Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Apríl 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci apríl 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2839 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2436 boli nedostatky zistené v 746 prípadoch, čo tvorí 30,62 % (v marci to bolo 40,34 %).


U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 53 kontrol, nedostatky boli zistené v 18 prípadoch.


V správnom konaní bolo vydaných celkom 149 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 106, bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 26 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia 11 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze uvádzania výrobkov do obehu. V mesiaci  apríl to bolo 264 druhov výrobkov o hmotnosti 6 619,44 kg/l, v hodnote 1 723 918,90 Sk.


Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 500 druhov potravín o hmotnosti 1 512 kg/l v hodnote 103 682 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 300 blokových pokút na mieste je 207 200 Sk, pričom najviac blokových pokút bolo uložených v obchodnej sieti – 192 000 Sk.

V apríli nadobudlo právoplatnosť 84 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platných zákonov. Hodnota uložených pokút je 866 400 Sk, z toho v obchodnej sieti bolo 75 rozhodnutí v hodnote 794 400 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 5 rozhodnutí v hodnote 38 000 Sk a v kategórii distribútorov a prepravcov 3 rozhodnutia v hodnote 24 000 Sk.
 

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 53 382 281 2 074 49 2 839
 Počet kontrol. objektov počet 51 321 182 1 839 43 2 436
 Počet objektov s nedostatkami počet 18 109 33 576 10 746
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 11 - 90 5 106
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 15 1 81 1 98
 - výroby počet - 41 - 4 1 46
 - skladovania počet 3 30 11 279 2 325
 - predaja počet - - - 168 1 169
 - prepravy počet - 1 1 1 - 3
 - technologického zariadenia počet 2 31 - 47 1 81
 - budov počet 7 85 12 98 4 206
 3.neplnenie opatrení počet - 3 - 12 - 15
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 29 17 319 1 366
 - mikrobiológia počet - - - - - 0
 - senzorika, analytika počet 1 - 3 54 1 59
 - obsah cudzorodých látok - aditívnych počet - 2 1 2 - 5
 - obsah cudzorodých látok - kontamin. počet - 2 1 4 - 7
 5.predaj po dobe spotreby počet - - 1 157 - 158
 6.nedostatky v dokumentácii počet 9 25 4 124 2 164
 7.iné počet 3 5 - 76 1 85
  Spolu počet 25 280 52 1 516 20 1 893
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby počet - - 1 500 - 501
m.j. - - 2 1 512 - 1 513,81
Sk - - 252 103 682 - 103 933,60
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia

 - porušenie ZSVP počet - 4 4 17 5 30
 - nevyhovujúca hygiena počet - 24 9 81 2 116
 - neplnenie opatrení počet - 1 1 6 - 8
 - nevyhovujúce výrobky počet - 4 1 20 1 26
 - predaj po dátume spotreby počet - - 1 19 - 20
 - nedostatky v dokumentácii počet 2 4 4 24 - 34
 - iné počet - 5 2 18 2 27
  Spolu počet 1 26 11 106 5 149
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - porušenie ZSVP počet - 1 - 3 - 4
 - nevyhovujúca hygiena počet - 2 2 17 1 22
 - neplnenie opatrení počet - 2 1 7 - 10
 - nevyhovujúce výrobky počet - 1 - 13 - 14
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 50 - 50
 - nedostatky v dokumentácii počet - - - 3 - 3
 - iné počet - 1 - 15 - 16
  Spolu počet - 5 3 75 1 84
Sk - 38 000 24 000 794 400 10 000 866 400,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - zákaz výroby počet - - - - - 0
 - zákaz manipulácie s výrobkami počet - - - 12 - 12
m.j. - - - 49 - 49,45
Sk - - - 26 600 - 26 600,00
 - zákaz obehu výrobkov počet - - 1 263 - 264
m.j. - - 1 088 5 532 - 6 619,44
Sk - - 87 000 1 636 919 - 1 723 918,90
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - - - 0
 - uzatvorenie prevádzky počet - - - - - 0
 - príkaz na zneškodnenie počet - - - 37 - 37
m.j. - - - 64 - 64,21
Sk - - - 9 005 - 9 005,00
 - obmedzenie použitelnosti počet - - - - - 0
m.j. - - - - - 0
Sk - - - - - 0
 - dočasný zákaz uvádz. do obehu počet - - - 7 - 7
m.j. - - - 143 - 143,00
Sk - - - 64 412 - 64 412,00
 - iné opatrenia počet - 10 5 57 - 72
  Spolu počet - 10 6 376 - 392
m.j. - - 1 087,50 5 788,60 - 6 876,10
Sk - - 87 000,00 1 736 935,90 - 1 823 935,90
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 19 2 274 5 300
Sk - 11 000 1 000 192 000 3 200 207 200,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 4 141 34 211 50 440
 z toho nevyhovujúce počet - 3 3 32 1 39
   percento % - 2,13 8,82 15,17 2,00 8,86
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 4 496 143 978 12 1 633
   z toho nevyhovujúce počet - 23 6 51 - 80
   percento % - 4,64 4,20 5,21 - 4,90

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 1 633 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 80 vzoriek, čo predstavuje 4,9 %.

Z celkového množstva 80 nevyhovujúcich vzoriek 11 vzoriek nevyhovelo v senzorických znakoch, 40 v označení, 10 vo fyzikálno-chemických znakoch, u 3 vzoriek bola nevyhovujúca mikrobiológia, 11 vzoriek nevyhovelo pre nadlimitný obsah kontaminantov a 7 vzoriek pre nadlimitný obsah aditívnych látok. V rámci následných kontrol nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 10 zákazov predbežným opatrením v rámci správneho konania na množstvo 787,156 kg/l v hodnote 82 599,20 Sk.


Najčastejšie hygienické nedostatky :

Výroba

 •  okná vo výrobných priestoroch bez sieťok

 •  chýbajúce kryty na svietidlách vo výrobných priestoroch

 •  rozbité sklo dverí na kvasiarni pri výrobe pekárenských výrobkov

 •  výskyt špendlíkov na nástenke umiestnenej nad pracovným stolom

 •  znečistené pracovné náradie

 •  chýbajú tienidlá osvetlenia

 •  korózia technologického zariadenia

 •  znečistené plastové lamely

 •  nedodržanie teplotných režimov

 •  nefunkčný odpadový kanál- zaplavený priestor pod plniacim zariadením

 •  záclony v sklade

 •  znečistené steny, opadaná omietka, znečistené a porušené steny vo výrobných priestoroch pekárne

 

Obchodná sieť

 •  predaj tovaru po dátume minimálnej trvanlivosti, predaj tovaru po dátume spotreby

 •  zaprášené a znečistené predajné regále v predajni potravín

 •  znečistené steny chladiaceho boxu určeného pre skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov

 •  nie je zavedený prívod teplej a studenej tečúcej vody

 •  potraviny uložené a skladované priamo na zemi

 •  prítomnosť anorganických látok v predávanom tovare rastlinného pôvodu

 •  nefunkčný sterilizátor v predajni mäsa a údenín, teplota v rozrábkarni + 9,6 °C počas rozrábky mäsa

 •  údené karé a údené mäso skladované pri teplote prostredia

 •  bravčová škvarená masť skladovaná pri +18°C, podľa pokynov výrobcu skladovať pri + 4°C

 •  čiastočne rozmrazené predávané ryby

 •  nesprávne označenie predávaných konzumných zemiakov

 •  výskyt mokrej hniloby u predávaných konzumných zemiakov

 •  označenie nebalených pekárenských výrobkov

 •  v chladiacej vitríne s mäsovými výrobkami teplota vzduchu + 10 °C

 •  výskyt vtákov v predajných priestoroch

 •  neoznačený nepredajný tovar

 •  znečistené prepravné obaly

 •  myší trus v predajni i v sklade, rozhryzené obaly

 •  narušená ochranná atmosféra jaterníc

 •  predaj potravín s poškodeným obalom

 •  predaj potravín s nedostatkami v označení

 •  tovar v skladových priestoroch uskladnený priamo na podlahe

 •  nedodržaný teplotný režim pri predaji mäsových výrobkov

 •  osobná hygiena, predávajúcej osobe chýbala pokrývka hlavy pri predaji a manipulácii s nebalenými výrobkami

 •  predaj mäsových výrobkov s nevyhovujúcimi senzorickými vlastnosťami

 •  predaj ovocia a zeleniny s výskytom hniloby

Manipulácia, skladovanie

 •  v distribučnom centre pri nevhodnej manipulácii dochádza k uvoľňovaniu (poškodeniu) obalov s mäsom, prítomnosť vtáka v sklade


Podania spotrebiteľov
Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V apríli 2007 bolo podaných celkom 72 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

Z celkového počtu prijatých podaní t.j. 72, bolo 19 opodstatnených, 36 neopodstatnených a u 17 nebolo možné dokázať opodstatnenosť .
 

PODANIA: prehľad za mesiac apríl 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Bratislava 14 5 4 5
 Trnava 3 0 2 1
 Nitra 3 1 2 0
 Trenčín 6 2 2 2
 Žilina 7 2 3 2
 B. Bystrica 8 1 5 2
 Prešov 12 4 6 2
 Košice 19 4 12 3
 Spolu ŠVPS SR 72 19 36 17

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

 •  obchodná sieť - predaj tovaru po dobe spotreby

 •  falšovanie (ovčí syr) – vyrobený z kravského mlieka

 •  jaternice, zapekačky – zapáchajúce, organoleptické zmeny

 •  nevyhovujúca hygiena skladovania

 •  hygiena predaja - zaprášené regále, vrstva prachu na chladiacom boxe s potravinami

 •  nevyhovujúca hygiena predaja – prítomnosť hlodavcov

 •  predaj nekvalitného tovaru – bravčový bôčik SK GASTRO

 •  horčica plnotučná – odpudzujúca chuť

 •  mliečne výrobky (jogurty) – umiestnené na palete mimo chladiaceho boxu

 •  senzorické zmeny predávaného tovaru (čerstvé pečivo)

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac apríl 2007

 Komodita

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Mäso, Mäsové výrobky 19 3 14 2
 Mliečne výrobky 5 2 1 2
 Vajcia 1 0 0 1
 Hydina 3 0 1 2
 Ryby 2 0 1 1
 Olej, tuky a výr. 3 1 1 1
 Nealko nápoje 3 1 1 1
 Alkoholické nápoje 1 1 0 0
 Cukrovinky, cukor 3 0 2 1
 Ovocie, zelenina 1 1 0 0
 Pekárenské výrobky 3 0 2 1
 Spracované OZ 1 0 1 0
 Pochutiny 2 1 0 1
 Med 1 0 1 0
 Cestoviny 1 0 0 1
 Droždie 1 0 1 0
 Pivo 1 0 1 0
 Iné 5 1 2 2
 Dátum spotreby, hygiena 16 8 7 1
 Spolu ŠVPS SR 72 19 36 17