Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Marec 2008

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V  mesiaci marec 2008 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2933 úradných kontrol.

Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2435 boli nedostatky zistené v 596 prevádzkarniach, čo tvorí 24,5% (v mesiaci február 2008 27%). U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 5 úradných kontrol, bez zistených nedostatkov.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 49 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 37 bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 12 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze umiestnenia na trh. V mesiaci marec 2008 to bolo 177 druhov výrobkov o hmotnosti 1251 kg/l, v hodnote 103 798 Sk. Vydané boli aj príkazy na stiahnutie potravinárskych výrobkov z trhu, čo predstavovalo 613 kg/l v hodnote 99 657 Sk.

Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 514 druhov potravín o hmotnosti 1048 kg/l v hodnote 132 350 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 138 blokových pokút na mieste je 92 900 Sk, pričom najviac blokových pokút (135) bolo uložených v obchodnej sieti – 89 900 Sk.

V mesiaci marec 2008 nadobudlo právoplatnosť 154 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platnej legislatívy.
Hodnota uložených pokút je 1 216 800 Sk, z toho v obchodnej sieti to bolo 127 rozhodnutí v hodnote 1 013 800 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 24 rozhodnutí v hodnote 190 000 Sk, v kategórii distribútorov a prepravcov 3 rozhodnutia v hodnote 13 000 Sk.

Okrem vyššie uvedených vydaných opatrení, zákazov a právoplatných rozhodnutí bolo uložených 297 opatrení inšpektorom na mieste. Najviac 236 opatrení na mieste bolo uložených v obchodnej sieti.

Štatistické vyhodnotenie vykonaných úradných kontrol za mesiac marec 2008

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 5 283 113 2221 33 2655
 Počet importných úradných kontrol počet - 19 153 - - 172
 Počet dodatočných úradných kontrol počet - 30 12 63 1 106
 Počet úradných kontrol SPOLU počet 5 332 278 2284 34 2933
 Počet úradných kontrol s nedostatkami počet - 668 25 533 7 633
 Počet kontrolovaných objektov počet 5 278 162 1957 33 2435
 z toho objektov s nedostatkami počet - 66 24 501 5 596
 Počet vykonaných auditov počet - 10 - - - 10
 z toho auditov s nezhodami počet - 7 - - - 7
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet - 10 - 22 1 33
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet - 5 1 118 2 126
 - výroby počet - 28 - - - 28
 - skladovania počet - 15 20 136 - 171
 - predaja počet - - - 92 - 92
 - prepravy počet - - - - - -
 - technologického zariadenia počet - 15 3 21 - 39
 - budov počet - 40 10 56 - 106
 3.neplnenie opatrení počet - - 5 4 - 9
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 17 6 268 3 294
 - mikrobiológia počet - - - 1 - 1
 - senzorika, fyz. chemické počet - 5 1 47 - 53
 - geneticky modifikované organizmy počet - - 1 2 - 3
 - aditívne látky počet - 2 1 2 - 5
 - kontaminanty počet - - 1 1 - 2
 - reziduá pesticídov, veter. liečiv počet - - - 1 1 2
 - iné počet - 3 - 14 - 17
 5.predaj po dobe spotreby, po DMT počet - 2 1 137 4 144
 6.nedostatky v dokumentácii počet - 8 9 77 3 97
 7.alergény počet - - - 2 1 3
 8.iné počet - 5 1 20 - 26
  Spolu počet - 155 60 1021 15 1251
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby, DMT počet - 5 2 503 4 514
m.j. - 52,00 5,50 986,51 3,51 1048
Sk - 2816,00 2190,00 127026,82 316,80 132349,62
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia uložené

 orgánmi úradnej kontroly

 - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. c) počet - - - 1 - 1
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. e) počet - 23 - 37 - 60
 - iné (čl.54, ods.1-4, nar. 882/2004) počet - - - - - -
  Spolu počet rozhodnutí počet - 12 - 37 - 49
 Opatrenia na mieste  - § 19, ods.1, písm. a) počet - - - - - -
 - § 19, ods.1, písm. b) počet - - 1 19 - 20
 - § 19, ods.1, písm. d) počet - - - - - -
 - osobitné predpisy počet - 41 16 217 3 277
  Spolu počet opatrení na mieste počet - 41 17 236 3 297
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(1) počet - 22 1 119 - 142
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(2) počet - 2 - 4 - 6
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(3) počet - 2 2 19 - 23
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(4) počet - - - - - -
 - nedostatky uvedené v § 28, ods.(5) počet - - - - - -
 - iné počet - 1 - 2 - 3
  Spolu počet rozhodnutí počet - 24 3 127 - 154
Sk - 190000,00 13000,00 1013800 - 1216800
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - uzatvorenie podniku, jeho časti počet - - - - - -
  - príkaz na stiahnutie počet - - - 172 - 172
m.j. - - - 612,92 - 613
Sk - - - 99657,97 - 99657,97
 - zákaz umiestnenia na trh počet - 1 1 175 - 177
m.j. - 40,00 5,50 1205,55 - 1251
Sk - 2816,00 2190 98792,50 - 103798,50
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - 1 - 1
 - pozastavenie činnosti, uzatvorenie počet - - - - - -
 - dočasný zákaz umiestnenia na trh počet - - 3 16 - 19
m.j. - - 324,00 161,54 - 486
Sk - - 64180,00 68227,50 - 132407,50
 - iné opatrenia počet - - - 4 - 4
  Spolu počet - 1 4 368 - 373
m.j. - 40,00 329,50 1980,01 - 2350
Sk - 2816,00 66370,00 266677,97 - 335863,97
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 3 - 135 - 138
Sk - 3000,00 - 89900 - 92900
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet - 133 16 336 21 506
 z toho nevyhovujúce počet - 1 - 10 - 11
   percento % - 0,75 - 2,98 - 2,17
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 17 587 115 1182 20 1921
   z toho nevyhovujúce počet - 19 7 61 2 89
   percento % - 3,24 6,09 5,16 10,00 4,63

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých a následne analyzovaných 1 921 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 89 vzoriek, čo predstavuje 4,63 %.


Z celkového množstva 89 nevyhovujúcich vzoriek analyzované vzorky nevyhoveli v nasledovných znakoch:


 Vyhodnotenie analyzovaných vzoriek v skúšobných laboratóriách za mesiac Marec 2008

 Celkový počet hodnotených vzoriek 1921
 Celkový počet nevyhovujúcich vzoriek 89 (4,63%)
 Z toho
 - senzorické znaky 16
 - označenie 44
 - fyzikálno-chemické znaky 18
 - GMO 0
 - mikrobiológia 5
 - aditívne látky 5
 - kontaminanty 1
 - reziduá pesticídov 2
 - reziduá veterinárnych liečiv 0
 

V rámci dodatočných úradných kontrol ohľadne nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 23 zákazov umiestnenia na trh na množstvo 44 137 kg/l v hodnote 736 996 Sk.

Najčastejšie hygienické nedostatky :

Obchodná sieť
v miestnosti rozrábky bol poškodený kryt osvetlenia
v chodbe medzi predajňou a chladiarenským skladom zistená prítomnosť pavučín
predaj hydiny bez chladenia, hydina bola vystavená na pultoch pri nameranej teplote + 11,7 C
nezlučiteľnosť pri predaji výrobkov (balené a nebalené mäsové výrobky), nedostatky v označení mäsových výrobkov, znečistený nárezový stroj
nedostatky v označení nebalených mäsových výrobkov, nedostatky v označení predbalených syrov, nepredložené dodacie listy na nebalené mäsové výrobky, predaj po dobe spotreby 
fajčenie pri predaji potravín
nevyhovujúca hygiena predaja nebalených pekárenských výrobkov
predaj džemu s nepovolenou konzervačnou látkou
predaj tovaru po DS,DMT, nezaregistrovaná predajňa 
nedodržaná teplota skladovania mäsových výrobkov, nedostatočné označenie produktov rybolovu
predaj 7 druhov potravín  po dátume dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti, nedostatky v označení produktov rybolovu a vajec
nedostatky v označovaní čokoládových výrobkov v rámci cielenej kontroly Veľká noc 2008 
predaj tovaru po dobe spotreby a so zmyslovými zmenami
skorodované úložné plochy chladiaceho zariadenia
umiestňovanie na trh znehodnotenej zeleniny a ovocia
nedostatky v označení zemiakov, nevyhovujúca kvalita - zemiaky, ananás, graperfruit - nečerstvý vzhľad, výskyt plesne
silne zaprášené regále a podlaha, predajňa - znečisrtené okná a výskyt pavučín 
spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov
predaj potravín vzbudzujúcich odpor
predaj zhnitých banánov, nevhodných na ľudský konzum
osobná hygiena - predaj kvasenej kapusty - bez použitia rukavíc pri manipulácii a naberaní zo škobku 
nevyhovujúca teplota v mraziacom zariadení
nedostatky v označení u 2 druhov cukroviniek - chýbalo označenie v štátnom jazyku, nedostatky v označení 2 druhov pekárenských výrobkov - chýbali požadované údaje
kečup jemný - výrobok bol vyhodnotený ako nevyhovujúci v znakoch farba, vôňa, a chuť (množstvo 196 kg, hodnota 4684,40Sk)
hrdzavé police v chladničke , chladiaci pult z boku plesnivý
predaj 5 druhov mäsových výrobkov po dobe spotreby, predaj 12 druhov mäsových výrobkov neoznačených aktuálnym dátumom spotreby pri predaji
umiestňovanie na trh potravín s poškodeným obalom, neznámeho pôvodu, skladovanie nezlučiteľných druhov tovarov v mraziacom boxe, nedodržanie hygienických podmienok chladiacich zariadení
nevyhovujúca kvalita konzumných zemiakov - zelené zemiaky (25 % z celkového hodnoteného množstva)
výskyt mravcov na úseku predaja pekárskych výrobkov
znečistená klimatizačná jednotka v sklade vajec
regále s poškodeným náterom, v celej predajni na viacerých miestach poškodené a zatečené steny a stropy, poškodené zárubne dverí, chýbajú protihmyzové sieťky, poškodené dvere v spodnej časti medzi skladom a predajňou
predávané vajcia - neoznačené akostnou a hmotnostnou triedou
predaj 15 druhov tovaru po dátume spotreby
nedostatočné čistenie nárezového stroja mäsových výrobkov, teplotné režimy nepravidelne aktualizované.
nedostatky v označení u 2 druhov odtučneného kakaa - chýba údaj o množstve kakaového masla a 1 druh cukrovinky bez akéhokoľvek označenia, predaj 3 druhov potravín po DMT
nedostatky v označení 3 druhov liehovín
nedostatky v označení u 2 druhov čokolád - chýba označenie v štátnom jazyku
Výrobky ,,Tradičné maslo a Maslenko uskladnené v predajni pri teplote prostredia +18°C (210 ks), požadovaná teplota +2 až +10°C, vajcia nedostatočne označené, chýbala trieda kvality, hmotnostná trieda, pečiatka na vajci nečitateľná
stiahnutie výrobku na základe pozitívneho laboratórneho výsledku Veľkonočné vajíčka - prítomnosť cudzích tukov, u výrobku kapustnica ZELNAČKA (prekročenie limitu kyseliny benzoovej)
skladovanie mäsa v prepravke priamo na podlahe
Distribútori a dopravcovia
nedostatky v hygiene skladovania - porušená omietka steny, výskyt plesne na stene, výskyt vtákov (vrabcov), nadmerná prašnosť nádvoria
znečistené podlahy medzi kovovými zábranami a stenou v chladených skladoch a pod paletami s vyradeným tovarom, znečistený priestor expedičných rámp, poškodené spojenie podlahy a steny v expedičnej časti v chladenom sklade, nedostatočne vyčistená časť priestoru pod dopravným pásom pre chladiace prepravné boxy, nedostatočne vyčistené niektoré prepravné boxy
znečistená stena v expedícii chladených výrobkov, znečistený priestor určený pre likvidáciu vyradeného tovaru, znečistený priestor v okolí prístroja na lisovanie fólii, znečistený strop v umývárke, nedostatky v dokumentácii
pistácie na ďalšie spracovanie neboli v súlade s Nariadením komisie ES č. 1881/2006 pre prekročenie množstva aflatoxínov B1, aflatoxínov B1,B2, G1,G2 - tovar bol vrátený dodávateľovi - Nostratollah Ranjbar, Irán 
Výroba a baliarne
nedostatky v prevádzkovej hygiene - hygiena budov (olupoval sa ochranný náter stien a stropu, nedoliehali dvere otvárajúce sa do vonkajšieho prostredia, hygiena výroby (nevhodne rozložená otrava na hlodavce, nedostatky v dokumentácii , PPP nemal spracovaný plán deratizácie) 
znečistené stropy a steny v prevádzkových priestoroch, poškodená podlaha, poškodený náter dverí a miestami pleseň
nedostatky v hygiene výroby - poškodený keramický obklad, omietka stien a stropu, výskyt korózie na dverách kysiarne, neúčinná deratizácia - výskyt hlodavca, myš
narušený povrch podlahy v expedícii (výmoly),  výskyt plesne, dvere v chladiacom boxe zvnútra znečistené, dvere v expedícii z vnútornej strany majú popraskyný náter, znečistený povrch STZ (mlynček na strúhanku), výskyt hrdze na regáloch v chladiacom boxe aj na kovových hranách pracovného stola vo výrobe
v chladiacom zariadení spoločné skladovanie surovín na výrobu a na vlastnú spotrebu
znečistené vozíky na odkladanie plechov a hotových výrobkov 
nedodržané zásady osobnej hygieny, chýbala pokrývka hlavy, suroviny  boli skladované priamo na podlahe, chýbajúci kryt osvetlenia
prepravky s potravinou uložené priamo na podlahe, nevyhovujúca hygiena budov, olupovanie náteru v chladiacom sklade
dovoz destilátu zo Srbska bez zdravotného certifikátu (pozastavená dodávka)
porušený strop v sušiarni cestovín
znečistený lopár na sádzanie chleba
opadávajúca omietka stropu vo výrobnej časti prevádzky
prevádkareň nie je zabezpečená proti vnikaniu lietajúceho hmyzu
chýbajú kryty umelého osvetlenia v expedičnej miestnosti
odobratá vzorka Sliepočka - dutá figúrka z mliečnej čokolády nevyhovela vo fyzikálno chemických znakoch, zistený mliečny tuk v hodnote 1,5 % (limit min. 3,5 %), CBE 8,1 % (limit min. 5 %)
znečistené steny vo výrobe, poškodený náter na vozíkoch
poškodená časť poslahy v sklade pri chladiacom boxe, poškodené plastové pásy, poškodený oporný stĺp v manipulačnom sklade
poškodené obkladačky v stredisku voĺných liehovín pod ventilátorom, chýbala uzatvárateľná nádoba na odpadky, zhrdzavený náter na čerpadle v stredisku výroby voĺ.ných liehovín, poškodená omietka pri destilačných kolónach
nedostatok v hygiene výroby a skladovania pekárenských výrobkov, škodcovia v surovine (múka), pozastavenie používania strojov a zariadení v pekárenskej výrobe

 


Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V marci 2008 bolo podaných celkom 82 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.
 

Z celkového počtu 82 prijatých podaní, bolo 23 opodstatnených, 37 neopodstatnených a u 18 nebolo možné dokázať opodstatnenosť v čase výkonu úradnej kontroly, resp. v 4 prípadoch neboli ukončené laboratórne analýzy a šetrenia.

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

Zameranie Komentár zistení
predaj pokazeného  výrobku "Bryndza Slatina" odobratá vzorka na laboratórne vyšetrenie - nevyhovujúca, podnet postúpený na RVPS Zvolen
ruské sardinky - páchnuce, kyslá chuť vykonaný odber vzorky, analýzou sa potvrdila nevyhovujúca senzorika
mäsový výrobok podnet na zmyslovo zmenenú údenú sedliacku šunku, zistenia - zápach pri kosti
nevyhojúce mäsové výrobky a predaj znehodnotenej zeleniny, ovocia v čase kontroly boli zistené nedostatky pri predaji ovocia a zeleniny, nahnité banány, klíčením znehodnotená cibuľa a cesnak
nealkoholický nápoj zistený bol predaj tovaru po DMT
senzorické zmeny u predávaného mliečneho výrobku predaj 1 druhu mliečneho výrobku senzoricky zmeneného
hovädzie mrazené držky 1000g nízka hmotnosť po rozmrazení
nekvalitné mäso zistený predaj 11 druhov po DMT a dátume spotreby, 1 druh tovaru neznámenho pôvodu - bravčová pečienka zamrazená
predaj tovaru po dobe spotreby predmet podania sa úpotvrdil
hygiena predaja výskyt mravcov na úseku pekárskach výrobkov
kvalita pekárskych výrobkov - ohryzené myšami  pri kontrole nebolo zistené poškodenie výrobkov škodcami, bol zistený zapečený exkrement v pečive
dodržiavanie osobnej hygieny, hygieny predaja mäsa, mäsových výrobkov manipulácii s nárezovým strojom a mäsovými výrobkami, hygiena počas manipulácie ako aj osobná hygiena neboli na požadovanej úrovni

 

 

 

PODANIA: prehľad za mesiac Marec 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
 Bratislava 18 7 5 6 0
 Trnava 6 2 3 0 1
 Nitra 13 5 7 1 0
 Trenčín 11 9 1 1 0
 Žilina 8 5 1 2 0
 B. Bystrica 16 3 10 3 0
 Prešov 7 4 0 2 1
 Košice 13 3 2 8 0
 Spolu ŠVPS SR 92 38 29 23 2

 

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac Marec 2008

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať Neukončené analýzy a kontroly
Mäso, MV 22 8 8 4 2
Hydina 6 1 0 5 0
Mliečne výrobky 8 4 3 1 0
Ryby, kôrovce 6 2 4 0 0
Cukrovinky, cukor 4 0 3 1 0
Ovocie, zelenina 3 1 1 1 0
Pekárenské výrobky 4 1 2 1 0
Spracované OZ 7 4 2 1 0
Ostatné komodity, hygiena predaja 32 17 6 9 0
 Spolu ŠVPS SR 92 38 29 23 2

 

Okrem vyššie uvedených činností boli úradné kontroly zamerané aj na kontrolu potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín. Celkovo bolo vykonaných 189 importných úradných kontrol. Osobitne sa pozornosť venuje výrobkom v dôsledku možnej kontaminácie aflatoxínmi Výsledky ohľadne označovania GMO potravín (za mesiac február 2008 bolo analyzovaných celkovo 8 vzoriek).