Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Júl 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci júli 2008 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 954 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 458 boli nedostatky zistené v 623 prevádzkarniach, čo tvorí 25,3% (v mesiaci jún 2008 – 26,6%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 60 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 5 prípadoch.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 71 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 49 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 13 rozhodnutí, 13 v prípade distribútorov a dovozcov a 1 u výrobcu predávajúceho hlavne v maloobchode.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci júli 2008 to bolo 245 druhov výrobkov o hmotnosti 2 271 kg/l, v hodnote 226 252 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 2 409 kg/l v hodnote 424 599 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 568 druhov potravín o hmotnosti 1 136 kg/l v hodnote 163 489 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 137 blokových pokút na mieste je 88 400 Sk, pričom najviac blokových pokút (133) bolo uložených v obchodnej sieti – 86 100 Sk.

V mesiaci júli 2008 nadobudlo právoplatnosť 197 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 2 634 500 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 167 rozhodnutí v hodnote 2 418 500 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 17 rozhodnutí v hodnote 68 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 11 rozhodnutí v hodnote 123 000 Sk, 1 u výrobcu v maloobchode v hodnote 20 000 Sk a 1 rozhodnutie v prvovýrobe v hodnote 5 000 Sk.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 375 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 284 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.


Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac Júl 2008

Vykonaných v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách   Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
Počet úradných kontrol počet                  60                      340                       148                   1,947                      42                 2,537   
Počet importných úradných kontrol počet                     -                         11                       177                            -                         -                    188   
Počet dodatočných úradných kontrol  počet                        43                         37                       147                        2                    229   
Počet úradných kontrol SPOLU počet                  60                      394                       362                   2,094                      44                 2,954   
Počet úradných kontrol s nedostatkami počet                    5                         76                         45                       573                      12                    711   
Počet kontrolovaných objektov počet                  56                      325                       206                   1,837                      34                 2,458   
z toho objektov s nedostatkami počet                    4                         75                         44                       493                        7                    623   
Počet vykonaných auditov počet                     -                         24                            3                            -                         -                       27   
z toho auditov s nezhodami počet                     -                         17                            2                            -                         -                       19   
Zistené nedostatky 1.porušené ZSVP počet                     -                           6                            3                         48                         -                       57   
2.nevyhovujúca hygiena    
- osobná hygiena počet                     -                         14                            3                       151                        2                    170   
- výroby počet                     -                         25                             -                           3                        1                       29   
- skladovania počet                     -                         16                            6                       165                        2                    189   
- predaja počet                     -                            -                             -                         98                        1                       99   
- prepravy počet                     -                            -                            1                           2                         -                         3   
- technologického zariadenia počet                     -                         17                            2                         52                         -                       71   
- budov počet                    1                         45                         11                         99                        1                    157   
3.neplnenie opatrení počet                     -                           3                            3                           2                        1                         9   
4.nevyhovujúce výrobky    
- nedostatky v označení počet                    1                         12                         11                       139                        5                    168   
- mikrobiológia počet                    1                           2                             -                           3                         -                         6   
- senzorika, fyz. chemické počet                     -                           3                            2                         36                         -                       41   
- geneticky modifikované organizmy počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
- aditívne látky počet                     -                           2                            4                           5                         -                       11   
- kontaminanty počet                     -                           1                            4                           3                         -                         8   
- reziduá pesticídov, veter. liečiv počet                    1                            -                             -                           2                         -                         3   
- iné počet                     -                           3                            2                         17                        1                       23   
5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet                     -                            -                            1                       204                         -                    205   
6.nedostatky v dokumentácii počet                    3                         15                            8                         75                        4                    105   
7.alergény počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
8.iné počet                     -                           3                            4                         44                         -                       51   
Spolu                      7                      167                         65                   1,148                      18                 1,405   
Počet druhov výrobkov po dobe  spotreby, DMT počet                     -                            -                             -                       568                         -                    568   
m.j.                   -                            -                             -                1,135.61                       -                   1,136   
Sk                -   Sk                    -   Sk                     -   Sk 163,489.06 Sk                  -   Sk 163,489.06 Sk
Právoplatné rozhodnutia - opatrenia uložené orgánmi úradnej kontroly Dôvod:   - § 19, ods.1, písm. a) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
            - § 19, ods.1, písm. b) počet                     -                            -                            1                            -                         -                         1   
            - § 19, ods.1, písm. c) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
            - § 19, ods.1, písm. d) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
            - § 19, ods.1, písm. e) počet                     -                         22                         10                         64                        1                       97   
            - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004)                       -                            -                             -                            -                         -                       63   
Spolu počet rozhodnutí počet                     -                         13                            8                         49                        1                       71   
Opatrenia na mieste Dôvod:  - § 19, ods.1, písm. a) počet                     -                            -                             -                           9                         -                         9   
           - § 19, ods.1, písm. b) počet                     -                           2                            6                         19                         -                       27   
           - § 19, ods.1, písm. d) počet                     -                           1                             -                           2                         -                         3   
           - osobitné predpisy počet                    1                         51                         25                       254                        5                    336   
Spolu počet opatrení na mieste počet                    1                         54                         31                       284                        5                    375   
Právoplatné rozhodnutia - pokuty  Dôvod:  - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet                     -                         14                         11                       167                        1                    193   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet                    1                            -                             -                           1                         -                         2   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet                     -                           3                            3                         38                         -                       44   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
  - iné počet                     -                           1                             -                            -                         -                         1   
Spolu počet rozhodnutí počet                    1                         17                         11                       167                        1                    197   
Sk    5,000.00 Sk     68,000.00 Sk    123,000.00 Sk 2,418,500 Sk   20,000.00 Sk 2,634,500 Sk
Opatrenia/zákazy       - uzatvorenie podniku, jeho časti počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
      - príkaz na stiahnutie počet                     -                           2                            8                       138                         -                    148   
  m.j.                   -                   400.00              1,498.10                 510.75                       -                   2,409   
  Sk                -   Sk     77,200.00 Sk    179,611.00 Sk   167,788.70 Sk                  -   Sk 424,599.70 Sk
      - zákaz umiestneniana trh počet                     -                           2                            7                       236                         -                    245   
  m.j.                   -                   458.00              1,040.10                 772.53                       -                   2,271   
  Sk                -   Sk     38,695.80 Sk 74,169 Sk 113,387.35 Sk                  -   Sk 226,252.15 Sk
      - zákaz používania prístrojov a zariadení počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
      - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
      - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet                     -                            -                            1                            -                         -                         1   
  m.j.                   -                            -                      11.00                          -                         -                         11   
  Sk 0.00 Sk 0.00 Sk 1,118.00 Sk 0.00 Sk 0.00 Sk 1,118.00 Sk
      - iné opatrenia počet                     -                           2                            1                         10                         -                       13   
Spolu počet                     -                           6                         17                       384                         -                    407   
m.j.                   -                   858.00              2,549.20              1,283.28                       -                   4,690   
Sk 0.00 Sk 115,895.80 Sk 254,898.00 Sk 281,176.05 Sk 0.00 Sk 651,969.85 Sk
Blokové pokuty  (152/95 §29) počet                     -                           2                            1                       133                        1                    137   
  Sk                -   Sk        1,000.00 Sk            300.00 Sk 86,100 Sk     1,000.00 Sk 88,400 Sk
Hodnotenie výrobkov na mieste počet                    6                      151                         15                       125                      25                    322   
z toho nevyhovujúce počet                     -                            -                             -                           8                         -                         8   
percento %                            6.40                      2.48   
Hodnotenie vzoriek v laboratóriach počet                  74                      832                       157                   1,082                      27                 2,172   
z toho nevyhovujúce počet                    2                         35                         14                         52                        1                    104   
percento %              2.70                     4.21                      8.92                      4.81                   3.70                   4.79   

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 2 172 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 104 vzoriek, čo predstavuje 4,79 %.


Z celkového množstva 104 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Máj 2008

 Celkový počet hodnotených vzoriek 2172
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 104
 Z toho
 - senzorické znaky 18
 - označenie 33
 - fyzikálno-chemické znaky 13
 - GMO 0
 - mikrobiológia 21
 - aditívne látky 11
 - kontaminanty 5
 - reziduá pesticídov 3
 - reziduá veterinárnych liečiv 0
 

V rámci dodatočných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 26 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 2 980 kg/l v hodnote 190 508 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
nedostatky v hygiene skladovania a predaja potravín
nedodržiavanie teplotných podmienok skladovania a vystavovania potravín
predaj 21 druhov potravín po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti
zistený predaj mrazených hydinových produktov neoznačených v štátnom jazyku
predaj zhnitého ovocia a zeleniny 
porušenie hygieny predaja nebalených pekárenských výrobkov
nevyhovuhovujúce teplotné podmienky skladovania vajec
skladovanie a uchovávanie potravín v suchom sklade v nevyhovujúcich hygienických podmienkach: poškodený strop, znečistené okná
nevyhovujúca hygiena pri krájaní syrov  v predajni na požiadanie zákazníkov - doska na krájanie je z nevyhovujúceho materiálu (drevo), poškodená, ťažko čistiteľná
skladovanie potravín pri nevyhovujúcej teplote (hlbokozmarazené potraviny skladované pri -6,3˚C pričom výrobca deklaruje skladovať pri -18ºC)
porušené zásady osobnej hygieny
znečistené mraziace zariadenie
znečistené chladiace boxy, výskyt živých škodcov
mechanické nečistoty v sklade, silná námraza v mraziacom boxe
predaj 36 druhov potravín neoznačených v zmysle platnej legislatívy
nebalené pekárske výrobky uskladnené spolu s obalovým materiálom, prostriedkami na čistenie a inými predmetmi, v predsieni sociálneho zariadenia uskladnené zemiaky
nedodržané teplotné podmienky uchovávania mäkkých mäsových výrobkov, spoločné skladovanie nezlúčiteľných druhov mrazených potravín, olúpujúci sa strop v sklade alko a nealko nápojov
poškodené obkladačky na stene chladiarne čerstvého mäsa
nesplnenie uložených opatrení, predaj nesprávne označených a neoznačených potravín
nesprávne skladovanie vyradeného tovaru, znečistené dvere a zárubne chladiacich boxov
na okne v predajni chýba sieťka proti hmyzu; prasknuté sklo na dverách do predajne a na okne nad dverami
nedostatočne označená chladená hydina; skorodované časti horných závesných konštrukcií v chladiarni mäsa, znečistené gumové tesnenie dverí chladiarne mäsa
chýba odborná spôsobilosť zamestnancov
poškodená podlaha v sklade, popraskané steny
Výroba a baliarne
nedostatky v hygiene výroby a technologického zariadenia
zaplesnivelá časť stropu skladu, značne znečistená podlaha skladu surovín, zahmyzenie ošatiek a textilného výpustu múky zo zásobníka, znečistené steny kysiarne zvnútra, znečistená kovová konštrukcia okien 
poškodený strop v šatni zamestnancov a sušiarni, predmety osobnej potreby pracovníkov a čistiace potreby boli uložené vo výrobnej časti prevádzky, poškodené sieťky určené na sušenie cestovín, nepravidelne vedená evidencia teplôt a sanitatačných prác, znečistená podlaha v sklade múk a v sklade hotových výrobkov 
zistená prítomnosť nepovoleného farbiva
nedostatky v osobnej hygiene (chýbala pokrývka hlavy) 
skladovanie hotových výrobkov priamo na podlahe v sklade, okno otvárajúce sa do vonkajšieho prostredia nie je opatrené sieťkou proti vnikaniu hmyzu
vo výrobných priestoroch sa nachádzali osobné predmety zamestnancov.
znečistené steny a strop skladu múky
nedostatočne utesnené dvere do výroby, poškodené nátery železných vozíkov na ošatky
vo výrobni trdelníkov nad pecami olupujúci sa náter stropu, vo výrobnej časti pekárskych výrobkov je poškodený keramický obklad
Distribútori a dopravcovia
nedodržané podmienky skladovania , nesprávne označenie potravín
predaj 5 druhov potravín po uplynutí DMT 
steny v skladovacích priestoroch sú silne znečistené, zaprášené , zatečené
poškodený náter a znečistenie lisu na fóliu, znečistené sklá sťahovacích rámp na príjme a výdaji tovaru, nevedená evidencia sociálnych zariadení, nevykonávaná kontrola čistenia motorových vozidiel používaných na prepravu tovarov
nedostatočne označené cukrovinky
poškodené steny, podlahy

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V júli 2008 bolo podaných celkom 116 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.
 

Z celkového počtu 116 prijatých podaní, bolo 33 opodstatnených, 50 neopodstatnených a u 28 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 5 prípadoch neboli šetrenia a analýzy ukončené, alebo boli zistenia odstúpené.
 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
PREMIUM Tekvica nelúpaná pražená solená 150 g - prítomnosť trusu hlodavcov v čase kontroly bol zistený výskyt trusu hlodavcov v skladovacích priestoroch, kde boli skladované suroviny a hotové výrobky
predaj zľavneného mäsa a mäsových výrobkov so senzorickými zmenami vykonaný  úradný odber 5 vzoriek, 3 vzorky nevyhoveli  organoleptickým požiadavkám
jedlá soľ, po konzumácií horká až štipľava vykonaný bol odber vzorky, zistený prekročený limit jodidu draselného
predaj šišiek nehygienickým spôsobom počas výkonu úradnej kontroly bola zistená manipulácia nebalených pekárskych výrobkov bez použitie hygienických pomôcok (rukavíc)
predaj zhnitého ovocia a zeleniny hodnotením na mieste bolo posúdených 7 druhov ovocia a zeleniny, vyhodnotené boli ako nevhodné na ľudskú spotrebu
kvalita a skladovanie vajec zistené boli nyevyhovujúce podmienky skladovania vajec - vajcia skladované pri teplote +25 C
kvalita hydinového mäsa zistené boli senzorické zmeny hydinového mäsa - krvné podliatiny a zrazeniny na všetkých krídlach
kvalita cukroviniek pri kontrole zistený predaj potravín po DS a DMT
kvalita termizovaného krému pleseň na povrchu výrobku po otvorení - kontrolou a hodnotením na mieste bolo zistené, že z 10 hodnotených výrobkov  5 nevyhovelo pre výskyt plesne na povrchu 
nekvalita mliečneho výrobku - smotana na varenie, senzorické zmeny, zápach, tovar po uplynutí dátumu spotreby v čase úradnej kontroly odobratá odobratá vzorka vyhovela senzorickým požiadavkám, avšak bol zistený predaj tovarov po DS
zeleninová paprika nevyhovujúcej kvality paprika zeleninová nevyhovela hodnotením na mieste pre prítomnosť hniloby
predaj potravín po dobe spotreby úradnou kontrolou potravín bol zistený predaj 10 druhov potravín po uplynutí DS a DMT a 14 druhov potravín bez označenia DS
tráviace ťažkosti po konzumácii ovčieho syra nedostatky pri predaji nezistené, odobraté 2 vzorky ovčieho syra, 1 vzorka nevyhovela - prítomnosť STA enterotoxínu

 

 

 

PODANIA: prehľad za mesiac Júl 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 24 6 11 7 0
 Trnava 7 2 4 1 0
 Nitra 13 5 4 4 0
 Trenčín 13 3 8 2 0
 Žilina 21 4 13 1 3
 B. Bystrica 15 8 2 4 1
 Prešov 7 0 3 3 1
 Košice 16 5 5 6 0
 Spolu ŠVPS SR 116 33 50 28 5

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac Júl 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
Mäso, MV 24 5 11 8 0
Hydina 8 2 3 3 0
Mliečne výrobky 15 4 6 4 1
Ovocie, zelenina 8 2 4 2 0
Pekárenské výrobky 11 4 6 1 0
Tuky, oleje 3 0 3 0 0
Vajcia 3 1 2 0 0
Olejniny 3 2 0 1 0
Cukrovinky 4 3 1 0 0
Lieh, liehoviny 5 1 3 0 1
Ostatné komodity, hygiena predaja 32 9 11 9 3
 Spolu ŠVPS SR 116 33 50 28 5

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 188 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi. Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac júl 2008 bolo analyzovaných celkovo 37 vzoriek – bez pozitívnych vzoriek).