Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Apríl 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci apríl 2008 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2995 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2425 boli nedostatky zistené v 596 prevádzkarniach, čo tvorí 27,83% (v mesiaci marec 2008 24,5%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 12 úradných kontrol, nedostatky boli zistené v 1 prípade.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 73 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 51 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 17 rozhodnutí, 3 v prípade distribútorov a dovozcov a u 2 výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode .

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci apríl 2008 to bolo 225 druhov výrobkov o hmotnosti 20824 kg/l, v hodnote 2 167 694 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 10 207 kg/l v hodnote 1 061 392 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 729 druhov potravín o hmotnosti 1289 kg/l v hodnote 152 278 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 140 blokových pokút na mieste je 90 700 Sk, pričom najviac blokových pokút (126) bolo uložených v obchodnej sieti – 83 800 Sk.

V mesiaci apríl 2008 nadobudlo právoplatnosť 177 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 1 288 500 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 155 rozhodnutí v hodnote 1 185 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 13 rozhodnutí v hodnote 63 500 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 7 rozhodnutí v hodnote 31 000 Sk a 2 rozhodnutia u výrobcov v maloobchode v hodnote 9 000 Sk.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 486 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 297 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac apríl 2008

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 12 359 171 1935 66 2543
 Počet importných úradných kontrol počet - 30 169 - - 199
 Počet dodatočných úradných kontrol počet 2 59 36 156 - 253
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 14 448 486 2091 66 2995
 Počet úradných kontrol s nedostatkami počet 1 131 59 506 13 710
 Počet kontrolovaných objektov počet 10 346 221 1790 58 2425
 z toho objektov s nedostatkami počet 1 123 56 482 13 675
 Počet vykonaných auditov počet - 16 - - - 16
 z toho auditov s nezhodami počet - 14 - - - 14
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 22 4 43 4 73
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 23 5 133 9 170
 - výroby počet - 26 - - 5 31
 - skladovania počet - 31 26 139 1 197
 - predaja počet - - - 82 - 82
 - prepravy počet - 1 1 3 - 5
 - technologického zariadenia počet - 34 5 17 - 56
 - budov počet - 89 42 96 4 231
 3.neplnenie opatrení počet - 2 8 22 - 32
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 19 14 211 4 248
 - mikrobiológia počet - 2 - 1 - 3
 - senzorika, fyz. chemické počet - 13 6 40 - 59
 - geneticky modifikované organizmy počet - - 1 2 - 3
 - aditívne látky počet - 4 1 7 - 12
 - kontaminanty počet - 4 2 1 - 7
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet 1 - - 1 1 3
 - iné počet - 8 3 13 - 24
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - 2 1 109 7 119
 6.nedostatky v dokumentácii počet - 26 16 98 7 147
 7.alergény počet - - - 3 1 4
 8.iné počet - 7 3 23 - 33
  Spolu počet 1 313 138 1044 43 1539
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - 4 2 719 4 729
m.j. - 40,00 5,50 1240,12 3,51 1289
Sk - 2816,00 2190,00 146956,15 316,80 152278,95
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 5 2 43 - 50
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - 5 2 56 2 63
  Spolu počet rozhodnutí počet - 17 3 51 2 73
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - 5 8 27 - 40
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - 3 - 3
 - osobitné predpisy počet - 117 55 266 4 442
  Spolu počet opatrení na mieste počet - 122 63 297 4 486
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 14 5 166 2 187
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - 2 - 6 - 8
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 6 2 17 - 25
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - 1 - - - 1
  Spolu počet rozhodnutí počet - 13 7 155 2 177
Sk - 63500,00 31000,00 1185000 9000,00 1288500
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - 4 1 159 - 164
m.j. - 9258,40 105,80 843,15 - 10207
Sk - 993496,00 3156,00 64740,30 - 1061392,30
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 7 5 213 - 225
m.j. - 16082,20 373,50 4398,22 - 20824
Sk - 1971279,00 53190 143225,70 - 2167694,70
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - 1 - 1
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - 1 - 1
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - 1 3 17 - 21
m.j. - 40,00 324,00 231,54 - 596
Sk - 1600,00 64180,00 75639,50 - 141419,50
 - iné opatrenia počet - 7 - 6 - 13
  Spolu počet - 19 9 397 - 425
m.j. - 25350,60 803,30 5472,91 - 31627
Sk - 2966375,00 120526,00 283605,50 - 3370506,50
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 9 2 126 3 140
Sk - 3200,00 1500,00 83800 2200,00 90700
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 3 156 36 288 53 536
 z toho nevyhovujúce počet - 1 2 17 - 20
   percento % - 0,64 5,56 5,90 - 3,73
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 23 890 177 1293 29 2412
   z toho nevyhovujúce počet 1 42 5 81 - 129
   percento % 4,35 4,72 2,82 6,26 - 5,35

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 2 412 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 129 vzoriek, čo predstavuje 5,35 %.

Z celkového množstva 129 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Apríl 2008

 Celkový počet hodnotených vzoriek 2412
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 129 (5,53%)
 Z toho
 - senzorické znaky 16
 - označenie 59
 - fyzikálno-chemické znaky 26
 - GMO 0
 - mikrobiológia 8
 - aditívne látky 13
 - kontaminanty 5
 - reziduá pesticídov 1
 - reziduá veterinárnych liečiv 1
 

V rámci dodatočných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 23 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 1 206 kg/l v hodnote 25 463 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
nedodržané teploty skladovania hlbokozmrazených potravín, trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov, nedostatky v označovaní nebalených pekárenských výrobkov, zákaz používanie mraziacej vitríny
porušené ZSVP - nevyhovujúce teplotné podmienky skladovania mliečnych a mäsových výrobkov - zákaz používania chladiacej vitríny
jadrá vlašských orechov - prítomnosť škodcov (molí)
predaj potravín 12 druhov potravín po uplynutí DS, nedostatky v označení mäsových výrobkov - neoznačenie dátumu prvotného porušenia obalu, predaj bravčovej klobásy porastenej plesňou, príprava (rozmrazovanie a chladnutie) dopekania pekárenských polotovarov vykonávané v blízkosti nebalených zemiakov, nepredložené rozhodnutie RÚVZ na dopekanie
rozšírenie skladových priestorov bez rozhodnutia RÚVZ
predaj čertsvej zeleniny s výskytom hniloby
spoločné skladovanie nezlúčiteľných druhov potravinárskeho tovaru
držiak hákov na mäso má poškodený povrch
v sklade znečistené steny od prachu
prepravky s tovarom skladované na podlahe, v sklade prítomnosť pavučín
nevyhovujúca hygiena sociálnych zariadení
dvere mraziaceho boxu - necelistvý náter s výskytom hrdze, znečistená podlaha v sklade, nedostatok v označení potravín umiestňovaných na trh
nesprávne označené mäsové výrobky a čerstvé hydinové mäso - údaje pre spotrebiteľa
nedodržanie hygienického vykonávania všetkých operácií nezabezpečením prítoku studenej a teplej pitnej vody pri krížení predaja potravín z nečistej časti do čistej časti
predaj 11 druhov potravín po uplynutí dátumu spotreby resp. DMT
silne znečistené vnútorné vybavenie chladiaceho zariadenia na uchovávanie mäsových výrobkov, kolónie plesní na stenách v sklade potravín a v šatni
mrazené kuracie štvrte s kosťou a kožou - zlomeniny, krvné podliatiny, perie
predaj naklíčených a neúplne označených zemiakov, nečerstvá brokolica
porušené zásady osobnej hygieny
osobná hygiena - pri manipulácii (naberaní) kvasenej kapusty nepoužíla pracovníčka ochranné rukavice
predaj ovocia, zeleniny a zemiakov nevhodných na ľudskú spotrebu
predaj neoznačených potravín, uvedenie spotrebiteľa do omylu, na obale potravín nie sú uvedené prítomné konzervačné látky a farbivá
spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov tovaru, tovar umiestnený priamo na podlahe, nedodržaná hygiena predaja, výskyt lezúceho hmyzu, chýbajú kontrolné teplomery, nevedú sa záznami o teplotách a sanitácii
neuchovávanie potravín pri teplotách ustanovených PPP, nedostatočné  označenie mäsových výrobkov 
poškodený náter v sklade, spoločné skladovanie nezlúčiteľných výrobkov
zatečený strop v chladiacom boxe, chýbajú jednorázové utierky
osobná hygiena-chýba pokrývka hlavy pri rezaní mäsových výrobkov
znečistený náter steny v sklade, poškodené madlo na chladiacej vitríne s hydinou v predajni
prasknuté sklo na chladiacej vitríne s MV v predajni, sklad - zatečený náter stropu, poškodený náter regálov
sklad - poškodený náter regálov, poškodené nátery na chladiacom boxe
za chladiacimi vitrínami na mliečne výrobky v predajni bol otvor v podlahe, nevyčistená podlaha pod mraziacimi vaňami na predajni, za regálmi s ovocím a zeleninou bol otvor v podlahe a znečistená stena, mraziaci box v sklade - nevyčistená podlaha, silná vrstva námrazy
v priestore krájania mäsových výrobkov nie je zavedený prívod tečúcej pitnej teplej a studenej vody, mraziace zariadenia na hydinu a zmrzlinu nerozmrazené a nevyčistené, poškodené omietky na stenách a strope v predajni a v manipulačnom priestore
predaj nevyhovujúceho výrobku - prítomnosť cudzích predmetov
zistený predaj tovaru po uplynutí doby spotreby a doby min. trvanlivosti v počte 23 druhov tovaru, množstvo 32,996 kg v hodnote 8477,40 Sk
zistený predaj tovaru po uplynutí doby spotreby a doby min. trvanlivosti v počte 12 druhov tovaru, množstvo 70,866 mj. v hodnote 5563,70Sk
predaj plesnivých rajčiakov
uloženie tovaru na podlahovej ploche
poškodený klát na porcovanie mäsa
predaj mäsových výrobkov po dátume spotreby
nepredložená odborná spôsobilosť pracovníčok, poškodená podlahová krytina
Distribútori a dopravcovia
predaj  zemiakov neoznačených povinnými údajmi
nevyhovujúca hygiena skladovania, chýba evidencia teplôt
chýbajúce zariadenia na meranie vlhkosti a teploty vzduchu
poškodený strop v sklade alkoholických nápojov
chýbajú sieťky na oknách, chýba krytka na osvetlení, špára v spodnej častí dverí vedúcich zo skladu do vonkajšieho priestoru
nesplnené opatrenie (neutesnené dvere proti vnikaniu hlodavcov do skladu)
nedostatočne vyčistená podlaha za zábranami v sklade mäsa, nedostatočné vyčistenie priestoru pod rampami, nevyčistený strop nad rampou v odpadovom hospodárstve, nevyčistený (neuprataný) priestor rampy v odpadovom hospodárstve, v umývarke poškodený obklad steny, znečistené umelohmotné oddeľovacie pásy, poškodené tesnenie brány rampy
výrobok sušené figy (dovoz z tretích krajín, krajina pôvodu: Turecko) neboli v súlade s Nariadením komisie (ES) č.1881/2006, prekročené hodnoty aflatoxínov B1, a aflatoxínov B1,B2,G1,G2, tovar nebol umiestnený do režimu voľného obehu , bude zlikvidovaný
znečistené, poškodené  steny, spoločné skladovanie potravinárskeho tovaru s nepotravinárskym
nebola k dispozícii požadovaná dokumentácia a evidencia
Výroba a baliarne
hygiena budov, výroby a technologického zariadenia
poškodený povrchový lak miešacieho stroja, riziko kontaminácie plniek
chýbajúce ochranné sieťky na okne v typovej pekárni
nedostatok v dokumentácii  - v pláne HACCP chýbalo určenie spôsobu overovania účinnosti plánu HACCP 
nevhodné svietidlá bez krytov, v strope nezakrytý vetrací otvor, znečistené vozíky na pečivo a plechy na pečenie pečiva
v priestoroch výroby a v skladových priestoroch sa používali veľmi znečistené prepravky
nevyhovujúca ventilácia vo výrobných priestoroch
v sklade hotových výrobkov sa nachádzalo rozbité sklo z okna
znečistené steny, oplesnivelé drevené regále v sklade, odpad vo výrobni strúhanky, používanie nesprávne označeného oleja
umiestňovanie na trh dvoch druhov piva, označených  nepovolenými údajmi na etikete (prevencia a zmiernenie zdravotných potiaží)
nedostatky v hygiene budov a výroby, spoločná šatňa a WC pre mužov a ženy, odev zamestnancov v sprche, znečistené osvetľovacie zariadenia hmyzom, výskyt korózie - miesič na cesto, kysiareň
nedostatky v hygiene výroby a budov - výskyt myšacieho trusu v skladovacích priestoroch, výskyt molí vo výrobni, poškodený strop a keramická dlažba vo výrobni
popraskaná zatečená omietka, znečistená mraznička
znečistené svietidlá, zaplesnivelá stena, podlaha vybitá vo výrobnej časti 
nefunkčný vlhkomer v sklade hotových výrobkov
používanie surovín po DMT, DS, nedodržanie skladovacích podmienok, nevedená evidencia skladovacích podmienok, steny pokryté plesňou, výskyt hlodavcov - myší, porušenie ZSVP
znečistené prepravky na rozrábke
nedostatočne čisté technologické zariadenie
nevyhovujúci výrobok, prekročenie najvyššieho prípustného množstva kyseliny benzoovej

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V decembri 2007 bolo podaných celkom 70 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.


Z celkového počtu 70 prijatých podaní, bolo 28 opodstatnených, 17 neopodstatnených a u 23 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 2 prípadoch neboli ukončené laboratórne analýzy a šetrenia, odstúpené podania.


Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
predaj nahnitých jabĺk kontrolou sa podnet potvrdil
cesnakové oblátky slané, zatuchnutý zápach vykonaný odber vzorky, potrvdila sa nevyhovujúca senzorika
výskyt hlodavcov úradnou kontrolou sa podanie potvrdilo
kuracie stehná - zápach, nevyhovujúca kvality senzorické zmeny v znaku vôňa boli zistené u kuracích krídiel (zápach po počiatočnom kazení) 
predaj nekvalitných zemiakov - čierne fľaky a hniloba počas výkonu úradnej kontroly boli hodnotené na mieste 3 druhy zemiakov (krajina pôvodu ČR) u ktorých sa potvrdilo, že nevyhovujú pre nadmerný výskyt mokrej a suchej hniloby, vystavený bol zákaz umiestnenia na trh
predaj nekvalitných zemiakov - čierne a hnedé fľaky počas úradnej kontroly boli hodnotené na mieste 4 druhy zemiakov - 2 druhy zemiakov konzumných neskorých (krajina pôvodu SR) - 1 druh nevyhovel pre 40 % výskyt hnedých a čiernych škvŕn dužiny a 32% výskyt suchej a mokrej hniloby a 1 druh zemiakov konzumných skorých krajina pôvodu Grécko pre 5 % výskyt mokrej hniloby a 22% výskyt suchej hniloby, zákaz na mieste 
predaj po DS zistený bol predaj nealkoholického piva Radegast 0,5 l po DMT
nekvalita pekárskeho výrobku- jablková štrúdľa 200g - neprepečená striedka v čase úradnej kontroly výrobok hodnotený na mieste a nevyhovel požiadavkám Nariadenia komísie (ES) č.178/2002 
predaj nekvalitného hydinového mäsa, senzorické zmeny, perie, vyliata žlč na povrchu  v čase úpradnej kontroly u odobratých vzoriek sa zistila nezhoda s požiadavkami, ktoré sú uvedení v Nraiadení Komisie EHS č. 1538/91
ovocie a zelenina, nevyhovujúca kvalita zistená nevyhovujúca kvalita u citrónov, rajčiakov a cibule - plody mäkké, otlčené, nahnilé, zaplesnivelé - nevhodné na ľudskú spotrebu
predaj pokazených potravín a potravín po DS zistené bolo umiestňovanie na trh 16 druhov potravín po uplynutí DS a DMT, mliečne a mäsové výrobky neskladované pri teplotách podľa deklarácie výrobcov
kvalita rajčiakov predaj rajčín napadnutých bielou plesňou,hnilobou

 

PODANIA: prehľad za mesiac Apríl 2008

KVPS

Počet podaní

Opodstatnené

Neopodstatnené

Nebolo možné dokázať opodstatnenosť

Neukončené analýzy a kontroly, odstúpené

Bratislava 27 7 14 6 0
Trnava 7 6 0 0 1
Nitra 10 3 6 1 0
Trenčín 11 7 4 0 0
Žilina 19 8 7 4 0
B. Bystrica 14 2 5 7 0
Prešov 14 2 6 6 0
Košice 20 4 4 12 0

Spolu ŠVPS SR

122 39 46 36 1

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac Apríl 2008

komodita

Počet podaní

Opodstatnené

Neopodstatnené

Nedalo sa dokázať

Neukončené analýzy a kontroly

Mäso, MV

4 0 3 1 0

Hydina

6 2 1 3 0

Mliečne výrobky

14 2 7 4 1

Cukrovinky, cukor

4 4 0 0 0

Ovocie, zelenina

12 6 3 3 0
Zemiaky 3 2 1 0 0

Spracované OZ

4 1 1 2 0

Pekárenské výrobky

11 3 6 2 0

Ostatné komodity

64 19 24 21 0

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 199 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi. Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac apríl 2008 bolo analyzovaných celkovo 27 vzoriek – všetky negatívne).