Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Jún 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci jún 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2612 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2327 boli nedostatky zistené v 680 prípadoch, čo tvorí 29,22 % (v máji to bolo 30,39 %).


U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 92 kontrol, nedostatky boli zistené v 26 prípadoch.
V správnom konaní bolo vydaných celkom 93 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 61 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 24 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia 7 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze uvádzania výrobkov do obehu. V mesiaci jún 2007 to bolo 171 druhov výrobkov o hmotnosti 4710,58 kg/l, v hodnote 165 237,40 Sk.
Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 377 druhov potravín o hmotnosti 814,19 kg/l v hodnote 97 047,50 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 161 blokových pokút na mieste je 92 800 Sk, pričom najviac blokových pokút bolo uložených v obchodnej sieti – 84 800 Sk.

V mesiaci jún 2007 nadobudlo právoplatnosť 76 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy. Hodnota uložených pokút je 1 142 000 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 69 rozhodnutí v hodnote 1 067 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 6 rozhodnutí v hodnote 70 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 1 rozhodnutie v hodnote 5 000 Sk.

 

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 92 344 380 1732 64 2612
 Počet kontrol. objektov počet 86 324 261 1602 54 2327
 Počet objektov s nedostatkami počet 26 85 44 518 7 680
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet 11 15 6 38 - 70
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet 2 13 2 149 1 167
 - výroby počet - 44 1 4 - 49
 - skladovania počet 1 18 22 138 2 181
 - predaja počet - - - 110 3 113
 - prepravy počet - 3 2 4 - 9
 - technologického zariadenia počet - 13 5 14 - 32
 - budov počet 3 53 27 108 2 193
 3.neplnenie opatrení počet - 1 1 11 - 13
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 9 8 130 1 148
 - mikrobiológia počet 1 2 - 2 - 5
 - senzorika, analytika počet - 6 1 36 1 44
 - obsah cudzorodých látok - aditívnych počet - 2 3 3 - 8
 - obsah cudzorodých látok - kontamin. počet 1 3 2 3 - 9
 5.predaj po dobe spotreby počet - - 1 97 - 98
 6.nedostatky v dokumentácii počet 4 13 14 72 1 104
 7.iné počet - 26 7 68 1 102
  Spolu počet 23 221 102 987 12 1345
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby počet - 1 5 371 - 377
m.j. - 25 7 783 - 814,19
Sk - 1125 969 94954 - 97047,50
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia

 - porušenie ZSVP počet - 6 - 8 - 14
 - nevyhovujúca hygiena počet - 19 1 38 - 58
 - neplnenie opatrení počet - - - 1 - 1
 - nevyhovujúce výrobky počet - 8 5 19 - 32
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 12 - 12
 - nedostatky v dokumentácii počet - 6 2 12 - 20
 - iné počet - 8 2 12 1 23
  Spolu počet - 24 7 61 1 93
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - porušenie ZSVP počet - 2 - 11 - 13
 - nevyhovujúca hygiena počet - 1 - 18 - 19
 - neplnenie opatrení počet - 1 - 9 - 10
 - nevyhovujúce výrobky počet - 3 1 20 - 24
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 35 - 35
 - nedostatky v dokumentácii počet - - - 2 - 2
 - iné počet - - - 17 - 17
  Spolu počet - 6 1 69 - 76
Sk - 70000 5000 1067000 - 1142000,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - zákaz výroby počet - 1 - - - 1
 - zákaz manipulácie s výrobkami počet - 1 - 1 - 2
m.j. - 625 - 2 - 626,58
Sk - 47500 - 963 - 48467,00
 - zákaz obehu výrobkov počet - 1 3 167 - 171
m.j. - 3600 286 825 - 4710,58
Sk - - 50680 114557 - 165237,40
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - 4 - - - 4
 - uzatvorenie prevádzky počet - - - - - -
 - príkaz na zneškodnenie počet - - - 9 - 9
m.j. - - - 75 - 74,60
Sk - - - 7422 - 7422,00
 - obmedzenie použitelnosti počet - - - - - -
m.j. - - - - - -
Sk - - - - - -
 - dočasný zákaz uvádz. do obehu počet - - - - - -
m.j. - - - - - -
Sk - - - - - -
 - iné opatrenia počet - 29 - 50 - 79
  Spolu počet - 36 3 227 - 266
m.j. - 4225,00 285,50 901,26 - 5411,76
Sk - 47500,00 50680,00 122942,40 - 221122,40
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 15 2 144 - 161
Sk - 6500 1500 84800 - 92800,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 4 81 10 218 9 322
 z toho nevyhovujúce počet - - - 15 1 16
   percento % - - - 6,88 11,11 4,97
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 41 1090 247 1187 72 4637
   z toho nevyhovujúce počet 2 34 10 55 2 103
   percento % 4,88 3,12 4,05 4,63 2,78 3,91

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 2 637 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 103 vzoriek, čo predstavuje 3,91 %.

Z celkového množstva 103 nevyhovujúcich vzoriek 13 vzoriek nevyhovelo v senzorických znakoch, 40 v označení, 24 vo fyzikálno-chemických znakoch, u 16 vzoriek bola nevyhovujúca mikrobiológia, 5 vzoriek nevyhovelo pre nadlimitný obsah kontaminantov a 5 vzoriek pre nadlimitný obsah aditívnych látok. V rámci následných kontrol nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 16 zákazov na množstvo 3757,6 kg/l v hodnote 10 342,90 Sk.


Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť:

 • predaj tovaru po dátume minimálnej trvanlivosti, predaj tovaru po dátume spotreby

 • nevyhovujúce podmienky skladovania

 • nedodržanie podmienok skladovania – teploty skladovania

 • nevyhovujúca kvalita predávaného ovocia a zeleniny (v obchodnej prevádzke predaj 13 druhov ovocia a zeleniny vzbudzujúcich odpor)

 • nehygienický predaj pekárenských výrobkov

 • ráno o 9.00 hod. nameraná teplota predajných priestorov + 25°C, resp 27,3°C

 • nedostatky v osobnej hygiene zamestnancov

 • predaj roztopených mrazených krémov

 • chýbajúce označenie nebalených pekárenských výrobkov

 • zariadenie predajne a regále s výskytom prachu

 • spoločne skladovaný potravinársky a nepotravinársky tovar

 • prepichnuté technologické obaly mäsových výrobkov

 • skorodované regále pri predaji rybacích výrobkov

 • uskladnenie vajec pri teplote + 28°C

 • nedostatky v označení predávaného čerstvého ovocia a zeleniny, zemiakov

 • nedostatky v hygiene predaja

 • nedodržané teplotné podmienky pri skladovaní mäsa

 • zaprášené a znečistené predajné regále v predajni potravín

 • potraviny uložené a skladované priamo na zemi

 • neoznačený nepredajný tovar, predaj potravín s nedostatkami v označení

 • tovar v skladových priestoroch predajne uskladnený priamo na podlahe

 • osobná hygiena, predávajúcej osobe chýbala pokrývka hlavy pri predaji a manipulácii s nebalenými výrobkami

Manipulácia, skladovanie:

 • predaj tovaru po DMT, DS

 • regále v skladových priestoroch zaprášené

 • olupujúca sa omietka v skladových priestoroch

 • okná na vetranie zaprášené a znečistené pavučinami

 • hromadenie papierového odpadu v sklade, v skladových priestoroch, rozhádzané obalové materiály

 • chýbajúca, resp. neúplná evidencia čistenia a sanitácie

Výroba:

 • okná vo výrobných priestoroch bez sieťok ,nezabránené vnikaniu hmyzu a škodcov

 • znečistené steny v skladových priestoroch výrobnej prevádzky

 • chýbajúce kryty na svietidlách vo výrobných priestoroch

 • nedostatky v hygiene prepravy

 • nie sú vedené záznamy o čistení vozidiel na prepravu potravín

 • nedostatky v osobnej hygiene pracovníkov vo výrobe

 • odborná spôsobilosť zamestnancov

 • nevyhovujúca vysledovateľnosť surovín a finálnych výrobkov

 • kondenzácia pary v sklade múky na stenách

 • nedostatky v dokumentácii SVP, HACCP

 • znečistené steny a olupujúca sa omietka na strope

 • nedostatky v hygiene technologického zariadenia, STZ

 • znečistená podlaha vo výrobných a skladových priestoroch

 • poškodenie vriec so surovinou škodcami vo výrobe pekárenských výrobkov

 • vo WC pre zamestnancov výskyt trusu hlodavcov

 • znečistené prepravky na pekárenské výrobky

 • 6 pracovníci vo výrobnej prevádzke nemali pokrývku hlavy

 • výskyt škodcov v chlebových ošatkách

 • radiátory vo výrobných priestoroch silne znečistené

 • prepravné obaly skladované priamo na podlahe

 • opadaná omietka vo výrobných priestoroch

 • nedodržanie teplotných režimov

 • znečistené steny, opadaná omietka, znečistené a porušené steny vo výrobných priestoroch pekárne, vybitá podlaha

 • kondenzácia pár vo výrobných priestoroch


Podania spotrebiteľov
Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V júni 2007 bolo podaných celkom 111 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

Z celkového počtu 111 prijatých podaní, bolo 41 opodstatnených, 33 neopodstatnených a u 37 nebolo možné dokázať opodstatnenosť, resp. podania boli postúpené na iné orgány úradnej kontroly.
 

PODANIA: prehľad za mesiac jún 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Bratislava 37 14 5 18
 Trnava 10 6 2 2
 Nitra 10 4 4 2
 Trenčín 6 4 2 0
 Žilina 8 3 5 0
 B. Bystrica 18 7 7 4
 Prešov 4 3 0 1
 Košice 19 0 8 10
 Spolu ŠVPS SR 111 41 33 37

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

 • obchodná sieť - predaj tovaru po dobe spotreby a po DMT

 • nevyhovujúca podmienky skladovania - nealko nápoje priamo na podlahe, nevedie sa evidencia teplôt

 • nevyhovujúce podmienky predaja - predaj roztopených mrazených krémov

 • nevyhovujúca kvalita - senzoricky zmenený syr Niva

 • nevyhovujúca kvalita - predaj nekvalitného ovocia a zeleniny

 • nevyhovujúca kvalita - predávaného ovocia a zeleniny- karfiol s hnilobou a škodcami

 • nevyhovujúca kvalita - predaj zapáchajúceho mäsa

 • nevyhovujúca kvalita - mak modrý so zvýšený obsahom nečistôt

 • nevyhovujúca kvalita - NIKI krém s odtučneným mliekom- zmenená homogenita výrobku z dôvodu nevhodného skladovania

 • nevyhovujúca kvalita- rybie filety s prekročeným obsahom vody

 • nevyhovujúca kvalita - hlávkový šalát s prekročeným chlórpyrifos

 • nevyhovujúca kvalita - mleté mäso šedé , pokazené párky a morčacie prsia chladené

 • nevyhovujúca kvalita - predaj kvalitatívne narušených para orechov

 • nevyhovujúca kvalita - predaj senzoricky nevyhovujúcich (zhorených) oškvarkových pagáčov

 • nevyhovujúca kvalita - predaj zapáchajúcich balených držiek a hydinových výrobkov

 • nevyhovujúca hygiena - zápach z odpadu ovocia a zeleniny

 • nevyhovujúca hygiena - chladiarenská vitrína skorodovaná, nepriliehajúce dvierka

 • nevyhovujúca hygiena - znečistené chladiace boxy na nealko nápoje

 • falšovanie výrobku - zoškrabaný dátum spotreby

 • nevyhovujúca kvalita -horčica plnotučná – zapácha, pokazená

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac jún 2007

 Komodita

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Mäso, Mäsové výrobky 31 8 12 11
 Mliečne výrobky 7 1 3 3
 Hydina 9 3 1 5
 Ryby, kôrovce 3 - 1 2
 Med 2 - 2 -
 Nealko nápoje 1 1 - -
 Cukrovinky, cukor 3 1 2 -
 Ovocie, zelenina 11 8 - 3
 Spracované OZ 1 - - 1
 Zemiaky 1 - 1 -
 Pekárenské výrobky 6 1 4 1
 Obilniny, výr. z nich 3 1 - 2
 Mlynské výrobky 2 - - 2
 Cestoviny 1 - 1 -
 Orechy 5 1 1 3
 Olejniny 1 1 - -
 Pochutiny 3 3 - -
 Víno 1 1 - -
 Dátum spotreby, hygiena 14 10 2 2
 Iné 6 1 3 2
 Spolu ŠVPS SR 111 41 33 37