Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Máj 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci máj 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3073 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2650 boli nedostatky zistené v 934 prípadoch, čo tvorí 30,39 % (v apríli to bolo 30,62 %).


U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 67 kontrol, nedostatky boli zistené v 23 prípadoch.


V správnom konaní bolo vydaných celkom 168 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 115, bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 37 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia 12 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze uvádzania výrobkov do obehu. V mesiaci  máj to bolo 224 druhov výrobkov o hmotnosti 80 650,24 kg/l, v hodnote 1 472 253,51 Sk.


Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 533 druhov potravín o hmotnosti 838 kg/l v hodnote 110 838 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 221 blokových pokút na mieste je 125 100 Sk, pričom najviac blokových pokút bolo uložených v obchodnej sieti – 117 900 Sk.

V máji nadobudlo právoplatnosť 113 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platných zákonov. Hodnota uložených pokút je 2 292 500 Sk, z toho v obchodnej sieti bolo 104 rozhodnutí v hodnote 1 983 500 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to boli 4 rozhodnutia v hodnote 66 000 Sk a v kategórii distribútorov a prepravcov 4 rozhodnutia v hodnote 228 000 Sk a u výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode 1 rozhodnutie v hodnote 15 000 Sk.
 

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 67 455 472 2 002 77 3 073
 Počet kontrol. objektov počet 67 397 283 1 845 58 2 650
 Počet objektov s nedostatkami počet 23 120 57 720 14 934
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 19 2 87 5 113
 2.nevyhovujúca hygiena
    - osobná hygiena počet - 18 3 180 1 202
    - výroby počet - 70 1 6 2 79
    - skladovania počet 1 48 32 261 4 346
    - predaja počet - - - 206 - 206
    - prepravy počet - 3 3 2 - 8
    - technologického zariadenia počet - 25 1 45 1 72
    - budov počet - 106 29 104 2 241
 3.neplnenie opatrení počet - 5 7 20 1 33
 4.nevyhovujúce výrobky
    - nedostatky v označení počet - 12 9 180 3 204
    - mikrobiológia počet - 3 1 4 - 8
    - senzorika, analytika počet - 4 3 32 - 39
    - obsah cudzorodých látok - aditívnych počet - 1 3 4 - 8
    - obsah cudzorodých látok - kontamin. počet 2 2 - 5 - 9
 5.predaj po dobe spotreby počet - - - 156 - 156
 6.nedostatky v dokumentácii počet 19 20 20 102 10 171
 7.iné počet 2 22 10 81 1 116
  Spolu počet 24 358 124 1 475 30 2 011
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby počet - - - 533 - 533
m.j. - - - 838 - 838,13
Sk - - - 110 838 - 110 837,94
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia

    - porušenie ZSVP počet - 9 4 17 - 30
    - nevyhovujúca hygiena počet - 28 6 62 2 98
    - neplnenie opatrení počet - 1 - 3 - 4
    - nevyhovujúce výrobky počet - 2 3 29 2 36
    - predaj po dátume spotreby počet - - - 25 - 25
    - nedostatky v dokumentácii počet - 5 3 15 - 23
    - iné počet - 8 4 36 1 49
  Spolu počet - 37 12 115 4 168
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

    - porušenie ZSVP počet - - 1 9 - 10
    - nevyhovujúca hygiena počet - 1 1 29 1 32
    - neplnenie opatrení počet - - - 5 - 5
    - nevyhovujúce výrobky počet - 4 3 39 1 47
    - predaj po dátume spotreby počet - - - 45 - 45
    - nedostatky v dokumentácii počet - 1 1 6 - 8
    - iné počet - - - 17 - 17
  Spolu počet - 4 4 104 1 113
Sk - 66 000 228 000 1 983 500 15 000 2 292 500,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - zákaz výroby počet - - - - - -
 - zákaz manipulácie s výrobkami počet - 1 - 5 - 6
m.j. - - - 36 - 36,00
Sk - - - 2 616 - 2 616,00
 - zákaz obehu výrobkov počet - - 1 222 1 224
m.j. - - 79 000 1 647 3 80 650,24
Sk - - 1 339 842 132 153 259 1 472 253,51
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - - - -
 - uzatvorenie prevádzky počet - - - - - -
 - príkaz na zneškodnenie počet - - - 42 - 42
m.j. - - - 65 - 64,70
Sk - - - 13 647 - 13 647,00
 - obmedzenie použitelnosti počet - - - - - -
m.j. - - - - - -
Sk - - - - - -
 - dočasný zákaz uvádz. do obehu počet - - - 21 - 21
m.j. - - - 3 539 - 3 538,60
Sk - - - 216 135 - 216 135,23
 - iné opatrenia počet - 13 5 62 1 81
  Spolu počet - 14 6 352 2 374
m.j. - - 79 000,00 5 286,24 3,30 84 289,54
Sk - - 1 339 842,00  364 550,94 258,80 1 704 651,74
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 13 1 206 1 221
Sk - 6 200 500 117 900 500 125 100,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 4 170 62 204 16 456
    z toho nevyhovujúce počet - 1 1 26 - 28
      percento % - 0,59 1,61 12,75 - 6,14
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 28 748 212 986 10 1 984
      z toho nevyhovujúce počet 2 14 5 34 - 55
      percento % 7,14 1,87 2,36 3,45 - 2,77

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 1 984 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 55 vzoriek, čo predstavuje 2,77 %.

Z celkového množstva nevyhovujúcich vzoriek 9 vzoriek nevyhovelo v senzorických znakoch, 20 v označení, 10 vo fyzikálno-chemických znakoch, u 8 vzoriek bola nevyhovujúca mikrobiológia, 8 vzoriek nevyhovelo pre nadlimitný obsah kontaminantov a 3 vzorky pre nadlimitný obsah aditívnych látok. V rámci následných kontrol nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 7 zákazov na množstvo 88,795 kg/l v hodnote 10 883,90 Sk.


Najčastejšie hygienické nedostatky zistené pri úradnej kontrole potravín sú nasledovné:

 

            Obchodná sieť:

 • predaj tovaru po dátume minimálnej trvanlivosti, predaj tovaru po dátume spotreby

 • nevyhovujúce podmienky skladovania – údené mäsá bez chladiaceho zariadenia

 • podmienky predaja - syry a korbáčiky (výrobky po DS, uchovávanie pri nevyhovujúcej teplote)

 • nevyhovujúca kvalita predávaného ovocia a zeleniny (výskyt hniloby a plesne)

 • nevyhovujúca kvalita predávaných konzumných skorých zemiakov

 • nevyhovujúca kvalita predávaného tovaru – rybie filety z aljašskej tresky (hmotnosť po rozmrazení a odkvapkaní)

 • nevyhovujúca kvalita predávaných kuracích rezňov (zmena farby a pachu)

 • predaj nekvalitného tovaru – parížska saláma (zelené sfarbenie)

 • nevyhovujúca kvalita predávaných mrazených výrobkov (nanukov)

 • hygiena predaja – mäso (znečistené podlahy, výskyt pavučín)

 • kvalita šampiňónov krájaných v mierne slanom náleve – vzbudzujúce odpor, tmavé škvrny, škrípanie pod zubami pri konzumácii

 • teplota v mraziacom pulte (predaj nanukov) bola + 11,7 °C

 • nedodržané teplotné podmienky pri skladovaní mäsa

 • spoločné skladovanie mrazenej hydiny spolu s mrazeným krmivom pre zvieratá

 • zaprášené a znečistené predajné regále v predajni potravín

 • nie je zavedený prívod teplej a studenej tečúcej vody

 • potraviny uložené a skladované priamo na zemi

 • neoznačený nepredajný tovar, predaj potravín s nedostatkami v označení

 • tovar v skladových priestoroch uskladnený priamo na podlahe

 • osobná hygiena, predávajúcej osobe chýbala pokrývka hlavy pri predaji a manipulácii s nebalenými výrobkami

Manipulácia, skladovanie:

 

 • prach na podlahe a na paletách s tovarom, výskyt vody pod paletami s tovarom,

 • chýbajúce kryty na svietidlách

 Výroba:

 

 • okná vo výrobných priestoroch bez sieťok

 • korózia technologického zariadenia

 • prekročená relatívna vlhkosť v sklade múky

 • nedostatky v hygiene prepravy

 • nedostatky v osobnej hygiene pracovníkov vo výrobe

 • interiérové žalúzie a radiátory vo výrobných priestoroch silne znečistené

 • prepravné obaly skladované priamo na podlahe

 • predmety osobnej hygieny vo výrobných priestoroch

 • opadaná omietka, znečistené svietidlá vo výrobných priestoroch

 • vybitá podlaha

 • nefunkčný sterilizátor

 • znečistená podlaha pod paletami, na podlahe ohorky od cigariet, rozbité vajcia od chladničkou

 • nedodržanie teplotných režimov

 • znečistené steny, opadaná omietka, znečistené a porušené steny vo výrobných priestoroch pekárne

 • kondenzácia pár na strope vo výrobných priestoroch

 

Podania spotrebiteľov
Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V máji2007 bolo podaných celkom 137 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

Z celkového počtu prijatých podaní t.j. 137, bolo 42 opodstatnených, 42 neopodstatnených a u 53 nebolo možné dokázať opodstatnenosť, resp. podania boli postúpené na iné orgány úradnej kontroly .
 

PODANIA: prehľad za mesiac máj 2007

 

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Bratislava 38 8 3 27
 Trnava 14 4 7 3
 Nitra 16 4 9 3
 Trenčín 10 5 3 2
 Žilina 11 6 3 2
 B. Bystrica 16 8 5 3
 Prešov 3 1 2 0
 Košice 29 6 10 13
 Spolu ŠVPS SR 137 42 42 53

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

 

 • obchodná sieť - predaj tovaru po dobe spotreby

 • nevyhovujúca podmienky skladovania – údené mäsá bez chladiaceho zariadenia

 • podmienky predaja - syry a korbáčiky (výrobky po DS, uchovávanie pri nevyhovujúcej teplote

 • predaj mliečnych výrobkov po DS

 • nevyhovujúca kvalita predávaného ovocia a zeleniny

 • nevyhovujúca kvalita predávaných konzumných skorých zemiakov

 • nevyhovujúca kvalita predávaného tovaru – rybie filety z aljašskej tresky (hmotnosť po rozmrazení a odkvapkaní)

 • nevyhovujúca kvalita predávaných kuracích rezňov (zmena farby a pachu)

 • predaj nekvalitného tovaru – parížska saláma (zelené sfarbenie)

 • nevyhovujúca kvalita predávaných mrazených výrobkov (nanukov)

 • hygiena predaja – mäso (znečistené podlahy, výskyt pavučín)

 • horčica plnotučná – zapácha, pokazená

 • kvalita šampiňónov krájaných v mierne slanom náleve – vzbudzujúce odpor, tmavé škvrny, škrípanie pod zubami pri konzumácii

 • teplota v mraziacom pulte (predaj nanukov) bola + 11,7 °C

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac máj 2007

 

 Komodita

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Mäso, Mäsové výrobky 20 2 7 11
 Mliečne výrobky 18 4 4 10
 Vajcia 2 0 1 1
 Hydina 14 2 2 10
 Ryby, kôrovce 5 1 1 3
 Nealko nápoje 1 0 1 0
 Cukrovinky, cukor 3 1 1 1
 Ovocie, zelenina 13 5 3 5
 Zemiaky 2 1 1 0
 Pekárenské výrobky 1 1 0 0
 Trvanlivé pečivo 1 0 1 0
 Orechy 1 0 0 1
 Olejniny 1 0 0 1
 Spracované OZ 1 1 0 0
 Pochutiny 5 3 1 1
 DS, hygiena 46 21 19 6
 Iné 3 0 0 3
 Spolu ŠVPS SR 137 42 42 53