - § 19, ods.1, písm. b) počet                     -                            -                             -                         1                         -                            1   
            - § 19, ods.1, písm. c) počet                     -                            -                             -                          -                         -                             -   
            - § 19, ods.1, písm. d) počet                     -                            -                             -                          -                         -                             -   
            - § 19, ods.1, písm. e) počet                     -                           6                            5                       38                         -                         49   
            - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004)                       -                            -                             -                          -                         -                         63   
Spolu počet rozhodnutí počet                     -                           6                            4                       38                         -                         48   
Opatrenia na mieste Dôvod:  - § 19, ods.1, písm. a) počet                     -                            -                            3                         8                         -                         11   
           - § 19, ods.1, písm. b) počet                     -                            -                            8                       16                         -                         24   
           - § 19, ods.1, písm. d) počet                     -                           2                            2                         2                        1                            7   
           - osobitné predpisy počet                    1                         23                            7                     194                        4                       229   
Spolu počet opatrení na mieste počet                    1                         25                         20                     220                        5                       271   
Právoplatné rozhodnutia - pokuty  Dôvod:  - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet                     -                           9                         15                     133                         -                       157   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet                     -                            -                             -                          -                         -                             -   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet                     -                           2                             -                       18                         -                         20   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet                     -                           1                             -                         1                         -                            2   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet                     -                            -                             -                          -                         -                             -   
  - iné počet                     -                            -                             -                          -                         -                             -   
Spolu počet rozhodnutí počet                     -                         12                            5                     127                         -                       144   
Sk                -   Sk     71,000.00 Sk      31,000.00 Sk 1,542,000 Sk                  -   Sk 1,644,000 Sk
Opatrenia/zákazy       - uzatvorenie podniku, jeho časti počet                     -                            -                             -                          -                         -                             -   
      - príkaz na stiahnutie počet                     -                           1                            5                       69                         -                         75   
  m.j.                   -                   185.00              2,613.00            1,207.86                       -                      4,006   
  Sk                -   Sk        9,435.00 Sk    622,384.00 Sk    52,807.82 Sk                  -   Sk 684,626.82 Sk
      - zákaz umiestneniana trh počet                     -                            -                         10                     117                         -                       127   
  m.j.                   -                            -                2,959.00            1,773.45                       -                      4,732   
  Sk                -   Sk                    -   Sk 288,594 Sk 125,081.40 Sk                  -   Sk 413,675.40 Sk
      - zákaz používania prístrojov a zariadení počet                     -                           2                             -                         4                        1                            7   
      - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet                     -                            -                             -               18,379                         -                 18,379   
      - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet                     -                            -                            1                 1,535                         -                    1,536   
  m.j.                   -                            -                   105.00               726.80                       -                         832   
  Sk 0.00 Sk 0.00 Sk 4,598.00 Sk 40,243.20 Sk 0.00 Sk 44,841.20 Sk
      - iné opatrenia počet                     -                            -                             -                         1                         -                            1   
Spolu počet                     -                           3                         16               20,105                        1                 20,125   
m.j.                   -                   185.00              5,677.00            3,708.11                       -                      9,570   
Sk 0.00 Sk 9,435.00 Sk 915,576.00 Sk 218,132.42 Sk 0.00 Sk 1,143,143.42 Sk
Blokové pokuty  (152/95 §29) počet                     -                         13                             -                     125                         -                       138   
  Sk                -   Sk        2,600.00 Sk                     -   Sk 77,100 Sk                  -   Sk 79,700 Sk
Hodnotenie výrobkov na mieste počet                    4                         99                         22                       66                      21                       212   
z toho nevyhovujúce počet                     -                            -                            5                         4                         -                            9   
percento %                       22.73                    6.06                         4.25   
Hodnotenie vzoriek v laboratóriach počet                  93                      608                       119                     874                      28                    1,722   
z toho nevyhovujúce počet                    1                         25                            3                       43                        3                         75   
percento %              1.08                     4.11                      2.52                    4.92                10.71                      4.36   

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 1 722 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 75 vzoriek, čo predstavuje 4,36 %.


Z celkového množstva 75 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Máj 2008

 Celkový počet hodnotených vzoriek 1722
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 75
 Z toho
 - senzorické znaky 9
 - označenie 33
 - fyzikálno-chemické znaky 9
 - GMO 0
 - mikrobiológia 10
 - aditívne látky 10
 - kontaminanty 3
 - reziduá pesticídov 1
 - reziduá veterinárnych liečiv 1
 

V rámci dodatočných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 23 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 1 475 kg/l v hodnote 130 318 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
na predajni nedodržané teplotné režimy pri uchovávaní potravín
nedostatky v hygiene predaja, skladovania, pri čerstvom ovocí a zelenine zistený tovar so senzorickými zmenami - pleseň, hniloba
poškodená podlaha v stánku, znečistená zeminou, regále  boli znečistené, porušený náter, znečistený strop a svietidlá
vnútorný priestor stánku znečistený, krájanie povrchovo znečistených melónov
spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín
nedostatočné označenie nebalených pekárenských výrobkov - alergénová zložka, hygiena skladovania - priestory príjmu a  nechránené návnady na hlodavce
zistený vysoký výskyt prachu a nečistôt, splesnivené ovocie medzi regálmi v sklade
predaj ovsených vločiek senzoricky nevyhovujúcich pre nález živých motýľov, molí a ich zámotkov
kontrolou bol zistený výskyt trusu hlodavcov v predajni, zaplesnivený a zhnitý odpad zo zeleniny a iných potravín v sklade výrobkov
predaj výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
skladovanie potravín v chladiarenskom sklade  v nevyhovujúcich hygienických podmienkach: poškodený náter podlahy a rámu dverí, poškodená omietka v manipulačnej chodbe
nezaregistrovaná prevádzka, nedodržanie zásad osobnej hygieny pri manipulácii s potravinami, uchovávanie potravín nevyhovujúcim hygienickým spôsobom.
nedodržanie podmienok skladovania kvasenej kapusty
steny a stropy porastené plesňami
predaj potravín neznámeho pôvodu, neoznačených v štátnom jazyku
nedodržané teplotné režimy na predajni, roztopené čokolády
nedodržané teplotné režimy v chladiacich vitrínach mliečnych výrobkov a šalátov, na predajni zatečený strop
znečistené prepravky určené k preprave nebalených pekárskych výrobkov - opakovaný nedostatok
nevyhovujúca vzorka - výskyt cudzích prímesí v strúhanke
v chladiacej vitríne pre mäsové výrobky a čerstvé mäso nie je dodržaný teplotný režim pre skladovanie, chýba oddelené skladovanie balených MV od čerstvého mäsa v chladiacej vitríne, v predajni prebieha rozrábka bravčových polovíc bez povolenia na túto činnosť
zaprášené regále, skladovanie čerstvého pečiva v blízkosti hnilých zemiakov, chladiace zariadenie znečistené
mäsové výrobky s odporúčanými podmienkami skladovania +4°C, skladované pri +11,5°C, v mraziacom zariadení uchovávaná parená knedľa s podmienkami skladovania -v chlade a suchu po dátume spotreby
nebalené pekárske výrobky sú dočasne uskladnené v sklade s drogériou, znečistené steny v sklade a predajni
tovar balený mimo prevádzky prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a bez prítomnosti spotrebiteľa nie je označený v súlade s platnou legislatívou
neoznačená trieda kvality a odroda konzumných zemiakov
uloženie tovaru priamo na podlahovej ploche
znečistené priestory skladu ovocia a zeleniny
nefunkčné chladiace zariadenie na uskladnenie mäsových výrobkov
chýba odborná spôsobilosť zamestnancov
Výroba a baliarne
nedodržanie podmienok skladovania - syr, nedostatky v hygiene budov, výroby, poškodené ošatky na cesto, nevyhovujúci prepravný prostriedok na pekárenské výrobky, poškodené siete na oknách, výskyt hmyzu vo výrobni, suroviny uskladnené na podlahe, porušené obklady stien
nedostatky v hygiene výroby (opadáva náter, omietka, veci nesúvisiace s výrobou), zatečená stena v priestore šatne
hygiena budov (strecha, pivničné priestory)
v skladoch potravinárskeho obilia nie je zabránené prístupu vtáctvu
nedodržanie osobnej hygieny - pracovníci nemali vhodné pokrývky hlavy, v priestoroch výroby - okná neboli zabezpečené proti vnikaniu hmyzu sieťkou,  strop bol miestami plesnivý, v skladových priestoroch boli pekárske výrobky uložené priamo na podlahe
nedostatky v hygiene technologického zariadenia
spoločné skladovanie ošatiek a pracovných pomôcok so surovinami, poškodené dvere, nátery dverí a zárubní v celej prevádzke, znečistené stroje na výrobu pekárskych výrobkov, poškodený náter strojových kovových konštrukcií
taviareň - hrdzavé časti technologického zariadenia
nevyhovujúci výrobok - pozitívny nález Listeria monocytogenes
nedostatky v osobnej hygiene (chýbala pokrývka hlavy) 
skladovanie hotových výrobkov priamo na podlahe v sklade, okno otvárajúce sa do vonkajšieho prostredia nie je opatrené sieťkou proti vnikaniu hmyzu
Distribútori a dopravcovia
v sklade steny zaprášené, okolo vstupnej brány obitá omietka, stropné podhľady necelistvé, na viacerých miestach chýbajú
uvádzanie na trh nesprávne označeného výrobku
steny skladu nie sú udržiavané v dobrom stave 
znečistené regále, stropné svietidlá, podlahy, schody, nádoby na kondenz, poškodené steny
dvere v expedičnom priestore - poškodený náter, neutesnené, v manipulačných miestnostiach neporiadok a nečistoty

 


Podania spotrebiteľov
 

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V august 2008 bolo podaných celkom 111 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.
 

Z celkového počtu 111 prijatých podaní, bolo 37 opodstatnených, 34 neopodstatnených a u 36 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 2 prípadoch neboli šetrenia a analýzy ukončené, alebo boli zistenia odstúpené.
 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
predaj kuracieho mäsa so senzorickými zmenami odobraté úradné vzorky, na základe laboratórneho vyšetrenia vzorky nevyhoveli zmyslovým požiadavkám, voči PPP začaté správne konanie o uložení pokuty   
predaj potravín po dátume spotreby zistený predaj 9 druhov potravín po dátume spotreby 
prepísanie dátumu spotreby u práškového cukru UNI predmet podania sa potvrdil, DMT 27.06.08 prepísaný na 20.jún 2009
predaj po dátume spotreby mliečnych čokolád "Kandi kokos" úradnou kontrolu bolo zistené uvádzanie do obehu 37 kusov mliečnych  čokolád po dátume spotreby
výskyt škodcov kontrolou bol zistený výskyt trusu hlodavcov v prevádzke
skysnutá bryndza predaj skysnutej bryndze, bola odobratá úradná vzorka na posúdenie, výrobok bol mikrobiologicky aj senzoricky nevyhovujúci
tovar po DS, nesprávne skladovanie zistené bolo nesprávne skladovanie mliečnych výrobkov
predaj senzoricky zmeneného hydinového mäsa predaj senzoricky zmeneného hydinového mäsa bol potvrdený
cudzie prímesy vo výrobku podávateľka po otvorení spotrebiteľského balenia datlí našla na plodoch cudzie prímesi, uviedla podozrenie na extrementy hlodavcov,  u prevádzkovateľa bola odobratá vzorka, v ktorej bolo detekované DNA potkana
zapáchajúca klobása podnet spotrebiteľa na výrobok "Turistická klobása", kontrolou bolo zistené nedodržanie teplotných režimov skladovania mäsových výrobkov, bolo začaté správne konanie a bude uložená pokuta
výskyt švábov podnet na výskyt švábov v predajni, pri kontrole zistený ojedinelý výskyt hmyzu

 

 

 

PODANIA: prehľad za mesiac August 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 22 8 6 8 0
 Trnava 6 1 4 1 0
 Nitra 5 0 3 2 0
 Trenčín 23 10 4 9 0
 Žilina 18 6 5 5 0
 B. Bystrica 18 6 5 5 2
 Prešov 8 2 4 2 0
 Košice 11 4 3 4 0
 Spolu ŠVPS SR 111 37 34 36 2

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac August 2008

 Komodita

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
Mäso, MV 21 4 8 9 0
Mliečne výrobky 20 4 6 10 0
Ovocie, zelenina 8 0 4 3 1
Pekárenské výrobky 8 0 6 2 0
Vajcia 3 0 2 1 0
Ostatné komodity, hygiena predaja 51 29 8 11 1
 Spolu ŠVPS SR 111 37 34 36 2

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 132 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi. Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac august 2008 bolo analyzovaných celkovo 31 vzoriek – bez pozitívnych vzoriek).