Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Jún 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci jún 2008 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 692 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 210 boli nedostatky zistené v 588 prevádzkarniach, čo tvorí 26,6% (v mesiaci máj 2008 – 26,03%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 49 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 3 prípadoch.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 61 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 37 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 16 rozhodnutí, 8 v prípade distribútorov a dovozcov.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci jún 2008 to bolo 241 druhov výrobkov o hmotnosti 1 851 kg/l, v hodnote 116 488 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 560 kg/l v hodnote 84 018 Sk.
Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 817 druhov potravín o hmotnosti 1 215 kg/l v hodnote 149 027 Sk.

Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 108 blokových pokút na mieste je 72 500 Sk, pričom najviac blokových pokút (106) bolo uložených v obchodnej sieti – 71 000 Sk.

V mesiaci jún 2008 nadobudlo právoplatnosť 154 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 1 524 000 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 125 rozhodnutí v hodnote 1 325 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 14 rozhodnutí v hodnote 64 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 8 rozhodnutí v hodnote 110 000 Sk, 6 u výrobcov v maloobchode v hodnote 22 000 Sk a 1 rozhodnutie v prvovýrobe v hodnote 3 000 Sk.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 302 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 231 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.
 

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac Jún 2008

 

vykonaných v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách   Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
Počet úradných kontrol počet                  48                      273                       155                   1,771                      40                 2,287   
Počet importných úradných kontrol počet                     -                         16                       170                            -                         -                    186   
Počet dodatočných úradných kontrol počet                    1                         44                         31                       136                        7                    219   
Počet úradných kontrol SPOLU počet                  49                      333                       356                   1,907                      47                 2,692   
Počet úradných kontrol s nedostatkami počet                    3                         68                         34                       481                      12                    596   
Počet kontrolovaných objektov počet                  32                      281                       208                   1,654                      35                 2,210   
z toho objektov s nedostatkami počet                    3                         66                         34                       473                      12                    588   
Počet vykonaných auditov počet                     -                         30                            3                            -                         -                       33   
z toho auditov s nezhodami počet                     -                         25                            2                            -                         -                       27   
Zistené nedostatky 1.porušené ZSVP počet                     -                           4                            1                         59                        1                       65   
2.nevyhovujúca hygiena    
- osobná hygiena počet                     -                         12                             -                       118                      10                    140   
- výroby počet                    1                         15                             -                            -                        3                       19   
- skladovania počet                    1                         18                         13                       110                        5                    147   
- predaja počet                     -                            -                             -                         73                        1                       74   
- prepravy počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
- technologického zariadenia počet                     -                         16                             -                         34                        3                       53   
- budov počet                     -                         45                         10                         72                         -                    127   
3.neplnenie opatrení počet                     -                           4                            1                         24                         -                       29   
4.nevyhovujúce výrobky    
- nedostatky v označení počet                     -                         13                         12                         64                        1                       90   
- mikrobiológia počet                     -                           8                             -                           7                         -                       15   
- senzorika, fyz. chemické počet                     -                           4                            2                         17                         -                       23   
- geneticky modifikované organizmy počet                     -                            -                             -                           1                         -                         1   
- aditívne látky počet                     -                            -                            2                           7                         -                         9   
- kontaminanty počet                     -                           1                             -                           1                         -                         2   
- reziduá pesticídov, veter. liečiv počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
- iné počet                     -                           1                            2                           8                         -                       11   
5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet                     -                            -                             -                       369                         -                    369   
6.nedostatky v dokumentácii počet                    1                           8                            4                         82                        6                    101   
7.alergény počet                     -                            -                            1                           1                         -                         2   
8.iné počet                    1                           2                            1                         42                         -                       46   
Spolu                      4                      151                         49                   1,089                      30                 1,323   
Počet druhov výrobkov po dobe  spotreby, DMT počet                     -                            -                             -                       817                         -                    817   
m.j.                   -                            -                             -                1,214.91                       -                   1,215   
Sk                -   Sk                    -   Sk                     -   Sk 149,027.41 Sk                  -   Sk 149,027.41 Sk
Právoplatné rozhodnutia - opatrenia uložené orgánmi úradnej kontroly Dôvod:   - § 19, ods.1, písm. a) počet                     -                            -                             -                           3                         -                         3   
            - § 19, ods.1, písm. b) počet                     -                           2                            1                            -                         -                         3   
            - § 19, ods.1, písm. c) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
            - § 19, ods.1, písm. d) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
            - § 19, ods.1, písm. e) počet                     -                         14                         10                         35                         -                       59   
            - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004)              
Spolu počet rozhodnutí počet                     -                         16                            8                         37                         -                       61   
Opatrenia na mieste Dôvod:  - § 19, ods.1, písm. a) počet                     -                           2                             -                           5                         -                         7   
           - § 19, ods.1, písm. b) počet                     -                         10                            5                         27                         -                       42   
           - § 19, ods.1, písm. d) počet                     -                            -                             -                           1                         -                         1   
           - osobitné predpisy počet                    1                         40                            9                       198                        4                    252   
Spolu počet opatrení na mieste počet                    1                         52                         14                       231                        4                    302   
Právoplatné rozhodnutia - pokuty  Dôvod:  - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet                     -                         11                         12                       127                        5                    155   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet                     -                           1                             -                            -                         -                         1   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet                    1                           2                            3                         24                        1                       31   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
           - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
  - iné počet                     -                            -                             -                           1                         -                         1   
Spolu počet rozhodnutí počet                    1                         14                            8                       125                        6                    154   
Sk    3,000.00 Sk     64,000.00 Sk    110,000.00 Sk 1,325,000 Sk   22,000.00 Sk 1,524,000 Sk
Opatrenia/zákazy       - uzatvorenie podniku, jeho časti počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
      - príkaz na stiahnutie počet                     -                           1                            1                       192                         -                    194   
  m.j.                   -                     95.00                    15.36                 449.83                       -                      560   
  Sk                -   Sk     15,225.00 Sk        3,360.00 Sk      65,433.31 Sk                  -   Sk 84,018.31 Sk
      - zákaz umiestneniana trh počet                     -                           3                             -                       238                         -                    241   
  m.j.                   -                   460.00                           -                1,391.10                       -                   1,851   
  Sk                -   Sk     38,272.00 Sk 0 Sk 78,216.00 Sk                  -   Sk 116,488.00 Sk
      - zákaz používania prístrojov a zariadení počet                     -                            -                             -                            -                         -                          -   
      - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet                     -                            -                             -                           1                         -                         1   
      - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet                     -                           7                            1                           1                         -                         9   
  m.j.                   -               3,473.00                    11.00           13,433.90                       -                 16,918   
  Sk 0.00 Sk 272,730.00 Sk 1,428.00 Sk 1,848.84 Sk 0.00 Sk 276,006.84 Sk
      - iné opatrenia počet                     -                            -                            2                           5                         -                         7   
Spolu počet                     -                         11                            4                       437                         -                    452   
m.j.                   -               4,028.00                    26.36           15,274.83                       -                 19,329   
Sk 0.00 Sk 326,227.00 Sk 4,788.00 Sk 145,498.15 Sk 0.00 Sk 476,513.15 Sk
Blokové pokuty  (152/95 §29) počet                     -                           2                             -                       106                         -                    108   
  Sk                -   Sk        1,500.00 Sk                     -   Sk 71,000 Sk                  -   Sk 72,500 Sk
Hodnotenie výrobkov na mieste počet                    1                      157                         34                       184                      49                    425   
z toho nevyhovujúce počet                     -                           2                             -                           9                         -                       11   
percento %                     1.27                         4.89                      2.59   
Hodnotenie vzoriek v laboratóriach počet                  26                      950                       213                   1,352                      31                 2,572   
z toho nevyhovujúce počet                     -                         49                            4                         47                        1                    101   
percento %                     5.16                      1.88                      3.48                   3.23                   3.93   

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 2 572 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 101 vzoriek, čo predstavuje 3,93 %.


Z celkového množstva 101 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Jún 2008

 Celkový počet hodnotených vzoriek 2572
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 101
 Z toho
 - senzorické znaky 14
 - označenie 43
 - fyzikálno-chemické znaky 20
 - GMO 0
 - mikrobiológia 24
 - aditívne látky 7
 - kontaminanty 3
 - reziduá pesticídov 0
 - reziduá veterinárnych liečiv 0
 

V rámci dodatočných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 31 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 2 970 kg/l v hodnote 76 485 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
skladovanie zeleniny priamo na podlahe, skladovanie vajec v kartóne priamo na podlahe mimo chladiaceho zariadenia, znečistená podlaha, stopy po fajčení vo vnútri predajného stánku, olupujúci sa náter na strope
nedostatky v označovaní nebalených mäsových výrobkov, kondenz z chladiaceho zariadenia odkvapkával na podlahu a potraviny
nedodržané teplotné podmienky hlbokomrazených potravín, nadmerná námraza v chladiacich zariadeniach na predajnej ploche
skladovanie rybacích polokonzerv pri nevyhovujúcej teplote
fajčenie na pracovisku
zistená pleseň na vajciach, znečistené steny a predajné regále, nedoržaná teplota skladovania, nezabezpečené označenie vajec pri predaji spotrebiteľovi
nedodržanie osobnej hygieny pri manipulácii s potravinami živočíšneho pôvodu
predaj nebalených pekárenských výrobkov - nevyhovujúca hygiena predaja
spoločné nezlúčiteľné skladovanie mäsových výrobkov s mliečnymi výrobkami, nehygienický predaj nebalených pekárenských výrobkov
zatečený strop a poškodená omietka v manipulačnej miestnosti na príjme mäsa
mliečne výrobky s odporúčanými podmienkami skladovania do +8 °C, skladované pri +16 °C, mäsové výrobky s odporúčanými podmienkami skladovania do +4 °C, skladované pri +16,1 °C 
nesplnenie uložených opatrení
predaj vodového melónu za nevyhovujúcich podmienok a bez označenia
skladovanie pekárenských výrobkov v šatni pre pracovníkov
poškodené steny, výskyt plesní v chladiacom boxe
mraziace zariadenia sú so silnou námrazou, tovar skladovaný priamo na podlahe
predaj potravín 10 druhov po uplynutí DS alebo DMT, nedodržané teploty pri predaji mliečnych výrobkov
zistený predaj 30 druhov potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
predaj tovarov po DMT (54 druhov v množstve 91,6 m.j., hodnota 9 696,40 Sk)                                       
regále zaprášené, chýba pokrývka hlavy pri manipulácii s nebalenými mäsovými a mliečnami výrobkami, nedostatky v označení nebalených pekárskych výrobkov
zistený predaj 2 druhov nevyhovujúcich mäsových výrobkov - výrazné negatívne senzorické zmeny
Výroba a baliarne
nedostatky v hygiene výroby, skladovania a technologického zariadenia
olupujúca sa omietka v priestoroch prevádzky a poškodený ochranný povrchový náter miešacieho stroja
výskyt plesní, opadávajúca maľovka zo steny a náter stropu, hrdzavá zárubňa vchodových dverí, porušená sieťka na okne
výtlky v podlahe v priestore pečenia pečiva, nedostatky v skladovaní - chýbali meracie zariadenia na kontrolu skladovacích podmienok,  nedostatky v dokumentácii 
nedostatky v podmienkach skladovania vlašských orechov
nedostatky v hygiene výroby - v kysiarni nadmerný výskyt kondenzu, chýba teplomer chladiaceho zariadenia na uskladnenie surovín
vyrobené 10 vaječné cestoviny pšeničné sušené – Niťovky 250 g, s prekročeným počtom koagulázopozitívnych stafylokokov a 10 vaječné cestoviny pšeničné sušené – Niťovky 250 g, prítomnosť baktérie rodu Salmonella enteritidis 
skorodovaná zárubňa dverí kysiarne, okná v expedícii neboli zabezpečené proti vnikaniu lietajúceho hmyzu
poškodené plátno na páse rožkovacieho stroja
porušený náter steny pri manipulačnom stole, v prevádzkovej miestnosti sa nachádzali osobné predmety, neúplná evidencia čistenia a sanitácie
chýbajúci kryt na stropnom svietidle vo výrobných priestoroch
nevyhovujúce vetranie prevádzkárne, chýbajúci kryt na svietidle
výskyt nevyhovujúceho výrobku - zistená prítomnosť Campylobacter jejuni
Distribútori a dopravcovia
nedostatky v hygiene budov a vo vedení evidencie
nesplnená povinnosť registrácie
steny skladu nie sú udržiavané v čistote (prach a pavučiny)
znečistené chladiace zariadenia
predaj 9 druhov potravín po dátume minimálnej trvanlivosti
poškodené steny vo VO - sklade


 

Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V júni 2008 bolo podaných celkom 78 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.


Z celkového počtu 78 prijatých podaní, bolo 25 opodstatnených, 28 neopodstatnených a u 23 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 2 prípadoch neboli šetrenia, zistenia boli odstúpené.
.
 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
nevyhovujúca hygiena na rampe a v okolí skladu úradnou kontrolou sa potvrdilo opodstatnenie podnetu
žraločí steak hlbokozmrazený, nebola dodržaná hmotnosť čerstvého mäsa hmotnosť mäsa nie je v súlade s údajmi uvedenými na obale výrobku ani po zohľadnení povolenej odchýlky
kvalita predávaných syrov nedodržaná teplota skladovania mliečnych výrobkov, neoznačené mliečne výrobky, nepredložené dodacie listy a doklady o povolení prevádzky - pozastavenie činnosti prevádzky
 
kvalita predávaných vajec zistená pleseň na vajciach, znečistené steny a poličky, nedoržaná teplota skladovania, nezabezpečené označenie vajec pri predaji spotrebiteľovi
predaj mäsových výrobkov po dátume spotreby zistený bol predaj mäsových výrobkov po dátume spotreby 
teploty skladovania a uchovávania skladovanie a uchovávanie potravín: cukroviniek, mliečnych výrobkov, hlbokozmrazenej hydiny a hlbokozmrazenej zeleniny pri nevyhovujúcich teplotách v priestoroch predajne
pokazené chladiace vitríny s mliečnymi výrobkami a vaječnými výrobkami vaječné a mliečne výrobky skladované pri vysokej teplote, nefunkčná chladiaca vitrína
bravčové plece rolované zmyslové zmeny, zapáchajúce mäso vo vákuovom balení
kvalita mliečnych výrobkov predaj 2 druhov syrov senzoricky zmenených (pleseň na povrchu)
predaj potravín po DMT počas kontroly bolo zistených 8 druhov potravín po DMT
kvalita mäsa a mäsových výrobkov kontrolou v prevádzke boli zistené nedostatky a na ich došetrenie sa vykonali kontroly v podnikových predajniach, zo 6 mäsových výrobkov odobratých  v podnikovej predajni 5 nevyhovelo senzorickým požiadavkám a u 1 výrobku bol zistený výskyt Listeria monocytogenes, aj napriek zákazu predaja vyšetrených a nevyhovujúcich výrobkov boli v pojazdnej predajni  opäť 2 druhy predávané, zistené spoločné skladovanie navzájom nezlúčiteľných druhov potravín

 

 

PODANIA: prehľad za mesiac Jún 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 14 2 6 9 0
 Trnava 12 6 3 2 1
 Nitra 8 4 3 1 0
 Trenčín 7 0 5 1 1
 Žilina 8 3 3 2 0
 B. Bystrica 14 6 3 5 0
 Prešov 4 1 2 1 0
 Košice 11 3 3 5 0
 Spolu ŠVPS SR 78 25 28 23 2

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac Jún 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
Mäso, MV 14 4 5 5 0
Hydina 4 0 1 3 0
Mliečne výrobky 13 4 5 3 1
Ovocie, zelenina 3 0 1 2 0
Pekárenské výrobky 9 1 5 2 1
Nealko nápoje 4 3 1 0 0
Vajcia 3 2 0 1 0
Ostatné komodity, hygiena predaja 28 11 10 7 0
 Spolu ŠVPS SR 78 25 28 23 2

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 186 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi. Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac jún 2008 bolo analyzovaných celkovo 34 vzoriek).