Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace August 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci august 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2852 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2453 boli nedostatky zistené v 759 prevádzkarniach, čo tvorí 30,94% (v mesiaci júl to bolo 29,29 %). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 54 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 4 prevádzkarňach.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 92 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 50 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 30 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia 12 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci august 2007 to bolo 191 druhov výrobkov o hmotnosti 745 kg/l, v hodnote 70 680 Sk. V 467 prípadoch bol vydaný príkaz na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 658 kg/l v hodnote 66 056 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 520 druhov potravín o hmotnosti 1 902 kg/l v hodnote 264 682 Sk.

Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 188 blokových pokút na mieste je 112 300 Sk, pričom najviac blokových pokút (183) bolo uložených v obchodnej sieti – 108 300 Sk.

V mesiaci august 2007 nadobudlo právoplatnosť 170 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 1 261 000 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 143 rozhodnutí v hodnote 1 099 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 15 rozhodnutí v hodnote 118 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 12 rozhodnutí v hodnote 44 000 Sk.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 335 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 258 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti. 
 

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol v mesiaci august 2007

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 54 331 198 1976 47 2606
 Počet importných úradných kontrol počet - 10 236 - - 246
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 54 341 434 1976 47 2852
 Počet kontrol. objektov počet 52 272 216 1817 96 2453
 z toho objektov s nedostatkami počet 4 77 28 639 11 759
 Počet vykonaných auditov počet - 7 1 - - 8
 z toho auditov s nezhodami počet - 5 1 - - 6
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 4 3 75 1 83
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 5 1 197 1 204
 - výroby počet - 22 1 1 2 26
 - skladovania počet 2 24 19 207 1 253
 - predaja počet - 2 - 159 2 163
 - prepravy počet - - 2 - - 2
 - technologického zariadenia počet - 12 3 46 1 62
 - budov počet 2 35 18 115 2 172
 3.neplnenie opatrení počet - 2 2 18 1 23
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 11 5 156 3 175
 - mikrobiológia počet 1 4 - - - 5
 - senzorika, fyz. chemické počet - 6 1 42 1 50
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - - - -
 - aditívne látky počet - 4 1 2 - 7
 - kontaminanty počet - 2 - 1 - 3
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - - 1 2 - 3
 - iné počet - 4 2 20 - 26
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - 2 - 130 - 132
 6.nedostatky v dokumentácii počet 2 24 11 148 4 189
 7.alergény počet - - - 4 2 6
 8.iné počet - 4 3 25 2 34
  Spolu počet 7 167 73 1348 23 1618
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - 3 4 513 - 520
m.j. - 18,00 980,00 904,41 - 1902
Sk - 1237,00 144436,00 119009,40 - 264682,40
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - 2 1 - 3
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - 1 - - - 1
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 12 7 31 - 50
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - 23 6 36 2 8
  Spolu počet rozhodnutí počet - 29 12 50 1 92
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - - 1 9 - 10
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 3 1 21 2 27
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - 2 - 3 1 6
 - osobitné predpisy počet 2 35 28 225 2 292
  Spolu počet opatrení na mieste počet 2 40 30 258 5 335
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 9 8 123 - 140
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - - 1 7 - 8
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 6 4 22 - 32
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - - 1 - - 1
  Spolu počet rozhodnutí počet - 15 12 143 - 170
Sk - 118000,00 44000,00 1099000 - 1261000
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - 1 - - - 1
  - príkaz na stiahnutie počet - 1 - 466 - 467
m.j. - 16,00 - 641,58 - 658
Sk - 204,00 - 65852,18 - 66056,18
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 4 47 136 4 191
m.j. - 133,00 11,75 595,24 4,80 745
Sk - 5875,00 921 62826,80 1058,00 70680,80
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - 1 - 1 - 2
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - - - 10 - 10
m.j. - - - 139,00 - 139
Sk - - - 19082,00 - 19082,00
 - iné opatrenia počet - - 1 7 - 8
  Spolu počet - 7 48 620 4 679
m.j. - 149,00 11,75 1375,82 4,80 1541
Sk - 6079,00 921,00 147760,98 1058,00 155818,98
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 3 1 183 1 188
Sk - 2500,00 1000,00 108300 500,00 112300
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 5 94 15 45 21 180
 z toho nevyhovujúce počet - - - 10 - 10
   percento % - - - 22,22 - 5,56
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 43 747 78 1052 21 1941
   z toho nevyhovujúce počet 2 25 1 48 - 76
   percento % 4,65 3,35 1,28 4,56 - 3,92

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 1941 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 76 vzoriek, čo predstavuje 3,92 %.

Z celkového množstva 76 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:

 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac august 2007

 Celkový počet hodnotených vzoriek 2223
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 76
 Z toho
 - senzorické znaky 9
 - označenie 28
 - fyzikálno-chemické znaky 23
 - GMO 0
 - mikrobiológia 8
 - aditívne látky 8
 - kontaminanty 2
 - reziduá pesticídov 3
 - reziduá veterinárnych liečiv 1
 

V niektorých prípadoch vzorka nevyhovela vo viacerých analyzovaných znakoch.
V rámci následných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 13 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 172,4 kg/l v hodnote 14 029 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

 

Obchodná sieť
znečistený povrch chladiaceho zartiadenia, spoločný predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, tovar uložený priamo na podlahe 
vyradený tovar neoznačený, neuzatvorený, nepredložená evidencia o sanitačných prácach, znečistené chladiace zariadenie, nepredložený zdravotný preukaz, nekompletný dodací list
2 druhy mäsových výrobkov v predaji po dátume spotreby
v sklade znečistená podlaha, na predajni znečistená nádoba na odpad, prázdne pekárske prepravky uložené priamo na podlahe
spoločný predaj mliečnych a mäsových výrobkov
mraziarenský box s uskladneným mrazeným mäsom - silná námraza
nedodržané teplotné podmienky skladovania
porušenie označovania a identifikácie baličkovaného hovädzieho mäsa
predaj 3 druhov mäsových výrobkov po dátume spotreby, porušenie hygieny skladovania syrov
nedostatky v dokumentácii, chýbali nadobúdajúce sprievodné doklady k predávanému i uskladnenému tovaru, následnou kontrolou boli zistené neplnenie opatrenia
predaj 12 výrobkov po uplynutí DMT, zistené nedostatky v prevádzkovej hygiene (nečistoty pod regálom s balenými pekárenskými výrobkami a na regáloch so sušeným ovocím, znečistené sociálne, chladiarenské a mraziarenské zariadenia)
Predaj 26 druhov potravín po dátume spotreby, nevypracovaná dokumentácia SVP, na podlahe skladované minerálna voda a džúsy, zaprášené regály, pracovníčka nemala osvedčenie o hygienickej spôsobilosti 
nezabezpečený prítok teplej vody,  nevyhovujúca podlaha v priestore dennej miestnosti
prepravky pri vykladaní z motorového vozidla ukladané priamo na podlahu
umiestnenie tovaru na trh  vzbudzujúceho odpor - larvy hmyzu
v čase výkonu úradnej kontroly umiestňovaný tovar na trh  - zhnitá zelenina a ovocie, maslo malo na povrchu pleseň, tovar bol skladovaný priamo na podlahe
tlačenka svetlá v balení 2,1kg pri hodnotení na mieste po nakrojení vykazuje výraznú zmyslovú zmenu výrobku - odporný kyslý zápach
skladovanie prepraviek s mäsom priamo na podlahe, nedostatky v označovaní
tovar po DS 14 druhov, tovar skladovaný na podlahe, chýbajú protihmyzové sieťky, nevyčistené mraziace zariadenie, nie je vedená evidencia o teplotách a sanitácii
nieje vytvorený osobitný vyhovujúci priestor na balenie slepačích vajec konzumných , nad nárezovým strojom v predajni v úseku predaja mäsových výrobkov je znečistená stena a strop, v sklade potravín sa skladujú použité prepravné obaly
nedodržané podmienky skladovania mliečnych výrobkov, teplota 14ºC, 19ºC
umiestňovanie na trh 2 druhov roztečených čokoládových cukroviniek
spoločné  skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, v zázemí: väčšie množstvo ovocných mušiek z poškodeného ovocia, v chladiacom boxe zatečený strop a stekajúci kondenz na podlahu a výrobky
nebalené mäsové výrobky bez označenia  dátumu spotreby a sídlom výrobcu, vajíčka nedostatočne označené, krmivo pre zvieratá uskladnené spolu s potravinami, nebalené mäsové výrobky uskladnené spolu s balenými, uložené na sebe
predaj čerstvej zeleniny nevhodnej na ľudskú spotrebu
nevykonanie a nedodržanie opatrenia uloženého orgánom úradnej kontroly potravín v určenej lehote, umiestňovanie na trh potravín po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti
primerane neskrátený dátum spotreby po narušení originálneho obalu pri mäsových výrobkoch, nedostatky v prevádzkovej hygiene (výskyt múch na úseku mäsových výrobkoch)
nepovolený predaj výrobkov z ovčieho mlieka
poškodený strop,poškodená podlaha,otvory do vonkajšieho prestredia bez sietí proti hmyzu a iným nečistotám, poškodený(hrdzavý) povrch v chladiacej vitríne
Distribútori a dopravcovia
nedostatky v dokumentácii (chýbajúci systém HACCP vypracovaný na podmienky prevádzky)
nie je vedená evidencia čistenia a sanitácie skladu vína a skladu tabakových výrobkov, skladovanie tabakových výrobkov a žuvačiek priamo na podlahe, tovar určený na reklamácie nie je náležite označený a uložený oddelene od ostatných výrobkov a zabezpečený tak, aby sa s ním nemohlo nedovolene manipulovať, nie je dostatočne chránený proti zámene, odcudzeniu alebo inému zneužitiu
v sklade chýba meracia technika, poškodená omietka steny, výskyt myšacieho trusu na obaloch s potravinami, výskyt prachu na podlahe
zaprášené, znečistené na niektorých miestach opadávajúca omietka, nedostatočne vedené záznamy o vykonávanej sanitácii
nedostatky v osobnej hygiene - nevhodný pracovný odev, vajcia skladované pri teplote 20°C, zemiaky skladované na priamom slnečnom žiarení
Výroba a baliarne
v sklade na regáloch miestami necelistvý, olupujúci sa náter, v tomto priestore znečistené nepoužívané zariadenie na preosievanie múky
v sklade opadávajúca omietka, vstupná brána do skladu poškodená, nie je zábránené vnikaniu hmyzu, necelistvý povrch steny
v sklade pavučiny, osobné veci zamestnancou, nepotravinové predmety, znečistená podlaha
poškodený (olupujúci sa) náter v kysiarni, nedostatok v evidencii teplotných režimov
hrubé znečistenie stien a stropu výrobnéjho priestoru, chýbala evidencia čistiacich a sanitačných prác, evidencia kontroly teplôt skladovaného zmrazovaného tovaru, neúplné označenie nebalených pek. výrobkov  (neoznačenie prítomnosti alergénov )
nedostatky v označovaní balených pekárenských výrobkov , opakovné nedostatky pri zabezpečovaní ochranných sít, používané ošatky nevyhovujúce (zaplesnuté), opakovane nedoržané opatrenie na zamedzenie kríženia čistej a nečistej časti výroby,nevyhovujúce uskladnenie surovín na výrobu strúhanky
poškodená ložná plocha dvoch vozidiel
chýbajúce kryty neónových svetiel v prevádzke pekárne, nebola predložená evidencia čistenia a sanitácie dopravného prostriedku
skladovanie surovín priamo na podlahe
rybacia surovina na výrobu Tresky bola dlhší čas umiestnená v manipulačnej chodbe na slnečnom mieste
na rozrábke chýbali jednorazové utierky
nechránené skladovacie priestory pred prístupom vtáctva - chýbajúce sietky na vetracích otvoroch a pred prístupom hlodavcov - netesnosti na vstupných dverách
výskyt živého hlodavca (myš), osievacie zariadenie znečistené množstvom potemnikov, výskyt pavučín, nánosov prachu a múky na ventilátoroch
nedodržané podmienky skladovania surovín určené výrobcom, znečistené STZ, znečistené steny stropy a svietidlá vo výrobnej miestnosti
nedostatočne čistená podlaha pred paletami s múkou, vetrací otvor - dvere skladu múky nie sú zabezpečené sieťkou proti vnikaniu hmyzu
výmole v podlahe vo výrobnej časti prevádzky, ochranné pásmo výrobne je prašné
nesprávne označené suroviny, suroviny po uplynutí DS, výskyt mŕtvych škodcov (mole v sklade), výskyt pavučín vo výrobe, znečistené šatne a toalety
opadavajúca omietka v baliarni chleba, nedostatky v skladovani múky - uložená priamo na podlahe, tesne pri stene, poškodený náter na vozíkoch
chýbajúce sietky na oknách, škvarená bravčová masť neskladovaná podľa požiadaviek výrobcu

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V auguste 2007 bolo podaných celkom 114 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.


Z celkového počtu 114 prijatých podaní, bolo 51 opodstatnených, 35 neopodstatnených a u 28 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. podania boli postúpené na iné orgány úradnej kontroly.

 

PODANIA: prehľad za mesiac august 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Bratislava 20 9 4 7
 Trnava 3 2 1 0
 Nitra 2 1 1 0
 Trenčín 20 7 9 4
 Žilina 14 8 3 3
 B. Bystrica 24 12 6 6
 Prešov 8 3 3 2
 Košice 23 9 8 6
 Spolu ŠVPS SR 114 51 35 28

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
výskyt cudzieho predmetu vo výrobku "Treščia pečeň" v konzerve bol potvrdený výskyt cudzieho predmetu
nevyhovujúci výrobok - konzerva "Treco Lunč, 400 g" - výskyt tmavých častí tela s chlpmi v konzerve zákaz uvádzať predmetný výrobok na trh, stiahnuť z predaja a predložiť doklad o jeho ďalšej manipulácii, prevádzkovateľ prijal dobrovoľné opatrenie - predmetný výrobok vrátený do ČR
výskyt múch v oddelení lahôdok (v priestore krájaných syrov a mäsových výrobkov) v čase kontroly sa predmet podania potvrdil
predaj pokazených mliečnych výrobkov v uvedených prevádzkarňach zistilo sa nesprávne skadovanie a manipulácia mliečnych výrobkov
nehygienický predaj mäsa a mäsových výrobkov v čase kontroly sa predmet podania potvrdil
predaj tovaru po uplynutí dátum spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti v čase kontroly sa predmet podania potvrdil
predaj starej dusenej šunky v čase kontroly sa predmet podania potvrdil
povolenie výroby oštiepkov prevádzka  nezaregistrovaná a nemala ani povolenie na predaj oštiepkov - takéto výrobky nie je možné uvádzať na trh za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
predaj zapáchajúceho výrobku GRIL-PARTY v predajni sa nachádzal uvedený druh výrobku po dátume spotreby
preprava potravín na "pohrebnom aute" podľa vyjadrenia majiteľa vozidla a predajne, tovar viezol v aute na vlastnú potrebu pre syna na oslavu, v čase kontroly bol zistený tovar po dátume spotreby, nevyhovujúca hygiena predajne a skladovania , chýbajúce doklady
predaj zvädnutého ovocia a zeleniny, zhnitej cibule, čiernych šampiňónov bol zistený predaj kvalitou nevyhovujúcej "zhitej cibule", vzbudzujúcej odpor
predaj tovaru po DMT - anonymný podnet spotrebiteľa zistený bol predaj výrobkov po DMT a DS, slanina - zapáchajúca, mrazený výrobok a mäsové výrobky voľne ložené, pečivo - plesnivé, 1 druh výrobku - bez etikety s DMT, nahnité ovocie a zelenina s výskytom mušiek v predajných priestoroch, bombáž výrobku "zavináče v cibuľovom náleve, teplota v chladiacom pulte +8,7°C, v mraziacom boxe zamrazený chladený výrobok "kuracie stehno", v rozrábke - nie je mydlo, vypnutý sterilizátor počas rozrábania, ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIE
nedostatočná hygiena pri krájaní syrov, nedostatočná prevádzková hygiena v priestoroch skladu a predajne znečistené podlahy, konštrukcie prístrešku, sklad nezabezpečený proti vniknutiu škodcov, neporiadok v šatni, skladovanie nepotrebného technologického zariadenia, spoločné skladovanie predajného a nepredajného tovaru
predaj výrobkov po DS zistený bol predaj 7 druhov tovaru po DS resp. po DMT
predaj nesprávne označeného tovaru predaj trvanlivého pečiva s chýbajúcou úplnou adresou výrobcu, resp. dovozcu, distribútora, chýba deklarovanie zloženej zložky
nedostatky v preprave potravín chýba chladiarenské zariadenie na prepravu mäsových výrobkov
predaj nekvalitných mrazených výrobkov v čase úradnej kontroly zistený predaj rozmrazeného a znovuzmrazeného tovaru
predaj nekvalitného výrobku senzorickým hodnotením na mieste výrobku "Barilla mliečna čokoláda s drvenými orieškami" DS 11/07, 12/07, bol zistený výskyt škodcov
skladovanie potravín- roztopené čokolády nedodržiavanie podmienok skladovania
skladovacie teploty, hygiena predaja pri skladovaní mliečnych výrobkov teplotné režimy dodržané, hygienický stav priestorov - nevyhovujúci hygienický stav steny  v priestore predaja
podmienky uchovávania potravín nedodržané teplotné podmienky uchovávania mliečnych výrobkov v nefunkčnej chladiacej vitríne 
označenie výrobku nezodpovedá jeho zloženiu výrobok obsahoval namiesto deklarovanej plnky (čokoládová) jahodovú, po zistení uvedeného stavu ešte pred cielenou kontrolou PPP vrátil tento zle označený výrobok dodávateľovi - výrobcovi
predaj potravín po DS predaj 4 druhov mliečnych výrobkov po uplynutí dátumu spotreby

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac august 2007

 Komodita

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Mäso, Mäsové výrobky 21 7 8 6
 Mliečne výrobky 14 7 3 4
 Vajcia 1 1 - -
 Ryby, kôrovce 5 3 1 1
 Cukrovinky, cukor 5 3 2 -
 Ovocie, zelenina 10 4 4 2
 Sprac. ovocie a zel. 3 1 1 1
 Horčica, dressingy 2 - 2 -
 Pekárenské výrobky 7 2 3 2
 Mlynské výrobky 1 1 - -
 Tuky, oleje 1 - - 1
 Nealko nápoje 7 - 5 2
 Víno 1 - 1 -
 Liehoviny 4 2 2 -
 Dátum spotreby, hygiena 17 11 3 3
 Iné 15 9 - 6
 Spolu ŠVPS SR 114 51 35 28

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 246 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi.