Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Máj 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci máj 2008 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2534 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2059 boli nedostatky zistené v 536 prevádzkarniach, čo tvorí 26,03% (v mesiaci apríl 2008 - 27,83%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 31 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 1 prípade.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 77 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 59 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 16 rozhodnutí, 2 v prípade distribútorov a dovozcov.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci máj 2008 to bolo 116 druhov výrobkov o hmotnosti 4911 kg/l, v hodnote 206625 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 5570 kg/l v hodnote 138225 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 453 druhov potravín o hmotnosti 864 kg/l v hodnote 81573 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 108 blokových pokút na mieste je 69 100 Sk, pričom najviac blokových pokút (103) bolo uložených v obchodnej sieti – 66 200 Sk.

V mesiaci máj 2008 nadobudlo právoplatnosť 207 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 2 363 500 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 179 rozhodnutí v hodnote 2 088 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 20 rozhodnutí v hodnote 134 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 6 rozhodnutí v hodnote 50 000 Sk a 2 rozhodnutia u výrobcov v maloobchode v hodnote 91 500 Sk.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 352 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 235 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac Máj 2008

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 31 287 168 1602 34 2122
 Počet importných úradných kontrol počet - 19 183 - - 202
 Počet dodatočných úradných kontrol počet - 49 26 133 2 210
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 31 355 377 1735 36 2534
 Počet úradných kontrol s nedostatkami počet 1 99 54 423 8 585
 Počet kontrolovaných objektov počet 24 257 183 1566 29 2059
 z toho objektov s nedostatkami počet 1 75 41 412 7 536
 Počet vykonaných auditov počet - 19 1 - 1 21
 z toho auditov s nezhodami počet - 11 - - 1 12
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 37 - 259 4 300
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 7 1 109 - 117
 - výroby počet - 14 - - 2 16
 - skladovania počet - 17 14 96 1 128
 - predaja počet - - 2 71 - 73
 - prepravy počet - - - 2 - 2
 - technologického zariadenia počet - 17 9 30 1 57
 - budov počet - 41 34 71 1 147
 3.neplnenie opatrení počet - - 2 15 3 20
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet 1 14 27 105 1 148
 - mikrobiológia počet - 10 - 4 - 14
 - senzorika, fyz. chemické počet - 5 5 44 1 55
 - geneticky modifikované organizmy počet - - - - - -
 - aditívne látky počet - 6 4 1 - 11
 - kontaminanty počet - 3 1 1 - 5
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - - 1 1 - 2
 - iné počet - 1 - 7 - 8
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - - - 88 - 88
 6.nedostatky v dokumentácii počet - 22 4 48 6 80
 7.alergény počet - 3 - 9 - 12
 8.iné počet - 11 9 26 - 46
  Spolu počet 1 208 113 987 20 1329
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - - - 453 - 453
m.j. - - - 863,71 - 864
Sk - - - 81573,77 - 81573,77
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - 2 - 2
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 10 2 87 - 99
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - 13 1 28 - 63
  Spolu počet rozhodnutí počet - 16 2 59 - 77
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - 4 1 4 - 9
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 4 10 29 - 43
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - 9 - 9
 - osobitné predpisy počet - 52 43 193 3 291
  Spolu počet opatrení na mieste počet - 60 54 235 3 352
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 18 6 174 2 200
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - - - 1 - 1
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 2 - 24 - 26
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - - - - - -
  Spolu počet rozhodnutí počet - 20 6 179 2 207
Sk - 134000,00 50000,00 2088000 91500,00 2363500
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - 3 188 133 - 324
m.j. - 34,00 2309,50 3226,71 - 5570
Sk - 835,00 59366,10 78024,30 - 138225,40
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 5 6 104 1 116
m.j. - 1503,00 456,00 2947,50 4,50 4911
Sk - 161514,20 2970 41610,73 531,00 206625,93
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - - - -
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - 4 8 - - 12
m.j. - 1870,00 85,99 - - 1956
Sk - 142419,20 5809,00 - - 148228,20
 - iné opatrenia počet - 9 - 11 - 20
  Spolu počet - 21 202 248 1 472
m.j. - 3407,00 2851,49 6174,21 4,50 12437
Sk - 304768,40 68145,10 119635,03 531,00 493079,53
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 4 - 103 1 108
Sk - 1900,00 - 66200 1000,00 69100
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 5 85 34 160 35 319
 z toho nevyhovujúce počet - - 6 21 1 28
   percento % - - 17,65 13,13 2,86 8,78
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 8 863 249 868 36 2024
   z toho nevyhovujúce počet - 56 15 31 2 104
   percento % - 6,49 6,02 3,57 5,56 5,14

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 2024 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 104 vzoriek, čo predstavuje 5,14 %.


Z celkového množstva 104 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Máj 2008

 Celkový počet hodnotených vzoriek 2024
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 104
 Z toho
 - senzorické znaky 13
 - označenie 44
 - fyzikálno-chemické znaky 20
 - GMO 1
 - mikrobiológia 22
 - aditívne látky 7
 - kontaminanty 2
 - reziduá pesticídov 0
 - reziduá veterinárnych liečiv 0
 

V rámci dodatočných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 18 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 2 508 kg/l v hodnote 60 785 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
10 druhov výrobkov po dátume spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti umiestňovaných na trh
nedostatky v hygiene skladovania a tachnologického zariadenia
nedostatky v hygiene skladovania 
nesprávna manipulácia s nebalenými pekárenskými výrobkami a mäsovými výrobkami, porušenie osobnej a prevádzkovej hygieny
na trh sa uvádzali produkty rybolovu neoznačené v štátnom jazyku
pri krájaní mäsových výrobkov sa nepoužíva vhodná pokrývka hlavy
predaj 7 druhov tovaru po DMT, DS, predaj nedostatočne označených nebalených mäsových výrobkov
kontrola kvality zemiakov, nedostatky v označovaní balenia zemiakov, nevyhovovali kvalitatívnym požiadavkam
prevádzkovateľ neohlásil činnosť orgánu úradnej kontroly potravín
nevyhovujúce chladiace zariadenie  na mäsové výrobky, nevyhovujúce označenie čerstvého ovocia a zeleniny
nedodržané teplotné režimy, nevyhovujúca hygiena skladovania
nedostatky v označení spotrebiteľských balení mrkvy a zemiakov
nedostatky v označení zemiakov , predaj nekvalitných zemiakov
mäsové výrobky s odporúčanými skladovacími podmienkami do 4°C skladované pri teplote 9°C, výsekové mäso s odporúčenými skladovacími podmienkami do 5°C skladované pri teplote 7°C
v predajných a skladovacích priestoroch výskyt myšacieho trusu, začaté správne konanie
znečistené prepravky pri manipulácii s nebalenými pekárskymi výrobkami
tovar po DS a DMT, spoločne uskladnený navzájom nezlúčiteľný tovar, nedostatky v evidencii sanitácie a teplôt
nedodržané teplotné režimy uchovávania mäkkých MV
predaj zemiakov napadnutých suchou a hnedou hnilobou
nesplnené opatrenie z predchádzajúcej kontroly 
odlupujúci sa náter stien v prevádzke
skorodované plochy v chladiacich zariadeniach na MV
nedodržané teplotné režimy skladovania 13 druhov potravín, vysoká teplota v predajni a v sklade
spoločné balenie zemiakov a cibule - spotrebiteľské balenia
mäsové výrobky (bravčové a hovädzie výsekové mäso), mliečne výrobky, mrazené ryby boli uložené spolu pri teplote 12,8°C, neboli predložené nadobúdacie doklady na predávaný tovar
nepoužívanie ochranných prostriedkov pri predaji nebalených potravín
nedodržaný teplotný reťazec pri chladenej hydine
 
Výroba a baliarne
vo výrobni porušená celistvosť dlažby, znečistené vozíky na plechy
nedostatky v označení - výživové tvrdenie
nedostatky v hygiene výroby a skladovania
nedostatky v označovaní balených výrobkov, zatečená stena a strop, výskyt molí a myšací trus
zistené nedostatky v hygiene budov - znečistená stena v sklade múky, zhrdzavená zárubňa na dverách, znečistená stene vo vstupnej časti výrobnej haly
nedostatky v hygiene výroby, budov, skladovania, výskyt vrabcov v sklade, poškodený gumový dopravný pás na baliacom zariadení, obalový materiál uložený na zemi
nevyhovujúca ryža guľatozrnná 1kg - prekročenie obsahu kadmia 
výroba cestovín s prekročeným množstvom baktérií rodu Staphylococcus aureus a kontaminovaných baktériami rodu Salmonella enteritidis
opotrebované a neobielené steny vo výrobnej časti prevádzky
jablková šťava 100% čistá 0,7 l - prekročenie najvyššieho prípustného množstva patulínu 
nevhodné, neoddelené a neoznačené skladovanie čistiacich prostriedkov, osobné predmety vo výrobných priestoroch  
chýbajú sieťky na okná, v prípravovni chleba boli uložené vrecia s múkou priamo na podlahe
nefunkčný kompresor šokového zmrazovača
poškodená stena, poškodený povrch technologických zariadení
chýbajúca odborná spôsobilosť pracovníkov prevádzkárne
 
Distribútori a dopravcovia
nesprávne označené KEG, pleseň v skladovacom priestore
nedostatky v hygiene budov a skladovania
nedostatky v označení potravín, zemiaky a paštrnák nevhodné na ľudskú spotrebu
steny a strop v skladovom priestore znečistené prachom a pavučinami,  v chladiacích boxoch na podlahe prepravky so znehodnoteným ovocím
nesplnené opatrenia uložené na mieste, chýba zariadenie na meranie teploty a vlhkosti a ich evidencia
poškodená podlaha, poškodené steny, skorodovaná železná konštrukcia, skorodované nátery regálov, znečistené svietidlá, sklad syrov: znečistené podlahy, regále, poškodené dvere a zárubňa, chýba kryt na osvetlení
odberom vzorky Figy sušené boli zistené zvýšené hodnoty aflatoxínov, tovar o množstve 9408 kg bol vrátený výrobcovi Sentas Tarim Izmir Turecko
predaj cukroviniek neoznačených v štátnom jazyku, nedostatočne označených 
chýbajúca odborná spôsobilosť pracovníkov prevádzkarne

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V máji 2008 bolo podaných celkom 96 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.


Z celkového počtu 96 prijatých podaní, bolo 29 opodstatnených, 36 neopodstatnených a u 29 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 2 prípadoch neboli šetrenia, zistenia boli odstúpené.
 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
mäsové výrobky, mliečne výrobky a jedlé tuky po dobe spotreby  zistených 10 druhov výrobkov po dátume spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti
mrazené filé po tepelnej úprave nechutné, hnilobné v čase kontroly odobratá úradná vzorka, ktorá nevyhovovala zmyslovým požiadavkám, voči PPP začaté správne konanie, výsledok laboratórneho vyšetrenia postúpený na RVPS Martin
predaj potravín po DS/DMT v čase kontroly zistený predaj mliečnych výrobkov (jogurty) po uplynutí DS, voči PPP začaté správne konanie 
hygiena predaja hygiena predaja , zápach a špina v predajni - v čase kontroly bol zvláštny pach, ktorý nepochádzal z potravín, ale z nových poličiek z lisovaného bukového dreva.Okrem toho sa tam nevetralo.
predaj nekvalitných vajec predaj nekvlitných vajec bol potvrdený, plesnivé
kvalita ovocia a zeleniny predaj po tovaru poDMT,ovocie a zelenina plesnivé
kvalita mlynských výrobkov pšeničná múka hrubá - zistený bol výskyt škodcov, výskyt zámotkov
kvalita pekárskych výrobkov hodnotením na mieste bolo zistené, že u výrobku Kaiserka cereálna bola kôrka spálená, striedka nedopečená, nepružná
kvalita konzumných zemiakov zistený bol výskyt hniloby
mliečne výrobky zistený predaj po DS
kvalita mäsových výrobkov - obschnuté, roztopená slanina, hygiena predaja hygiena predaja na požadovanej úrovni, údené koleno a údená slanina boli uchovávané na pulte na tácke mimo chladiaceho priestoru
nadobúdacie doklady, hygiena predaja nedodržanie osobnej hygieny - chýbala pokrývky hlavy, nehygienická manipulácia s nebalenými potravinami
kvalita mäsa, mäsových výrobkov nehygienický predaj mäsa, nedostatky v označovaní, nedodržiavanie osobnej hygieny
predaj piva po DMT zistený predaj piva Stein po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti 

 

 

 

PODANIA: prehľad za mesiac Máj 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 22 4 14 4 0
 Trnava 11 2 5 4 0
 Nitra 2 1 1 0 0
 Trenčín 14 7 4 3 0
 Žilina 17 6 3 6 2
 B. Bystrica 7 2 2 3 0
 Prešov 8 2 4 2 0
 Košice 15 5 3 7 0
 Spolu ŠVPS SR 96 29 39 29 2

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac Máj 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
Mäso, MV 27 5 11 10 1
Hydina 7 1 2 4 0
Mliečne výrobky 2 0 0 2 0
Cukrovinky, cukor 2 0 0 2 0
Ovocie, zelenina 5 1 2 2 0
Zemiaky konzumné 3 1 1 1 0
Pekárenské výrobky 8 2 2 4 0
Ostatné komodity, hygiena predaja 42 19 18 4 1
 Spolu ŠVPS SR 96 29 39 29 2

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 202 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi. Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac máj 2008 bolo analyzovaných celkovo 25 vzoriek – 1 pozitívna na LLRice601).