Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradná kontrola potravín za mesiace Marec 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V mesiaci marec 2007 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3695 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 3183 boli nedostatky zistené v 1284 prípadoch, čo tvorí 40,34 % (vo februári to bolo 35,45 %).


U primárnych producentov – pestovateľov bolo vykonaných 56 kontrol, nedostatky boli zistené v 17 prípadoch.


V správnom konaní bolo vydaných celkom 180 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 124, bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 44 rozhodnutí a v kategórii distribútori a prepravcovia 8 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a Potravinovým kódexom SR bolo vydané opatrenie o zákaze uvádzania výrobkov do obehu. V mesiaci marec to bolo 459 druhov výrobkov o hmotnosti 7 186,76 kg/l, v hodnote 623 741,06 Sk.


Po dobe spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti bolo v obchodnej sieti predávaných 968 druhov potravín o hmotnosti 2 011,85 kg/l v hodnote 202 511,23 Sk.


Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.
Celková hodnota uložených 465 blokových pokút na mieste je 293 700 Sk, pričom najviac blokových pokút bolo uložených v obchodnej sieti – 270 800 Sk.

V marci nadobudlo právoplatnosť 119 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platných zákonov. Hodnota uložených pokút je 1 542 000 Sk, z toho v obchodnej sieti bolo 100 rozhodnutí v hodnote 1 409 000 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní to bolo 11 rozhodnutí v hodnote 95 000 Sk a v kategórii distribútorov a prepravcov 6 rozhodnutí v hodnote 34 000 Sk.
 

  Prvovýrobcovia Výrobcovia a baliarne Distribútori a dopravcovia Maloobchod Výrobcovia predávajúci hlavne v maloobchode Spolu
 Počet kontrol počet 56 461 390 2712 76 3695
 Počet kontrol. objektov počet 56 395 260 2411 61 3183
 Počet objektov s nedostatkami počet 17 147 59 1039 22 1284
 Zistené nedostatky

 1.porušené ZSVP

počet 1 12 14 131 8 166
 2.nevyhovujúca hygiena
 - osobná hygiena počet 1 18 4 144 5 172
 - výroby počet 1 40 - 4 7 52
 - skladovania počet 1 54 25 425 6 511
 - predaja počet - 1 2 312 5 320
 - prepravy počet - 3 1 6 - 10
 - technologického zariadenia počet 2 29 - 55 4 87
 - budov počet - 110 19 149 12 290
 3.neplnenie opatrení počet - 6 - 11 - 17
 4.nevyhovujúce výrobky
 - nedostatky v označení počet - 21 10 469 4 504
 - mikrobiológia počet - 3 - 1 - 4
 - senzorika, analytika počet - 5 - 45 - 50
 - obsah cudzorodých látok - aditívnych počet - 1 2 - - 3
 - obsah cudzorodých látok - kontamin. počet - - 1 6 - 7
 5.predaj po dobe spotreby počet - 3 2 232 - 267
 6.nedostatky v dokumentácii počet 14 47 31 168 10 270
 7.iné počet 2 16 7 93 1 119
  Spolu počet 22 366 118 2281 62 2849
 Počet druhov výrobkov po dobe spotreby počet - 4 9 955 - 968
m.j. - 35 38 1940 - 2011,85
Sk - 2471 3935 196105 - 202511,23
 Právoplatné rozhodnutia

 - opatrenia

 - porušenie ZSVP počet - 9 1 39 1 50
 - nevyhovujúca hygiena počet - 46 3 106 4 159
 - neplnenie opatrení počet - - 1 5 - 6
 - nevyhovujúce výrobky počet - 15 1 24 - 40
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 17 - 17
 - nedostatky v dokumentácii počet - 10 3 19 1 33
 - iné počet - 17 5 49 1 72
  Spolu počet - 44 8 124 4 180
 Právoplatné rozhodnutia

- pokuty (152/95 §28)

 - porušenie ZSVP počet - 5 1 11 - 17
 - nevyhovujúca hygiena počet - 6 - 30 - 36
 - neplnenie opatrení počet - 11 1 10 1 23
 - nevyhovujúce výrobky počet - 2 4 40 1 47
 - predaj po dátume spotreby počet - - - 53 - 53
 - nedostatky v dokumentácii počet - 1 - 8 - 9
 - iné počet - 4 3 22 - 29
  Spolu počet - 11 6 100 2 119
Sk - 95000 34000 1409000 4000 1542000,00
 Opatrenia/zákazy

 v rámci

 správneho konania

 - zákaz výroby počet - - - 1 - 1
 - zákaz manipulácie s výrobkami počet - - - 8 - 8
m.j. - - - 111 - 11,27
Sk - - - 11866 - 11866,00
 - zákaz obehu výrobkov počet - 1 7 449 2 459
m.j. - 200 3576 3345 66 7186,76
Sk - 11900 130768 474899 6174 623741,06
 - zákaz používania prístrojov a zariadení počet - - - 1 - 1
 - uzatvorenie prevádzky počet - 1 - - - 1
 - príkaz na zneškodnenie počet - - - 65 - 65
m.j. - - - 329 - 328,77
Sk - - - 34707 - 34707,00
 - obmedzenie použitelnosti počet - - - - - -
m.j. - - - - - -
Sk - - - - - -
 - dočasný zákaz uvádz. do obehu počet - - - 6 - 6
m.j. - - - 19 - 18,95
Sk - - - 3457 - 3456,90
 - iné opatrenia počet - 29 8 120 4 161
  Spolu počet - 31 15 650 6 702
m.j. - 200,00 3576,22 3803,53 66,00 7645,75
Sk - 11900,00 130768,00 524928,96 6174,00 673770,96
 Blokové pokuty (152/95 §29) počet - 20 14 430 1 465
Sk - 13400 9000 270800 500 293,700,00
 Hodnotenie výrobkov na mieste počet 9 209 57 285 37 597
 z toho nevyhovujúce počet - 3 2 37 1 43
   percento % - 1,44 3,51 12,98 2,70 4,20
 Hodnotenie výrobkov v labor. počet 36 517 96 794 1 1444
   z toho nevyhovujúce počet - 7 5 25 - 37
   percento % - 1,35 5,21 3,15 - 2,56

 

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 1 444 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 37 vzoriek, čo predstavuje 2,56 %.

Z celkového množstva 37 nevyhovujúcich vzoriek 13 vzoriek nevyhovelo v senzorických znakoch, 14 v označení, 7 vo fyzikálno-chemických znakoch, u 2 vzoriek bola nevyhovujúca mikrobiológia, 2 vzorky nevyhoveli pre nadlimitný obsah kontaminantov a 2 vzorky pre nadlimitný obsah aditívnych látok. V rámci následných kontrol nevyhovujúcich vzoriek bolo vystavených 6 zákazov predbežným opatrením v rámci správneho konania na množstvo 86,685 kg/l v hodnote 8 455,30 Sk. V jednom prípade predajca stiahol z obehu výrobok v množstve 51,0 l v hodnote 9 282 Sk.


Najčastejšie hygienické nedostatky :

Výroba

 • vo výrobnej časti prevádzkarne uložené predmety nesúvisiace s výrobou

 • poškodené nátery na stenách, strope a dverách

 • podlahy s nánosom špiny

 • chýbajúci kryt na nádobe s odpadom vo výrobných priestoroch

 • výskyt plesní v sklade hotových výrobkov a v baliarni

 • znečistené plechy a drevené regále vo výrobni pekárenských výrobkov

 • znečistené steny, opadaná omietka, znečistené a porušené steny vo výrobných priestoroch pekárne, miestami zistený výskyt plesní

 • chýba osvedčenie o hygienickej spôsobilosti na prepravu potravín

 • výrobca neoveruje zdravotnú neškodnosť vyrábaných druhov potravín, nedodržaný harmonogram a frekvencia vlastných kontrol výrobcu

 • nezavedený systém vysledovateľnosti, nedostatky v evidencii SVP, HACCP

 • skladovanie tvarohu pri teplote -28°C, bravčová masť skladovaná pri + 22°C

 • okná a parapetné dosky vo výrobných priestoroch znečistené prachom

 • porušená podlaha, opadané obklady stien, znečistené steny

 • v chladiacom boxe časť steny a stropu s výskytom plesne

 • poškodené plochy pracovných stolov vo výrobe

Obchodná sieť

 • predaj tovaru po dátume minimálnej trvanlivosti, predaj tovaru po DS (16 druhov, resp.11 druhov)

 • výskyt pavučín na strope v skladovom priestore

 • výskyt švábov v oddelení ovocia a zeleniny vo voľne predávaných šampiňónoch

 • zaprášené a znečistené predajné regále v predajni potravín

 • v priestoroch predajne a v skladových priestoroch zistené spoločné skladovanie potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru

 • silne znečistené steny chladiaceho boxu určeného pre skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov

 • znečistené steny plesňami v chladiacom boxe

 • umelé osvetlenia v boxe nie sú chránené tienidlom

 • nie je dokladovaná kvalita a zdravotná neškodnosť pitnej vody z vlastného zdroja

 • predaj potravín s poškodeným obalom

 • u bravčových škvariek chýba uvedenie dátumu spotreby

 • chladená hydina skladovaná pri - 18°C

 • nepredložený doklad o pôvode tovaru v predajni mäso-údeniny

 • predaj potravín s nedostatkami v označení

 • nedodržanie teplotných podmienok pre skladovanie a uchovávanie mäkkých mäsových výrobkov

 • nezabezpečené oddelené skladovanie nezlúčiteľných druhov

 • chýba osvedčenie o hygienickej spôsobilosti na prepravu potravín

 • pod regálmi na ťažšie dostupných miestach znečistená podlaha, silne znečistený chladiaci regál pod roštom

 • tovar v skladových priestoroch uskladnený priamo na podlahe

 • nedostatky v evidencii teplôt skladovania, čistenia a dezinfekcie, deratizácie

 • spoločné skladovanie hydiny a rýb

 • nedostatky v označovaní predávaného ovocia, zeleniny a zemiakov

 • predaj potravín s nevyhovujúcim označením v zmysle platnej legislatívy

 • skladovanie potravín priamo na podlahe

 • nefunkčné sociálne zariadene pre zamestnancov

 • chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti, nepredložené osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

 • nedodržaný teplotný režim pri predaji mäsových výrobkov

 • nedodržanie teplotných režimov pri predaji potravín odporúčaných výrobcom

 • nedostatky v označení predávaných mäsových výrobkov

 • osobná hygiena, predávajúcej osobe chýbala pokrývka hlavy pri predaji a manipulácii s nebalenými mliečnymi a mäsovými výrobkami

 • predaj mäsových výrobkov s nevyhovujúcimi senzorickými vlastnosťami

 • predaj ovocia a zeleniny s výskytom hniloby

 • predaj konzumných zemiakov s výskytom mokrej hniloby

 • skladovanie konzumného mlieka v priestore vyčlenenom na tovar po dobe spotreby

 • chýbajúce nadobúdacie doklady na mäso


Podania spotrebiteľov
Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori pri úradnej kontrole potravín aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V marci 2007 bolo podaných celkom 129 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

Z celkového počtu prijatých podaní t.j. 129, bolo 48 opodstatnených, 46 neopodstatnených a u 35 nebolo možné dokázať opodstatnenosť (z toho boli 4 podania postúpené miestne príslušným RVPS, resp. iným orgánom potravinového dozoru).
 

PODANIA: prehľad za mesiac marec 2007

 KVPS

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Bratislava 25 10 5 10
 Trnava 7 3 2 2
 Nitra 12 2 7 -
 Trenčín 9 2 7 -
 Žilina 16 7 4 5
 B. Bystrica 23 6 9 8
 Prešov 8 2 5 1
 Košice 29 16 7 6
 Spolu ŠVPS SR 129 48 46 35

 

Opodstatnené sťažnosti boli podané na tieto výrobky a nedostatky (uvedené sú len niektoré):

 • obchodná sieť - predaj tovaru po dobe spotreby (13 druhov), nedostatočná hygiena predaja, do predajni nezabezpečený prívod tečúcej pitnej vody

 • VO - sklad – hygiena skladovania

 • tatárska omáčka – výskyt kúskov skla, kryštálov vo výrobku (potvrdené kryštály vínanu vápenatého)

 • cukrovinky – prelepený dátum minimálnej trvanlivosti

 • filety z aljašskej tresky, hlboko zmrazené – nedodržaná deklarovaná hmotnosť mäsa po rozmrazení

 • smotanový jogurt – predaj jogurtu s výskytom plesne, nesprávne uchovávanie mliečnych výrobkov

 • chladené hydinové mäso – nevyhovujúca kvalita, nedodržané podmienky skladovania v chladiacej vitríne

 • mak mletý 200g – cudzia, nakyslá, nahorklá chuť

 • pečivo – hygiena prepravy, rozvoz vozidlami bez vydaných osvedčení, vozidlá hrdzavé, nevyčistené

 • horčica plnotučná – chuť a vôňa po plesniach

 • slepačie vajcia konzumné – skladovanie, manipulácia a uvádzanie do obehu

 • mäsové výrobky - predaj po dátume spotreby

 • saláma vákuovo balená – senzorické zmeny – odpudzujúca farba, kyslastá chuť

 • čerstvá mrkva – nevyhovujúca kvalita

 • kačacie štvrte – senzorické zmeny – zápach

 

PODANIA: prehľad podľa komodít za mesiac marec 2007

 Komoditaa

Počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nedalo sa dokázať
 Mäso, Mäsové výrobky 28 8 11 9
 Mliečne výrobky 12 2 5 5
 Vajcia 4 2 2 -
 Ryby 7 2 - 5
 Čaj 1 - - 1
 Strukoviny 1 - - 1
 Výrobky z obilia 1 - - 1
 Olej, tuky a výr 2 1 1 -
 Nealko nápoje 2 1 - 1
 Alkoholické nápoje 1 - 1 -
 Cukrovinky, cukor 5 2 3 -
 Víno 2 1 1 -
 Ovocie, zelenina 4 1 3 -
 Čerstvé huby 1 1 - -
 Pekárenské výrobky 9 2 2 5
 Spracované OZ 1 - 1 -
 Koreniny 2 - 1 1
 Pochutiny 1 1 - -
 Med 2 - 1 1
 Olejniny 1 1 - -
 Iné 2 - 2 -
 Dátum spotreby, hygiena 40 23 12 5
 Spolu ŠVPS SR 129 48 46 35